[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Informační struktura věty a výstavba diskursu

Eva Hajičová, Šárka Zikánová

Anotace:

Informační struktura věty (nebo v tradiční terminologii aktuální členění věty), tedy její členění na část (základ), o které věta vypovídá, a na část, která je jejím ohniskem, je důležitým východiskem pro studium celků větších než věta, tedy diskursu (textu) a jeho výstavby. V přednášce bude nejprve pojednáno o sémantickém dosahu tohoto větného členění, o způsobu jeho zachycení ve formálním popisu jazyka a o jazykových prostředcích k jeho vyjádření. Podstatná pozornost bude věnována tomu, jak je tento aspekt struktury věty zachycen v počítačovém Pražském závislostním korpusu a jak lze korpusu využít k ověřování teoretických hypotéz. Ve druhé části se zaměříme na otázky výstavby nadvětných celků (diskursu), především z hlediska toho, jak lze poznatků o struktuře věty využít pro studium různých aspektů diskursu; i zde využijeme materiálu Pražského závislostního korpusu, a to především sledování korefernčních a anaforických vztahů v textu a možností jejich počítačové analýzy.

Sylabus:

1. Pojem informační struktury věty (v tradiční terminologii: aktuální členění věty) jako sémanticky relevantního aspektu větné stavby a jazykové prostředky jeho vyjádření v různých typech jazyků.
2. Zachycení informační struktury ve formálním popisu jazyka.
3. Informační struktura a její anotování v počítačovém Pražském závislostním korpusu.
4. Vužití anotovaného počítačového korpusu k ověřování teoretických hypotéz obecně a v oblasti informační struktury věty zvlášť.
5. Od stavby věty k výstavbě nadvětných celků (diskursu): jak lze poznatků o struktuře věty využít pro studium různých aspektů diskursu.
6. Pojem společné zásoby znalostí mluvčího a posluchače a hierarchie stupňů aktivovanosti jednotlivých prvků tésto zásoby. Aplikace na rozbor textů různého stylistického charakteru.
7. Otázky reference výrazů v textu, odkazování v textu, koreference.
8. Zachycení koreference v Pražském závislostním korpusu, a možností počítačové analýzy koreferenčních vztahů.

Doporučená literatura:

FIRBAS, Jan. Functional sentence perspective in written and spoken communication. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
MATHESIUS, Vilém. Čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich, 1947.
SGALL, Petr; HAJIČOVÁ, Eva; BURÁŇOVÁ, Eva. Aktuální členění věty v češtině. Praha: Academia, 1980.
SGALL, Petr; HAJIČOVÁ, Eva; PANEVOVÁ, Jarmila. The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Dordrecht: Reidel Publishing Company; Praha: Academia, 1986.

Hodinový rozsah:
2 hod. týdně … 1/1, … zima

Forma výuky:
přednáška + seminář

Pro koho je kurz určen:
studenti magisterského a doktorandského studia

Způsob examinace:
Zk

Jazyk:
anglicky


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]