[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
external:autorske_pravo:autorske-pravo-a-souvisejici-otazky [2014/03/10 21:44]
ufal
external:autorske_pravo:autorske-pravo-a-souvisejici-otazky [2014/06/02 18:29] (current)
popel
Line 8: Line 8:
   * //​anotovaný korpus// -- korpus s ručně nebo automaticky doplněnými jazykovědnými informacemi (= anotacemi). Např. kolekce textů, kde u každého slova je jeho slovní druh (podstatné jméno, sloveso atd.) a relevantní tvaroslovné informace (rod, číslo, pád atd.). Anotovaný korpus je učebnicí pro strojové učení (např. učíme počítač určovat slovní druhy slov v textu.)   * //​anotovaný korpus// -- korpus s ručně nebo automaticky doplněnými jazykovědnými informacemi (= anotacemi). Např. kolekce textů, kde u každého slova je jeho slovní druh (podstatné jméno, sloveso atd.) a relevantní tvaroslovné informace (rod, číslo, pád atd.). Anotovaný korpus je učebnicí pro strojové učení (např. učíme počítač určovat slovní druhy slov v textu.)
   * //​anotační schéma// -- způsob reprezentace anotací. Např. řetězec číslic a písmen, ve kterém první pozice je pro slovní druh, třetí pro rod, čtvrtá pro číslo atd. - mluvíme o //​morfologické značce//​. ​   * //​anotační schéma// -- způsob reprezentace anotací. Např. řetězec číslic a písmen, ve kterém první pozice je pro slovní druh, třetí pro rod, čtvrtá pro číslo atd. - mluvíme o //​morfologické značce//​. ​
-   * [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​hamledt|HamleDT]] -- kolekce 29 anotovaných korpusů se stejným anotačním schématem. Mluvíme o //​harmonizovaných verzích korpusů//.+  ​* [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​hamledt|HamleDT]] -- kolekce 29 anotovaných korpusů se stejným anotačním schématem. Mluvíme o //​harmonizovaných verzích korpusů//.
   * //feature// -- atribut/​charakteristika (např. počet podstatných jmen v textu). Vývojář vymýšlí features k úloze, kterou řeší.   * //feature// -- atribut/​charakteristika (např. počet podstatných jmen v textu). Vývojář vymýšlí features k úloze, kterou řeší.
-   * //model// -- tabulka features s váhami = výsledek učení se z anotovaného korpusu+  ​* //model// -- tabulka features s váhami = výsledek učení se z anotovaného korpusu
   * //trénovat model// -- učit se z anotovaného korpusu ​   * //trénovat model// -- učit se z anotovaného korpusu ​
   * //tagger// -- program pro automatický tvaroslovný rozbor slov v textu.   * //tagger// -- program pro automatický tvaroslovný rozbor slov v textu.
   * //parser// -- program pro automatický větný rozbor.   * //parser// -- program pro automatický větný rozbor.
  
 +> Takto označené odpovědi jsou moje (MP) osobní interpretace odpovědí, jak zazněly na semináři (čili se mohu mýlit, klidně to prosím upravte).
  
 **Otázky** **Otázky**
  
-   **Natrénovaný model.** Mějme anotovaný korpus. ÚFAL má právo ho používat k vědeckým účelům, nemá však právo ho dále šířit (a to ani díla z něj odvozená (derivative works)). S využitím tohoto korpusu natrénujeme model pro tagger nebo parser. Původní dílo (korpus) se z modelu nedá nijak zrekonstruovat,​ nicméně je evidentní, že bez využití původního díla bychom model vyrobit nemohli. Např. jsou v modelu vidět morfologické značky, jejichž sada se používá pouze v původním korpusu. Můžeme takovýto model šířit bez ohledu na licenci korpusu? To by znamenalo, že model nepovažujeme za odvozené dílo. Chováme se k němu spíš jako k produktu, který jsme vytvořili s použitím nějakého softwaru. Např. když vyrobíme dokument ve Wordu, můžeme pak ten dokument taky šířit dle libosti a nepovažuje se to za software odvozený z Wordu.+   **Natrénovaný model.** Mějme anotovaný korpus. ÚFAL má právo ho používat k vědeckým účelům, nemá však právo ho dále šířit (a to ani díla z něj odvozená (derivative works)). S využitím tohoto korpusu natrénujeme model pro tagger nebo parser. Původní dílo (korpus) se z modelu nedá nijak zrekonstruovat,​ nicméně je evidentní, že bez využití původního díla bychom model vyrobit nemohli. Např. jsou v modelu vidět morfologické značky, jejichž sada se používá pouze v původním korpusu. Můžeme takovýto model šířit bez ohledu na licenci korpusu? To by znamenalo, že model nepovažujeme za odvozené dílo. Chováme se k němu spíš jako k produktu, který jsme vytvořili s použitím nějakého softwaru. Např. když vyrobíme dokument ve Wordu, můžeme pak ten dokument taky šířit dle libosti a nepovažuje se to za software odvozený z Wordu.
       * Konkrétní příklad: z webu jde volně stáhnout [[http://​nlp.stanford.edu/​software/​tagger.shtml|Stanford tagger]] a [[http://​nlp.stanford.edu/​software/​lex-parser.shtml#​Download|Stanford parser]], oba nástroje jsou pod licencí GNU GPL a obsahují i modely natrénované na anotovaném korpusu PennTB. Můžeme udělat to samé s našimi taggery a parsery?       * Konkrétní příklad: z webu jde volně stáhnout [[http://​nlp.stanford.edu/​software/​tagger.shtml|Stanford tagger]] a [[http://​nlp.stanford.edu/​software/​lex-parser.shtml#​Download|Stanford parser]], oba nástroje jsou pod licencí GNU GPL a obsahují i modely natrénované na anotovaném korpusu PennTB. Můžeme udělat to samé s našimi taggery a parsery?
-  ​- **Rekonstrukce anotovaného korpusu.** Pomocí parseru (natrénovaného na modelu popsaném výše) zpracujeme texty z Wikipedie. Můžeme takto vzniklý anotovaný korpus dát volně ke stažení (pod licencí, pod jakou je daná Wikipedie, většinou CC-BY-SA)?​ + 
-  - **HamleDT.** Aktuálně je možné od nás [[http://​quest.ms.mff.cuni.cz/​corp-lic/​hamledt10f-reg.html|stáhnout]] harmonizované verze pouze několika korpusů (tj. těch, kterým to jejich licence dovoluje). Pro jiné korpusy, např. anglický PennTB, stačí, když uživatel odklikne ve webovém formuláři,​ že má práva na původní korpusy, a mi mu pak nabídneme ke stažení jejich harmonizované verze?  +>  Pokud model obsahuje jen "​čísla a statistiky"​ (navíc je to výstup počítačového programu, nikoli člověka), nejspíš se vůbec nejedná o autorské dílo (a nevztahuje se na něj tedy žádná ochrana z autorského zákona, obchodní tajemství to zřejmě také není). Pokud model obsahuje n-gramy původního textu, může to být složitější (trigram "Upeč třeba zeď" parodující Svěráka použitý v reklamě byl soudem brán jako autorské dílo). Nicméně pokud ty n-gramy nebudou unikátním autorským výtvorem (tedy budou mít více výskytů v různých dokumentech),​ tak by to mělo být bezpečné. Měli bychom samozřejmě respektovat licenci, pod kterou jsme dostali původní korpus (pokud by tam např. bylo explicitně zakázané budování modelů na základě toho korpusu). 
-  ​**Google Translate** Přeložili jsme všechny korpusy z HamleDT pomocí [[http://​research.google.com/​university/​translate/​|akademické verze Google Translate]]. Můžeme takto vzniklé překlady zveřejnit?​ + 
-  - **Data bez licence** Co je možné dělat s korpusem, který člověk najde někde polo-anonymně na webu a nemá žádnou přiloženou licenci? +  * **Rekonstrukce anotovaného korpusu.** Pomocí parseru (natrénovaného na modelu popsaném výše) zpracujeme texty z Wikipedie. Můžeme takto vzniklý anotovaný korpus dát volně ke stažení (pod licencí, pod jakou je daná Wikipedie, většinou CC-BY-SA)?​ 
-  ​**Data vytvořená na Univerzitě Karlově (UK) nebo Akademii věd (AV)** Existuje řada zdrojů, hlavně slovníků, často publikovaných,​ které vznikly na půdě UK, nebo AV, případně dalších veřejných výzkumných a akademických pracovišť,​ kde autoři působili. Je možno takové slovníky využívat k výzkumu, případně co je k tomu potřeba? Musí např. souhlasit všichni autoři, případně jejich dědicové? Nejsou takové slovníky a jiná díla dílem zaměstnaneckým?​ http://​www.ujc.cas.cz/​sd/​novinky/​lexikologie-odd-publikace/​lexikologie-slovniky/​slovnik-spisovne-cestiny-pro-skolu-a-verejnost.html,​ http://​ssjc.ujc.cas.cz/​search.php?​db=ssjc,​ http://​bara.ujc.cas.cz/​psjc/,​  + 
-  ​**Akademické časopisy** Analogicky k výše uvedenému, co časopisy vydávané za veřejné peníze: máme přístup k jejich obsahu a právo jej užít k výzkumným účelům?​ +> Ano, můžeme. Měli bychom splnit i podmínku BY, tedy uvést autory, což je v případě Wikipedie snadné ​-- jsou uvedeni na dané stránce Wikipedie. (Takže asi stačí přidat odkaz na všechny stránky Wikipedie, které jsme použili?​). 
-  ​**Data stažená z webu** Jakým právem se řídí texty na webu? Země, kde žije autor, kde má sídlo vydavatel (je to majitel domény?), nebo naším, když si to stáhneme a uložíme v Praze? Pokud právem autora či vydavatele, znamená to, že na vše, co stáhneme z USA platí Fair Use, co z Estonska, na to jejich rozsah výjimky pro výzkum i u nás? + 
-  ​**Naše NC data** Často si naše data, která mají podmínku nekomerčního užití, licencují (stahují) firmy jako Microsoft Research, Bell Labs, IBM, nebo Yahoo. Je možné, že je to pro jejich základní výzkum, který má ke konkrétní aplikaci relativně daleko. Je to tím v pořádku?​ +  * **HamleDT.** Aktuálně je možné od nás [[http://​quest.ms.mff.cuni.cz/​corp-lic/​hamledt10f-reg.html|stáhnout]] harmonizované verze pouze několika korpusů (tj. těch, kterým to jejich licence dovoluje). Pro jiné korpusy, např. anglický PennTB, stačí, když uživatel odklikne ve webovém formuláři,​ že má práva na původní korpusy, a my mu pak nabídneme ke stažení jejich harmonizované verze? 
-  - **Zamíchání korpusu** Je možné zveřejnit korpus, ve kterém jsou texty "​znečitelněny"​ tím, že jsou proházeny odstavce (napříč obrovským množstvím textu, takže není prakticky možno text vrátit zpět), věty, nebo dokonce menší části (kousky vět)? Jakou licenci je možno takovým datům dát?+ 
 +> To, že uživatel prohlásí (odklikne), že má práva na cosi, nás nijak právně nechrání. Lepší by bylo vyjednat si smlouvu (licenci s možností podlicencování) s vlastníkem práv původního korpusu (zde PennTB). 
 + 
 +  ​**Google Translate** Přeložili jsme všechny korpusy z HamleDT pomocí [[http://​research.google.com/​university/​translate/​|akademické verze Google Translate]]. Můžeme takto vzniklé překlady zveřejnit?​ 
 + 
 +> Musíme mít předně právo distribuovat původní korpusy (a asi by to neměla být non-derivative licence). Ve smlouvě s Googlem se dále požaduje, že musíme u překladů uvést, že byly vytvořeny pomocí Google Translate. 
 + 
 +  * **Data bez licence** Co je možné dělat s korpusem, který člověk najde někde polo-anonymně na webu a nemá žádnou přiloženou licenci? 
 + 
 +> Když si fyzická osoba stáhne text (nikoli však software či noty) a čte si ho, tak se ještě nejedná o užití díla (webový dokument v cache počítače se pokládá za dočasnou rozmnoženinu,​ pro kterou platí výjimka). Když to udělá právnická osoba (Univerzita Karlova), tak už se jedná o užití díla. To, že někdo dává něco na web, neznamená, že k tomu je nějaká implicitní licence. Jako Univerzita bychom možná mohli využít výjimky pro knihovny a akademické využití. Stejně nám to ale nedává právo korpus (nebo texty stažené z webu) dále šířit. 
 + 
 +  ​**Data vytvořená na Univerzitě Karlově (UK) nebo Akademii věd (AV)** Existuje řada zdrojů, hlavně slovníků, často publikovaných,​ které vznikly na půdě UK, nebo AV, případně dalších veřejných výzkumných a akademických pracovišť,​ kde autoři působili. Je možno takové slovníky využívat k výzkumu, případně co je k tomu potřeba? Musí např. souhlasit všichni autoři, případně jejich dědicové? Nejsou takové slovníky a jiná díla dílem zaměstnaneckým?​ http://​www.ujc.cas.cz/​sd/​novinky/​lexikologie-odd-publikace/​lexikologie-slovniky/​slovnik-spisovne-cestiny-pro-skolu-a-verejnost.html,​ http://​ssjc.ujc.cas.cz/​search.php?​db=ssjc,​ http://​bara.ujc.cas.cz/​psjc/​
 + 
 +> Pokud byla díla vytvořena po roku 2000 v rámci pracovních povinnostítak se jedná o díla zaměstnanecká. Nositelem práv je pak zaměstnavatel (třeba UK) a ten je může libovolně používat. Pro starší díla platil starší zákon, který by se musel prostudovat,​ ale asi z něho taktéž vyplývá, že zaměstnavatel může díla využívat k jejich předpokládanému účelu. 
 + 
 +  ​**Akademické časopisy** Analogicky k výše uvedenému, co časopisy vydávané za veřejné peníze: máme přístup k jejich obsahu a právo jej užít k výzkumným účelům? 
 + 
 +  ​**Data stažená z webu** Jakým právem se řídí texty na webu? Země, kde žije autor, kde má sídlo vydavatel (je to majitel domény?), nebo naším, když si to stáhneme a uložíme v Praze? Pokud právem autora či vydavatele, znamená to, že na vše, co stáhneme z USA platí Fair Use, co z Estonska, na to jejich rozsah výjimky pro výzkum i u nás? 
 + 
 +> Otázka místní působnosti práva je v době Internetu složitá. Obecně v EU (dle posledních judikatur) ale rozhodování záleží hlavně na tom, kde dochází k užití díla, tedy komu je stránka určena, v které zemi si ji lidé stahují. O to, kde je umístěn server prý nejde. 
 + 
 +  ​**Naše NC data** Často si naše data, která mají podmínku nekomerčního užití, licencují (stahují) firmy jako Microsoft Research, Bell Labs, IBM, nebo Yahoo. Je možné, že je to pro jejich základní výzkum, který má ke konkrétní aplikaci relativně daleko. Je to tím v pořádku?​ 
 + 
 +> Není přesná shoda na tom, jak široce chápat podmínku non-commercial. Dle nedávného průzkumu Creative Commons prý většina vydavatelů NC děl preferuje širší vymezení, tedy povolují využití i pro takovéto účely, které mohou nepřímo vést k zisku. Asi by ale bylo možné zkusit žalovat firmu i za nepřímý zisk, pokud bychom k tomu měli nějaké důkazy. 
 + 
 +  * **Zamíchání korpusu** Je možné zveřejnit korpus, ve kterém jsou texty "​znečitelněny"​ tím, že jsou proházeny odstavce (napříč obrovským množstvím textu, takže není prakticky možno text vrátit zpět), věty, nebo dokonce menší části (kousky vět)? Jakou licenci je možno takovým datům dát?
      * Konkrétní příklad: česko-anglický anotovaný korpus [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​czeng/​|CzEng]] obsahuje mimo jiné texty stažené z webu. Při stahování jsme respektovali soubory robots.txt, ale nekontrolovali jsme, zda je na stránkách uvedena nějaká licence.      * Konkrétní příklad: česko-anglický anotovaný korpus [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​czeng/​|CzEng]] obsahuje mimo jiné texty stažené z webu. Při stahování jsme respektovali soubory robots.txt, ale nekontrolovali jsme, zda je na stránkách uvedena nějaká licence.
-     ​* ​<​del>​Konkrétní příklad: zamíchané části Českého národního korpusu jde [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-0023-1359-1|stáhnout]] pod [[http://​ucnk.ff.cuni.cz/​doc/​CNC_license.php|licencí]],​ která nedovoluje redistribuci odvozených děl.</​del> ​Zajímalo by nás, zda by to bylo možné vydat třeba pod nějakou volnější licencí CC-BY-NC, ale to asi nejde říct, když neznáme smlouvu, kterou ​ČNK podepsalo ​s jednotlivými poskytovateli textů ​(na webu tu smlouvu nemohu najít). Další otázka je, zda to zamíchání z právního hlediska něco mění.  +     * Zajímalo by nás, zda by to bylo možné vydat třeba pod nějakou volnější licencí CC-BY-NC, ale to asi nejde říct, když neznáme smlouvu, kterou ​vydavatel korpusu podepsal ​s jednotlivými poskytovateli textů. Další otázka je, zda to zamíchání z právního hlediska něco mění. ​ 
-  ​**Webové aplikace a služby** Pokud máme data s ND (no distribution) ​podmínkou, smíme zpřístupňovat tato data na webu v aplikaci (např. webové prohlížení)?​ Smíme tato data použít např. v systému strojového překladu, který je pak na webu přístupný jako služba? + 
-  - **Model podruhé**. Pokud budeme statisticky vytěžovat korpus nebo jiná autorská díla, lze nalézt nějakou prakticky definovatelnou hranici, za kterou už je zaručeno, že se toto užití nijak nedotýká autorských práv k původním dílům? (tato otázka je pokusem o zobecnění několika předchozích otázek, zejm. 1,2,10). Zřejmě bude existovat nějaká škála, kde na jednom konci je získaný statistický model tak obecný, že autorská práva k původním dílům zjevně dotčena nejsou (např. pokud zveřejním počet textů v mém souboru, nebo jejich nejobecnější charakteristicky jako např. frekvence užití jednotlivých písmen). Na druhém konci škály je pak např. model, který obsahuje celý původní text, a zveřejnění takového modelu je tedy zjevně užitím ve smyslu AZ. Lze např. tuto hranici definovat podmínkou, že původní dílo ani jeho podstatnější části nelze z modelu technickými prostředky zrekonstruovat?​ Anebo podmínkou, že model popisuje jen tak malé jednotky (např. slova nebo krátké posloupnosti slov), které se běžně vyskytují i v dalších dílech a tudíž nejsou samy o sobě výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti ve smyslu § 2 odst. 1 AZ?  +> Na jednu stranu samotné zamíchání dat může být vnímáno jen jako jiná forma rozšiřování autorského díla (a na formě nezáleží,​ při soudu by stačilo dokázat jen, že část díla byla dostupná a předpokládá se, že zbytek též). Na druhou stranu, pokud ze zamíchaného textu není poznat, odkud je, tak by to nemělo být problematické. A samozřejmě,​ kde není žalobce, není soudce. Mohli bychom zkusit zamíchat do poskytovaného korpusu také volná díla z archivů knihoven. 
-  ​**Modelové situace** Na čtyřech posledních slidech z této [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~zabokrtsky/​courses/​npfl092/​html/​slides/​licenses/​authors_rights_intro.pdf|prezentace]] studentům představujeme několik modelových situací souvisejících s autorskými právy. Obsahují tyto slidy správné informace?​ + 
-  ​**NC a úspora nákladů ** Je použití vedoucí k úspoře nákladů ještě NC? Pokud organizace použije náš produkt licencovaný jako CC NC a sice jí z toho neplyne žádný příjem (např. nemá v té souvislosti žádného platícího zákazníka),​ ale ušetří jí to náklady (např. potřebuje něco otestovat a bez našich dat by to musela dělat pracněji ručně nebo koupit řešení odjinud), je to OK? Toto se týká také státních institucí, které žádný zisk z principu negenerují,​ ale úspora u nich nastat může - je to NC? +  ​**Webové aplikace a služby** Pokud máme data s ND podmínkou, smíme zpřístupňovat tato data na webu v aplikaci (např. webové prohlížení)?​ Smíme tato data použít např. v systému strojového překladu, který je pak na webu přístupný jako služba? 
-  ​**NC a firmy ** (souvisí s bodem 9) Je vůbec možné, aby firma deklarovala,​ že nějaký náš produkt používá pod nekomerční licencí, když smyslem firmy je z principu vytváření zisku?+ 
 +> Obvykle (v CC licencích vždy) zkratka ND znamená non-derivative. Tato podmínka nebrání zpřístupnění dat přes nějakou službu. V původním dotazu však bylo "no distribution",​ což by samozřejmě zpřístupňování dat přes web odporovalo. Otázka se ale neptá na zpřístupnění těch původních dat. Jde o to, že uživatel zadá do naší webové služby vlastní text k přeložení,​ ale automatický překlad obsahuje fráze z původních trénovacích dat. Provozování takovéto služby by mělo být v pořádku, i kdyby původní data byly no-distribution. Nejedná se totiž o užití díla (tj. těch původních dat). 
 + 
 +  * **Model podruhé**. Pokud budeme statisticky vytěžovat korpus nebo jiná autorská díla, lze nalézt nějakou prakticky definovatelnou hranici, za kterou už je zaručeno, že se toto užití nijak nedotýká autorských práv k původním dílům? (tato otázka je pokusem o zobecnění několika předchozích otázek, zejm. 1,2,10). Zřejmě bude existovat nějaká škála, kde na jednom konci je získaný statistický model tak obecný, že autorská práva k původním dílům zjevně dotčena nejsou (např. pokud zveřejním počet textů v mém souboru, nebo jejich nejobecnější charakteristicky jako např. frekvence užití jednotlivých písmen). Na druhém konci škály je pak např. model, který obsahuje celý původní text, a zveřejnění takového modelu je tedy zjevně užitím ve smyslu AZ. Lze např. tuto hranici definovat podmínkou, že původní dílo ani jeho podstatnější části nelze z modelu technickými prostředky zrekonstruovat?​ Anebo podmínkou, že model popisuje jen tak malé jednotky (např. slova nebo krátké posloupnosti slov), které se běžně vyskytují i v dalších dílech a tudíž nejsou samy o sobě výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti ve smyslu § 2 odst. 1 AZ?  
 + 
 +> Tato hranice není přesně vymezena. 
 + 
 +  ​**Modelové situace** Na čtyřech posledních slidech z této [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~zabokrtsky/​courses/​npfl092/​html/​slides/​licenses/​authors_rights_intro.pdf|prezentace]] studentům představujeme několik modelových situací souvisejících s autorskými právy. Obsahují tyto slidy správné informace? 
 + 
 +> V podstatě ano. V situaci 1 by se měl přidat ještě "​třístupňový test" (nemohu třeba jako citaci uvést celou povídku, to bych pak musel vlastníkovi majetkových práv zaplatit dvojnásobek ušlého zisku). K situaci 3 (školní dílo) by šlo dodat: Univerzita má právo na získání licence od studenta (lze to prý vymáhat i soudně). Univerzita to může i bez licence **interně** využívat. Pokud by na tom student hodně vydělal, může univerzita žádat o uhrazení části nákladů. 
 + 
 +  ​**NC a úspora nákladů ** Je použití vedoucí k úspoře nákladů ještě NC? Pokud organizace použije náš produkt licencovaný jako CC NC a sice jí z toho neplyne žádný příjem (např. nemá v té souvislosti žádného platícího zákazníka),​ ale ušetří jí to náklady (např. potřebuje něco otestovat a bez našich dat by to musela dělat pracněji ručně nebo koupit řešení odjinud), je to OK? Toto se týká také státních institucí, které žádný zisk z principu negenerují,​ ale úspora u nich nastat může - je to NC? 
 +  ​**NC a firmy ** (souvisí s bodem 9) Je vůbec možné, aby firma deklarovala,​ že nějaký náš produkt používá pod nekomerční licencí, když smyslem firmy je z principu vytváření zisku
 +  * ** Obrazová data ** Liší se nějak autorská práva k textovým a obrazovým datům? Pokud mohu stáhnout velké mmnožství textu z webu, rozsekat je na věty, náhodně je zamíchat a potom distribuovat (viz výše CzEng), mohu něco podobného udělat s obrázky (které samozřejmě nemůžu rozsekat a náhodně zamíchat, ale můžu je např. zmenšit). Příklad: Zabývám se analýzou obsahu přebalů knih, stáhnul jsem 50 tis. obrázků z Amazonu a chci je dát k dispozici ostatním (nekomerčně). Mohu to udělat?
  
 +> Ne. Mohu poskytnout odkazy na url Amazonu, kde se ty obrázky nachází. Nemohu ale ty obrázky stáhnout a distribuovat dál (byť třeba rozmazané či zmenšené),​ aniž bych k tomu měl licenci od Amazonu.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]