[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
chyby-pdt20:pdt-vallex [2010/08/07 15:11]
bejcek závislost v DPHR (padni, komu padni; jít ruku v ruce; ...), závislost v PAT, webový pahýl
chyby-pdt20:pdt-vallex [2013/09/09 17:15] (current)
lauschmannova
Line 15: Line 15:
 ''ACT(.1) DPHR(hluboko,do-1[kapsa:S2])'' =>\\ ''ACT(.1) DPHR(hluboko[do-1[kapsa:S2]])'' ''ACT(.1) DPHR(hluboko,do-1[kapsa:S2])'' =>\\ ''ACT(.1) DPHR(hluboko[do-1[kapsa:S2]])''
 buď je špatně jedna ze tří anotací v datech (''tamw/train-4/cmpr9413_052.a.gz#a-cmpr9413-052-p24s3w9''), nebo PDT-VALLEX a zbylé dvě anotace (''tamw/train-2/cmpr9415_028.a.gz#a-cmpr9415-028-p4s2w9'' a ''tamw/train-4/cmpr9413_042.a.gz#a-cmpr9413-042-p4s2w1'') buď je špatně jedna ze tří anotací v datech (''tamw/train-4/cmpr9413_052.a.gz#a-cmpr9413-052-p24s3w9''), nebo PDT-VALLEX a zbylé dvě anotace (''tamw/train-2/cmpr9415_028.a.gz#a-cmpr9415-028-p4s2w9'' a ''tamw/train-4/cmpr9413_042.a.gz#a-cmpr9413-042-p4s2w1'')
- 
- 
-"vzit nohy na ramena" 
  
  
 ===== alternativní formy zapsány jako sourozenci ===== ===== alternativní formy zapsány jako sourozenci =====
 +
 +Po konzultaci s Petrem Pajasem se zdá, že v HTML verzi vallexu je chyba - místo středníku se generovala čárka. Pokusím se to opravit, v tredu se rámce serializují správně.
 + --- //[[stepanek@ufal.mff.cuni.cz|stepanek]] 2010/12/10 23:56//
  
 ==== přijít na mysl ==== ==== přijít na mysl ====
Line 51: Line 51:
 ale nejsem si moc jist. Také mě mate, že v linearisované formě ''ACT(.3) DPHR(na-1[mysl:S4]) PAT(.1,.f,že[.v])'' se případná oprava zřejmě nijak neprojeví. --EB ale nejsem si moc jist. Také mě mate, že v linearisované formě ''ACT(.3) DPHR(na-1[mysl:S4]) PAT(.1,.f,že[.v])'' se případná oprava zřejmě nijak neprojeví. --EB
  
-===== chyby ve webovém rozhranní PDT-VALLEXu ===== +Tohle je celé nějaké podezřelé. Totéž lemma má totiž ještě rámec ''ACT(.1) DPHR(na-1[mysl:S4]) PAT(.3)'' s příkladem "taková domněnka nepřišla občanům na mysl", kdežto ten první rámec má příklad "přijde mi na mysl tento projekt". To by se asi mělo sloučit.  --- //[[stepanek@ufal.mff.cuni.cz|stepanek]] 2010/08/09 12:47// 
-http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/visual-data/pdt-vallex/vallex.html+==== bojovat mezi-7 mezi-7 ==== 
 + 
 +Tenhle adresát mi také přijde špatně: ''ADDR([...],mezi-1[.P7],mezi-1[.7],mezi-1[.7])''. První formy jsem vynechal; pak tam vidím "bojovat mezi sebou", tomu rozumím. Ale ten zbytek je nějaké duplicita. (A opět, podobně jako v předchozím případě, z této linearisované formy nejde zjistit, že zbylá dvě "mezi" jsou jediná forma o dvou totožných stromech.) --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/08/16 18:28:53// 
 +                     <form> 
 +                        <node afun="unspecified" agreement="0" inherits="0" lemma="mezi-1" neg="unspecified"> 
 +                           <node afun="unspecified" agreement="0" case="7" inherits="1" neg="unspecified"/> 
 +                        </node> 
 +                        <node afun="unspecified" agreement="0" inherits="0" lemma="mezi-1" neg="unspecified"> 
 +                           <node afun="unspecified" agreement="0" case="7" inherits="1" neg="unspecified"/> 
 +                        </node> 
 +                     </form> 
 + 
 +==== vztahovat/vztáhnout něco na něco/k něčemu ==== 
 + 
 +A do třetice opět chybí v XML oddělovač ''</form><form>'': 
 +vztáhnout ''ACT(:1) PAT(.4) EFF(na-1[.4],k-1[.3])'' 
 +vztahovat ''ACT(:1) PAT(.4) EFF(na-1[.4],k-1[.3])'', 
 +ale vypadá to stejně jen kvůli "homonymii" lineárního zápisu. V XML je to odlišně (a jistě být nemá)  --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/23 10:43//: 
 +                  <element functor="EFF" type="oblig"> 
 +                     <form> 
 +                        <node afun="unspecified" agreement="0" inherits="0" lemma="na-1" neg="unspecified"> 
 +                           <node afun="unspecified" agreement="0" case="4" inherits="1" neg="unspecified"/> 
 +                        </node> 
 +                     </form> 
 +                     <form> 
 +                        <node afun="unspecified" agreement="0" inherits="0" lemma="k-1" neg="unspecified"> 
 +                           <node afun="unspecified" agreement="0" case="3" inherits="1" neg="unspecified"/> 
 +                        </node> 
 +                     </form> 
 +                  </element> 
 +
 +                  <element functor="EFF" type="oblig"> 
 +                     <form> 
 +                        <node afun="unspecified" agreement="0" inherits="0" lemma="na-1" neg="unspecified"> 
 +                           <node afun="unspecified" agreement="0" case="4" inherits="1" neg="unspecified"/> 
 +                        </node> 
 +                        <node afun="unspecified" agreement="0" inherits="0" lemma="k-1" neg="unspecified"> 
 +                           <node afun="unspecified" agreement="0" case="3" inherits="1" neg="unspecified"/> 
 +                        </node> 
 +                     </form> 
 +                  </element> 
 + 
 +==== spadnutí ====  
 +Chybí oddělovač ''<form>'' (jde o dvě alternativní formy, ne sourozence): --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 16:23// 
 +            <element functor="ACT" type="oblig"> 
 +              <form> 
 +                <node afun="unspecified" agreement="0" case="2" inherits="0" neg="unspecified"/> 
 +                <node afun="unspecified" agreement="0" inherits="0" neg="unspecified" pos="u"/> 
 +              </form> 
 +            </element> 
 + 
 +==== rozdělit ==== 
 +U ''v-w5584f2'' nerozumím spojení předložkových vazeb ''mezi+7'' a ''na+4'' do jednoho funktoru (''ADDR'') -- nešlo taky o dvě alternativy?  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 17:35// 
 + 
 +==== vztahovat ==== 
 + 
 +U framu ''v-w8695'' jsou v ''EFF'' spojené předložkové vazby s ''na'' a ''k'', dvě různé alternativy.   --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 17:43// 
 + 
 +==== podnítit ==== 
 + 
 +Frame ''v-w3604f2'' má u ''PAT'' spojené předložkové vazby s ''proti'' a ''aby''   --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 09:53// 
 + 
 +===== Ostatní ===== 
 +==== = ==== 
 +U PAT jsou jako alternativní formy uvedeny pády 1 a 4, nemá být 1 a 3 (aby to odpovídalo čtení "x se rovná ypsilon, x se rovná ypsilonu")? --  //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/05/12 12:20// 
 + 
 +==== chce se mi ==== 
 + 
 +Lemma "se" je asi zanořeno o patro níže, než by mělo být: 
 +**chtít** (v-w1193f2) //chce se mi pracovat// 
 +''ACT(.3) PAT(.f) %%---%%([se])'' 
 +neboť jediné použití v datech (''tamw/train-7/ln95049_023.a.gz#a-ln95049-023-p4s8w6'') má "se" zavěšené hned pod "chtít" --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/08/16 18:40// 
 +Je-li to chyba, tak stejné je potřeba opravit u reciprocit: 
 +  * líbat (0 výskytů) 
 +  * najít (0 výskytů) 
 +  * potkávat (0 výskytů) 
 +  * poznat (0 výskytů) 
 +  * střetávat (0 výskytů) 
 +  * uvítat (0 výskytů) 
 +  * vidět (1 výskyt, "se" visí pod "vidět"
 +  * vítat (0 výskytů) 
 +  * znát (7 výskytů) 
 +(Mmch. zde [[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch10s05s01.html|Zápis valenčních rámců a jeho sémantika]] jsem se o proškrtnutém funktoru nic nedočetl a ani tam není uveden jako povolená možnost (v DTD však opomenut není). --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/08/16 18:48//) 
 + 
 +====platit==== 
 +Není mi jasné, proč u prvního rámce (//v-w3468f1//) je povoleno, aby doplnění, realizované předložkovou frází //za+4// bylo realizováno buď jako fakultativní EFF (uvedený v rámci) nebo jako CAUS (uvedené v několika příkladech a i v některých větách v datech). Nemělo by se to sjednotit? --- //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/09/05 11:34// 
 + 
 +==== protestovat ==== 
 +U ''PAT'' je jako možná forma uvedena předložková vazba s ''oproti'', není to chyba? -- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 18:02// 
 + 
 +==== prezentování ==== 
 +V lemmatu doplnění ''EFF'' je ''lemma="{jako,jako6to}"'', tj. s ''6'' místo ''ž'' -- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 16:27// 
 + 
 +==== vypadat ==== 
 +U frame ''v-w8170f5''a doplnění ''PAT'' je ''lemma="a"'' místo ''pos="a"''  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/30 16:24// 
 + 
 +==== vyplatit ==== 
 +Frame ''v-w8192f3'' a jeho jediná instance v korpusu (věta ''t-ln95046-037-p2s5''): užití sice formálně odpovídá rámci, ale naprosto neodpovídá příkladu, který je u rámce uveden (jedná se o jiný význam). --- //[[vernerova@ufal.mff.cuni.cz|AV]] 2013/09/09 17:14// 
 + 
 +==== vyházet ==== 
 + 
 +===== Chybný pád předložky ===== 
 +  * ''bránící (v-w197f1)'' -- u ''PAT'' je ''v'' se 7. pádem 
 +  * ''hájení (v-w1016f1)'' -- u ''EFF'' je ''proti'' se 6. pádem 
 +  * ''konzultace (v-w1539f1)'' -- u ''PAT'' je ''o'' se 7. pádem 
 +  * ''proměnit (v-w4426f2)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem 
 +  * ''proměňovat (v-w4428f2)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem 
 +  * ''propojit (v-w4493f3)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem 
 +  * ''růst (v-w5842)'' -- u ''PAT'' je ''na'' se 2. pádem 
 +  * ''stanovený (v-w6477f3)'' -- u ''EFF'' je ''na'' se 2. pádem 
 +  * ''vyházet (v-w7879f1)'' -- u ''PAT'' je ''za'' se 2. pádem 
 +  * ''změkčit (v-w9611f1)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem 
 +  * ''změkčovat (v-w9615)'' -- u ''EFF'' je ''do'' se 4. pádem 
 + 
 +===== Nekonsistence ve značkách?? ===== 
 +==== být stydno/hanba/líto... ==== 
 + 
 +Není mi jasné, proč jsou následující příklady řešeny jako varianty lemmatu se složenými závorkami: 
 + '' CPHR({stydno-1},{hanba,trapno}.S1,jeden.NS1)'' 
 + '' CPHR({líto})'' 
 +Čím by se to lišilo, kdyby to bylo zapsáno (pro mě přirozeněji) takto: 
 + '' CPHR({stydno-1,hanba,trapno}.S1,jeden.NS1)'' (nemluvě o ''CPHR({stydno-1,hanba,trapno,jedno})''
 + '' CPHR(líto)'' 
 +--- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/19 23:14// 
 + 
 +==== ustavovat/určovat jako zástupce.NOUN ==== 
 + 
 +Na co je zdůraznění substantiva v třetí formě Effectu u "ustavovat"? Resp. mi není jasný rozdíl mezi následujícími rámci u "ustavovat" a "určovat": 
 +''ACT(.1) PAT(.4) EFF(.7,za-1[.4],.**n**4[{jako,jakožto}:/AuxY])'' //ustavoval ho svým zástupcem / za svého zástupce / jako svého zástupce// 
 +''ACT(.1) PAT(.4) EFF(.7,za-1[.4],.4[{jako,jakožto}:/AuxY],:a4[{jako,jakožto}:/AuxY])'' //určoval ho svým zástupcem / za svého zástupce / jako svého zástupce// 
 +Napadá mě snad jen, že se tím míní, že nelze říci například "*ustavoval ho jako chytrého", kdežto "?určoval ho jako chytrého" ano. Ovšem v druhém rámci je stejně adjektivum vyčleněno zvlášť, takže co zbývá? (U sloves se **n** vyskytuje přesně dvakrát v celém PDT-VALLEXu, v této posici jen jednou.)  --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/22 09:40// 
 +==== změnit k dobrému.ADJ ==== 
 + 
 +Podobně jako u předchozího zdůraznění substantiva, není zde zbytečně adjektivum? 
 +''DPHR(k-1[dobrý.**a**3])'' v //"změnit vše k dobrému"//; oproti 
 +''DPHR(v-1[dobrý.NS4])'' v //"vše se v dobré obrátilo"//, či 
 +''DPHR(k-1[dobrý.N3@2])'' v //"situace se obracela k lepšímu"// 
 +Nemělo by tam být spíše Neutrum, jako v ostatních?  --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/22 11:50// 
 +==== tlustý do tenkejch ==== 
 + 
 +Je to jen detail v málo používaném úsloví, ale má tam být podle mě plurál i v prvním slově: 
 +''DPHR(tlustý.I**S**1,do-1[tenký.IP2])'' v-w1339f37 Used: 1x //začaly "jít tlustý do tenkejch"// 
 +zvláště s uvedeným příkladem převzatým z dat (train-6/ln95048_067.t.gz#t-ln95048-067-p16s2w7). (Ovšem Google umí najít i "když jim teklo tlustý.IS1 do tenkých.IP2".)  --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/23 10:18// 
 + 
 +===== Nekonzistence v zavěšení uzlů funktorů ===== 
 +==== ze strany ==== 
 +U //být (v-w243f21), slyšet, vypovězení// visí //z// na slově strana //strana// a je přidaný genitiv. U //slýchávat// genitiv (nebo přivlastnění) vyplněné není, rámce sloves //odmítnout// a //vznést// mají slovo //strana// zbytečně ve složených závorkách. Varianta s přivlastněním u //být (w243f21)// má zavěšení opačné.  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 10:19// 
 + 
 +==== ve prospěch ==== 
 +U rámců //intervenovat-V:PAT vyslovit_se-V:PAT zakročit-V:PAT zakročovat-V:PAT zasáhnout-V:PAT zasahovat-V:PAT// s genitivem a //intervenovat-V:PAT zakročit-V:PAT zakročovat-V:PAT zasáhnout-V:PAT zasahovat-V:PAT// s přivlastněním je //v// zavěšené pod //prospěch//. U //vyslovovat_se-V:PAT// a //hovořit-V:PAT mluvit-V:PAT svědčit-V:PAT// je to naopak.  --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 10:19// 
 + 
 +==== že ==== 
 +Naprostá většina rámců, které obsahují doplnění --- vedlejší větu s //že//, má na něj pověšený uzel s //pos="v"//. U slova //prohlášení// to chybí. 
 + 
 +==== na téma ==== 
 +Většinou visí //téma// na //na//. U slovesa //hovořit// je vyplněná i možnost genitivu, přivlastnění nebo ukazovacího zájmena. U slov //bavit_se, debatvoat, diskutovat, interview, jednat, mluvit, přednášet// nic dalšího vyplněné není. U slova //mikrointerview// je //na// zavěšené jako sourozenec slova //téma// --- //[[odusek@ufal.mff.cuni.cz|OD]] 2011/05/31 10:43// 
 + 
 +===== Neúplnost ===== 
 +==== nechat na holičce a na pochybě ==== 
 + 
 +//nechat někoho// ''DPHR(na-1[holička.6])'' nebo ''DPHR(na-1[pochyba.6])'' by asi mělo mít uvedeno, že lze použít výhradně v plurálu. Ale jsem na pochybě, nemá-li to jiný důvod.  --- //[[bejcek@ufal.mff.cuni.cz|EB]] 2010/11/22 20:38// 
 + 
 + 
 +===== chyby ve webovém rozhraní PDT-VALLEXu ===== 
 +Webové rozhraní: http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/visual-data/pdt-vallex/vallex.html
  
-[[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/visual-data/pdt-vallex/S_vallex.html#stát s]] -- překlep v lemmatu, nedokončené příklady... nějaký zbytek+  - [[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/visual-data/pdt-vallex/S_vallex.html#stát s]] -- překlep v lemmatu, nedokončené příklady... nějaký zbytek 
 +  - [[http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/visual-data/pdt-vallex/B_vallex.html#být]] -- v-w243f46 //být k nezaplacení// by možná měl mít značku '~' pro negaci

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]