[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
okruhy-ke-statnim-zaverecnym-zkouskam-pro-navazujici-magistersky-program-informatika-jazykove-technologie-a-pocitacova-lingvistika [2020/05/20 13:35]
lopatkova [Okruhy ke státním závěrečným zkouškám pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika]
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Okruhy ke státním závěrečným zkouškám pro navazující magisterský program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika ====== 
-(pracovní materiál) 
- 
-==== Státní závěrečná zkouška ==== 
-  
-Program Jazykové technologie a počítačová lingvistika má jeden společný povinný okruh pro obě zaměření,​ jeden povinný okruh dle zvoleného zaměření a jeden okruh si student vybírá z~volitelných okruhů. Jako tento poslední okruh si student může zvolit také povinný okruh druhého zaměření tohoto programu. Celkem tedy každý student dostane tři otázky. 
- 
-Okruh 1 Základy počítačového zpracování přirozeného jazyka -- povinný pro obě zaměření ​ 
-Okruh 2 Lingvistické teorie a formalismy -- povinný pro zaměření Počítačová a formální lingvistika 
-Okruh 3 Statistické metody a strojové učení v počítačové lingvistice -- povinný pro zaměření Statistické metody a metody strojového učení pro zpracování jazyka 
-Okruh 4 Zpracování řeči, dialogové systémy a multimodální systémy -- volitelný 
-Okruh 5 Aplikace metod zpracování přirozeného jazyka -- volitelný 
- 
-=== Okruh 1: Základy počítačového zpracování přirozeného jazyka // Fundamentals of natural language processing === 
-**Témata / Topics:** 
- 
-**Doporučené předměty / Recommended courses:** 
-  * NPFL063 Úvod do obecné lingvistiky ​   
-  * NPFL067 Statistické metody zpracování přirozených jazyků I  ​ 
-  * NPFL068 Statistické metody zpracování přirozených jazyků II  
-  * NPFL104 Metody strojového učení  ​ 
- 
-=== Okruh 2: Lingvistické teorie a formalismy // Linguistic theories and formalisms === 
-**Témata / Topics:** 
-Funkční generativní popis (rovinný přístup, forma a funkce, valence, tfa). 
-Pražský závislostní korpus (charakteristika rovin, lexikální,​ morfologická a syntaktická informace). 
-Universal Dependencies (základní charakteristika,​ dependencies vs. enhanced dependencies). 
-Další gramatické formalismy (přehledově) (Government and Binding, HPSG (unifikační gramatika, struktury rysů), Lexical Functional Grammar (LFG), kategoriální gramatiky, (Lexical) Tree Adjoining Grammar ((L)TAG), MTT, Case Grammar a Frame Semantics, konstrukční gramatiky). 
-Fonetika, fonologie ​ //​(????????​)//​. 
-Komputační morfologie ​ //​(????????​)//​. 
-Syntax (složkové stromy, závislostní stromy; koordinace, neprojektivita;​ hloubková syntax, valence; elipsa). 
-Počítačová lexikografie ​ //​(????????​)//​. ​ 
-Aktuální členění věty; informační struktura, diskurz ​ //​(????????​)//​. 
-Koreference //​(????????​)//​. 
-Typologie jazyků ​ //​(????????​)//​. 
-Formální gramatiky a jejich využití v pravidlové morfologii (konečné automaty pro morfologickou analýzu). 
-Parsing (přechodové parsery, grafové parsery). 
- 
- 
-**Doporučené předměty / Recommended courses:** 
-  * NPFL063 Úvod do obecné lingvistiky  ​ 
-  * NPFL006 Úvod do formální lingvistiky ​ 
-  * NPFL075 Závislostní gramatiky a korpusy ​ 
-  * NPFL083 Lingvistická teorie a gramatické formalismy ​ 
-  * NPFL094 Morfologická a syntaktická analýza ​ 
- 
-=== Okruh 3: Statistické metody a strojové učení v počítačové lingvistice // Statistical methods and machine learning in computational linguistics === 
-**Témata / Topics:** 
- 
-detaily druhého stupně v hranaticích:​ 
- 
-Generativní a diskriminativní modely. Metody řízeného učení pro klasifikaci a regresi (lineární modely, ostatní metody: naive Bayes, rozhodovací stromy, učení založené na příkladech [KNN, lokálně vážená regrese], SVM a kernely, logistická regrese). Metody neřízeného učení [clustering,​ EM]. Jazykové modely a modely kanálu. Vyhlazování modelů, kombinace modelů [backoff, interpolace]. HMM, trellis, Viterbi, Baum-Welch. Algoritmy pro statistický tagging. Algoritmy pro složkový a závislostní statistický parsing. Strojové učení s využitím neuronových sítí. Konvoluční a rekurentní sítě. Slovní embeddingy. ​ 
- 
- 
-**Doporučené předměty / Recommended courses:** 
-  * NPFL067 Statistické metody zpracování přirozených jazyků I  
-  * NPFL114 Hluboké učení ​ 
-  * NPFL068 Statistické metody zpracování přirozených jazyků II  ​ 
-  * NPFL104 Metody strojového učení 
- 
-=== Okruh 4: Zpracování řeči, dialogové systémy a multimodální systémy //Speech, dialogue and multimodal systems === 
-**Témata / Topics:** 
- 
-**Doporučené předměty / Recommended courses:** 
-  * NPFL038 Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči 
-  * NPFL079 Algoritmy rozpoznávání mluvené řeči ​ 
-  * NPFL099 Statistické dialogové systémy  ​ 
- 
-=== Okruh 5: Aplikace metod zpracování přirozeného jazyka //​Applications in natural language processing === 
-**Témata / Topics:** 
- 
-**Doporučené předměty / Recommended courses:** 
-  * NPFL087 Statistický strojový překlad ​ 
-  * NPFL093 Aplikace NLP  
-  * NPFL103 Vyhledávání informací 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]