[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Prague Dependency Treebank of Spoken Czech (PDTSC)

Pražský závislostní korpus mluvené češtiny (Prague Dependency Treebank of Spoken Czech; PDTSC)) bude hloubkově syntakticky anotovaný korpus mluvené češtiny pro účely pravděpodobnostního trénování a strojového učení za účelem plného porozumění mluvené řeči.

Jako první data pro anotaci byla zvolena data z projektu Malach.

V prvním roce projektu (2005) probíhala lingvistická analýza dat z existujících, elektronicky dostupných mluvených korpusů. Ukázalo se, že mluvená řeč, zejména ve své spontánní podobě, nedodržuje často ani elementární gramatická pravidla a zvyklosti.
Na základě těchto zjištění a v souladu s celosvětově novými směry výzkumu v oblasti zpracování mluvené řeči bylo rozhodnuto, že původní myšlenka úpravy specifikace tektogramatické reprezentace pro mluvenou řeč při zachování stylu a všech zásad anotace je zřejmě neschůdná. Byl stanoven nový postup: před vlastní hloubkovou analýzou se segmenty mluvené řeči nejprve převedou na standardizovaný text, tj. provede se tzv. rekonstrukce standardizovaného textu z mluvené řeči (speech reconstruction).

Standardizovaný text bude následně anotován podle stávajících pravidel tektogramatické anotace, aniž by se tato pravidla musela nějak výrazně upravovat.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]