[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
external:valence:lvc [2012/10/24 14:20]
bejcek Odpověď na otázku.
external:valence:lvc [2013/02/05 17:50] (current)
lopatkova
Line 5: Line 5:
   * Václava Kettnerová   * Václava Kettnerová
   * Eduard Bejček   * Eduard Bejček
-  * Anna Lauschmannová+  * Anna Vernerová
   * Marie Podobová   * Marie Podobová
   * Veronika Kolářová   * Veronika Kolářová
Line 22: Line 22:
     - Omezená možnost formulovat doplňovací otázku, která se na predikativní jméno ptá jako na jmenné doplnění slovesa: //Jan upadl do rozpaků.// → //*Do čeho Jan upadl?//; //Petr dostal od Jana facka. → *Co dostal Petr od Jana?//. Jelikož predikativní jméno vyjadřuje děj, je nutné se tázat podobně, jako bychom se tázali na sloveso: ​ //Jan upadl do rozpaků.// → //Co se stalo s Janem?//; //Petr dostal od Jana facka. → Co se stalo mezi Janem a Petrem?// ​     - Omezená možnost formulovat doplňovací otázku, která se na predikativní jméno ptá jako na jmenné doplnění slovesa: //Jan upadl do rozpaků.// → //*Do čeho Jan upadl?//; //Petr dostal od Jana facka. → *Co dostal Petr od Jana?//. Jelikož predikativní jméno vyjadřuje děj, je nutné se tázat podobně, jako bychom se tázali na sloveso: ​ //Jan upadl do rozpaků.// → //Co se stalo s Janem?//; //Petr dostal od Jana facka. → Co se stalo mezi Janem a Petrem?// ​
     - Omezená možnost pronominalizovat jméno (predikativní jméno není referenční):​ //Jan upadl do rozpaků. → *Jan upadl do toho.//     - Omezená možnost pronominalizovat jméno (predikativní jméno není referenční):​ //Jan upadl do rozpaků. → *Jan upadl do toho.//
 +
 +  * Více kolokací (v případě koordinace) uvádíme oddělené středníkem.
 +  * Více poznámek je možné uvést v řádcích pod sebou (opakovaně ''​tab''​ při anotaci).
 +  * Pokud lze konstrukci užít (třebaže výjimečně) se substantivem v singuláru, zapíše se kolokace v singuláru (bez ohledu na užití ve větě). Je-li singulár hodně násilný, postěžujte si do poznámky.\\ //klást otázky// -> //klást otázku//\\ //klade mu meze// -> //klást mez// (''​NOTE:​ snad vždy v sg.''​)\\ Jen tehdy, pokud singulárový tvar nedává smysl a určitě neexistuje, zapíše se kolokace v plurálu.\\ //uvést do rozpaků//
 +  * Zvratné tvary se do kolokace nepíšou.\\ //Petr si kladl otázku.// -> //klást otázku// (nikoli <​del>//​klást si otázku//</​del>,​ neboť to je //klást otázku sobě//)
 +  * Předložkové tvary jsou naopak zcela v pořádku (//klást za vinu// nebo //klást za vzor//)
 +  * Neosobní konstrukce se zapisují jako (zvratné) sloveso a jméno v daném pádě\\ //Milanovi se dostalo dobré výchovy.// -> //dostat se výchovy//
 +  * Je-li predikativní jméno v nominativu, zapisuje se jako (zvratné) sloveso a jméno v daném (prvním) pádě\\ //Na dálnici D1 se stala nehoda.// -> //stát se nehoda//
 +  * Chceme měřit mezianotátorskou shodu: proto anotujte jednotně, poznámky pište jen do pole NOTE (či na papír) atp., ať jde výsledek zpracovat automaticky.
 +  * Pokud má anotátor pocit, že substantivum v predikátu nemá aktora (nejspíš v //klást rovnítko// -- čí rovnítko to je?), vyplní\\ ''​QCor:​ x''​\\
 +  * nejistota pri urcovani funktoru\\ napr. ''​QCor:​ ?​BEN''​ ci dokonce ''​QCor:​ ???''​
 +
 +
 +=== Nerozhodnuté otázky ===
 +  * Zvratný tvar ignorujeme -- ale co když mění význam jako v //klást si podmínku//,​ což není totéž jako //klást podmínku sobě//?
 +  * Může mít výraz i více významů? A budeme pro ně vyčleňovat zvláštní lexikální jednotky? Příkladem budiž "vést řeč/​řeči"​ na škále:
 +    * "​Prezident vedl řeč proti trestu smrti."​ -- projev
 +    * "​Poslouchal řeči, které se tu vedly."​ -- série projevů na meetingu, nebo tlachání v hospodě
 +    * "Petr vedl řeči o nesmrtelnosti chrousta."​ -- bláboly
 +      * Budeme to zapisovat v singuláru, nebo v plurálu? Může jít dokonce v prostředním případě o "​sekundární reflexivum tantum"?​
 +
 +=== Chytáky ===
 +  * **Idiom:** Pozor na rozdíl mezi LVC a idiomem. //Klást na srdce// je rozhodně idiomatické,​ nekomposicionální,​ přenesené,​ atd. Ale NENÍ to LV! Ostatně žádný z testů na LV neprojde a navíc pro LV je typická (značná) komposicionalita. V cizím jazyce nerozumíme neznámým idiomům -- ale neznámá LV pochopíme snadno: recepce jsme schopni, produkce už nikoli.
  
 ===== Anotace ve Vimu ===== ===== Anotace ve Vimu =====
Line 38: Line 61:
 |  **.**  | skoč na následující úryvek (mnemo: **>**) | |  **.**  | skoč na následující úryvek (mnemo: **>**) |
 |  **d**  | skoč na následující neanotovaný úryvek ("​**d**alší"​) | |  **d**  | skoč na následující neanotovaný úryvek ("​**d**alší"​) |
 +|  **/**  | vyhledávání;​\\ lomítko zahájí zadání hledaného výrazu, enter spustí jeho hledání |
 +|  **F3** ​ | další;\\ vyhledá poslední výraz v dalším textu |
 +|  **F4** \\ (možná **Shift-F3**\\ / **Control-F3**) ​ | předchozí;​\\ vyhledá poslední výraz v předchozím textu |
 ^ Editace ^^ ^ Editace ^^
 |  **enter** ​ | (jen v INSERT modu)\\ ukončí zadávání LVC / NOTE / QCor / Default QCor / Default phrase;\\ skočí na další úryvek (nebo zpět na poslední v případě zadávání defaultních hodnot) | |  **enter** ​ | (jen v INSERT modu)\\ ukončí zadávání LVC / NOTE / QCor / Default QCor / Default phrase;\\ skočí na další úryvek (nebo zpět na poslední v případě zadávání defaultních hodnot) |
Line 51: Line 77:
  
 Otázky: Otázky:
-  * Zvolila jsem ANO, vyplnila jsem kolokaci i QCor. Když jsem si to ale později rozmyslela a změnila anotaci na NE, kolokace i QCor tam zůstaly. Vadí to?\\ Nevadí. Pokud je zvoleno NE, na kolokaci ani na QCor se nebudu dívat (tedy přednost má volba A/N).+  * Zvolila jsem ANO, vyplnila jsem kolokaci i QCor. Když jsem si to ale později rozmyslela a změnila anotaci na NE, kolokace i QCor tam zůstaly. Vadí to?\\ Nevadí. Pokud je zvoleno NE, na kolokaci ani na QCor se nebudu dívat (tedy přednost má volba A/N). Poznámka (NOTE) nadále platí. 
 +  * Chci vyplnit poznámku u slovesa, ktere NENÍ lehké. Jak na to?\\ Nejprve stiskněte ''​n''​ (vyznačí, že sloveso je plnovýznamové,​ a přeskočí na další větu), potom '',''​ (vrátíte se na právě anotované sloveso), ''​mezerník''​ (umožní pod sloveso vložit NOTE) a ukončíte ''​enterem''​. Můžeme to zjednodušit,​ budete-li to používat často.
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]