[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

Projekt anotace diskurzu (mezipropozičních vztahů)

Doplňující informace o tomto projektu na stránce Návrhy pro PDT 2.5, tj. zde: https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/internal:pdt25:navrhy

Cíle projektu

Anotace diskurzu je planována jako součást další, “vyšší” roviny v PDT, ve které bude podrobně zpracována koreference, pojmenované entity a textové vztahy (mezipropoziční vztahy, diskurz).
Cílem je doplnit anotaci rozšířené koreference v PDT o další textové vztahy, které se podílejí na celkové koherenci textu. Jsou to zejména vztahy mezi větami (mezi stromy), a tudíž je TR zatím nezachycuje. TR pouze signalizuje některé z nich funktorem PREC, který ovšem postrádá bližší sémantickou specifikaci. Anotace nadvětných vztahů bude vycházet z hierarchické soustavy diskurzních vztahů vypracované Š. Zikánovou (Zikánová 2007) na základě soustavy vytvořené pro Penn Discourse TreeBank. Podobně jako v PDTB budeme postupovat od anotace konektorů (funktor PREC a další lexémy s touto funkcí, které ale mají v TR jiné funktory). V první fázi se nebudeme zabývat koordinačními vztahy uvnitř věty (uzly s nodetype=coap), protože tyto textové vztahy (tj. vztahy v rámci jednoho stromu) jsou v TR dostatečně zpracované.

V druhé fázi bychom se vrátili zpět „dovnitř věty“, kde vidíme tyto dílčí úkoly:
- zpracování kategorie CM (conjuction modifier) a tedy víceslovných spojovacích výrazů
- sémantické rozpracování koordinačního vztahu APPS (apozice), sémantické zpracování nepravých vedlejších vět a vztah vsuvky (PAR) ke větě, do níž je vsunuta
Z mezivětných vztahů bychom doplnili:
- propojení přímé řeči o více větách (stromech)
- spojení všech parcelací

Na projektu se podílejí

lingvisticky: prof. E. Hajičová, Šárka Zikánová, Lucie Mladová, Zuzka Bedřichová
technicky: Zdeněk Žabokrtský, Jirka Mírovský, Pavel Češka

Zadané práce

LM + ZB: disertace, (ZB na FF :-))

Plánovaná podpora projekty

Přijatý GAČR paní profesorky Hajičové a Šárky Zikánové
Možnost mezinárodního spoluporáce v návaznosti na grant prof. Joshiho a Penn Discourse Treebank

Zadané návrhy na granty (všechny nové):
GAUKy :
3letý GAUK LM na anotaci konektorů
2letý GAUK ZB na sémantiku synsémantik (na FF)
1letý GAUK Pavla Češky na technickou podporu anotace diskurzu

Anotační poznámky

ZDE shromažďujeme všechny komentáře k prvním pokusným anotacím v TrEdu, context discourse,
nové poznámky píšeme vždy nahoru, staré nemažeme

Zápisy ze schůzek

podklady pro schůzku 11-02-2008podklady_11-2-2008.pdf
zápis-18-02-2008zapis-18-02-2008.pdf
aktuální plán postupu 20-10-2008diskurz-plan-1-.doc
zápis 07-11-2008 zapis-07-11-2008.doc
zápis 25-11-2008: výběr konektorů k preanotaci 25-11-2008.doc
zápis z 2-12-2008: technické řešení diskurzu technicke-reseni-diskurzu-2-.doc
zápis z 15-12-2008: technické řešení meziprop.diskurzních vztahů II zapis-15-12-2008.doc

Další materiály

- Anotace diskurzu v PDTprezentace pro pondělní seminář ÚFALu 26.11. 2007, ŠZ
- Odkaz na Penn Discourse Treebank 2.0
- MANUÁL PDTB 2.0 ke stáhnutí manual_PDTB_2
- Článek a prezentace o diskurzu na konferenci LREC 2008, LM, ŠZ, EH
- Seznamy konektorů od Zuzky:
české konektory
české konektory abecedně
doplněný seznam možných českých konektorů
- Šárcina prezentace pro mixer 26.11.2008 (na požádání u Šárky)
- Zuzčiny poznámky k manuálu PDTB 2.0 poznamky-k-manualu-pdtb_changed.doc
- Seznam diskurzních vztahů a jejich zkratek (SZ, 29.12.2008) tahak-typy-vztahu.doc

Aktuálně

(LM, 5.1.2009)
- první verze tredího kontextu discourse se zabíhá a zkouší
- konverze dat pro anotaci
- oanotovat vybrané konektory:
však, také, naopak, tedy, navíc, ovšem, přesto, jinak, totiž,
nicméně, konkrétně, například, vlastně, vždyť, zatímco

- první zkoumaný konektor: přesto
- první zkoumaná skupina vztahů (z PDTB): contingency

Anotační tabulka

navržená tabulka vlastností vztahů a konektorů pro anotaci + anotační zkratky v tabulce:

1. typ vztahu (r: sarciny zkratky* komentar bez diakritiky) (hvězdička odděluje formalizovanou a volnou část komentáře)
2. rozsah argumentů (1: PAR* nespojita vsuvka s RHEM)
3. konektor (pokud je v textu)

nahraditelnost (nahr: jakým slovem, s diakritikou!)
vazba na pozici - větná, relativní (pozice:)
souvýskyt (s možnými konektory, jiný souvýskyt)(souv:)
negace (neg:)
morfologické zvláštnosti okolí (morfg:)
odkaz do stejného stromu (ss:)
ostatní (etc:)

Spolupráce

- výrazná spolupráce s anotací rozšířené textové koreference (Anja)
- anotace dialogu pro Companions (Silvie
- technicky: vytvoření anotačního prostředí – pro první hrubý průzkum byl vytvořen na jaře 2008 kontext megatree v TrEdu, (Pepa Toman), dále využijeme nový kontext PLM_T_Bridging v TrEdu, úpravy provedou Jirka Mírovský a Pavel Češka

ukázka megastromu, stav z března 2008:

Rozšíření pro Tred pro anotaci diskurzu

20081217 (JM):

Prvotní podpora pro anotaci diskurzu vychází z rozšíření pro anotaci bridging anafory. Zachovává funkčnost původního rozšíření, s tím,
že se dále budou možná vyvíjet jako rozšíření jedno.

Jednoduchý návod k instalaci a použití:

Instalace:

Tred instalujte ze stránky http://ufal.mff.cuni.cz/~pajas/tred/
Nainstalujte rozšíření Discourse Annotation (Session → Manage Extensions)

Ovládání zobrazení:

Pro zobrazení vět, stromů a diskurzních šipek existují tři přednastavené módy, které se přepínají těmito klávesovými zkratkami:
Alt+b: bridging mode - vidět je jeden strom, velké množství kontextových vět vpřed i vzad, šipky: koreference, bridging
Alt+d: pure discourse mode - vidět jsou dva stromy vzad a jeden vpřed, deset vět vzad a pět vpřed, šipky: čistě diskurzní (čili ne koref. a bridging)
Alt+f: full discourse mode - vidět jsou dva stromy vzad a jeden vpřed, deset vět vzad a pět vpřed, šipky: všechny

Zobrazení jednotlivých druhů šipek je možno ovládat nezávisle na přednastaveném módu takto:
Ctrl+b: přepne zobrazení bridging anafory
Ctrl+g: přepne zobrazení gramatické koreference
Ctrl+t: přepne zobrazení textové koreference
Ctrl+d: přepne zobrazení čistě diskurzních šipek

Zobrazení se týká nejen šipek, ale rovněž barevného zvýraznění slov v kontextových větách.

Editace diskurzních šipek:

Aktuální uzel se vybírá kliknutím na uzel ve stromech nebo kliknutím na slovo ve větách.
mezera - označí budoucí cílový uzel diskurzní šipky
f (forget) - ruční zapomenutí dříve označeného cílového uzlu (není nutné takto ručně zapomínat)
d (discourse) - vloží diskurzní šipku z aktuálního uzlu do zapamatovaného uzlu; zobrazí se dialogové okno pro vložení typu
c (comment) - vložení komentáře k diskurzní šipce vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
r (re-type) - změna typu šipky vedoucí z aktuálního uzlu; zobrazí se dialogové okno pro jeho vložení; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
x - smazání šipky vedoucí z aktuálního uzlu; existuje-li více šipek vedoucích z aktuálního uzlu, nejprve se zobrazí okno s jejich seznamem, které umožní výběr té správné šipky
Pro úplnost: t vloží textovou koreferenci, b vloží bridging anaforu

Bibliografie k diskurzu

výběr článků a statí:

Adamec, P. (1995). Konektivní částice a jiné textově propojovací výrazy v současné češtině. In Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS, Praha: Univerzita Karlova, s. 59-64.

Asher, N. (1993). Reference to Abstract Objects in Discourse. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Asher, N. – Lascarides, A. (2003). Logics of Conversation. Cambridge University Press.

Bedřichová, Z. (2008). Částice implikující presupozici v češtině, diplomová práce. Univerzita Karlova, Praha.

Daneš, F. (1985). Věta a text. Academia, Praha.

Hajič, J. et al. (2006). Prague Dependency Treebank 2.0. Linguistic Data Consortium, Philadelphia.

Hajičová, E. (1993). Issues of Sentence Structure and Discourse Patterns. Charles University, Prague.

Hajičová, E. et al. (2006). An Annotated Corpus as a Test Bed for Discourse Structure Analysis. In Proceedings of the Workshop on Constraints in Discourse, National University of Ireland, Maynooth, Ireland, pp. 82–89.

Halliday, M. A. K. – Hasan, R. (1976). Cohesion in English. Longman, London.

Helbig, H. (2005). Knowledge Representation and the Semantics of Natural Language. Springer.

Hobbs, J. R. (1985). On the Coherence and Structure of Discourse, Report No. CSLI-85-37, Center for the Study of Language and Information, Stanford University.

Hoffmannová, J. (1983). Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu. Disertační práce, Linguistica VI, ČSAV, Praha.

Joshi, A. et al. (2006). Discourse Annotation: Discourse Connectives and Discourse Relations. Tutorial at the Association for Computational Linguistics, Sydney.

Lee, A. et al. (2006). Complexity of Dependencies in Discourse: Are Dependencies in Discourse More Complex Than in Syntax? Proceedings of the 5th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories. Prague.

Mikulová, M. et al. (2005). Annotation on the Tectogrammatical Layer in the Prague Dependency Treebank: Annotation Manual. Universitas Carolina Pragensis, Prague.

Miltsakaki, E. et al. (2004). The Penn Discourse Treebank. In Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation. LREC 2004, Lisbon, Portugal.

Mladová, L. (2008). Diskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Praha.

Nedoluzhko, A. (2007). Zpráva k anotování rozšířené textové koreference a bridging vztahů v Pražském závislostním korpusu. Technická zpráva. Univerzita Karlova, Praha.

Novák, V. (2008). Semantic Network Manual Annotation and its Evaluation. Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University, Prague

Pasch, R. et al. (2003). Handbuch der deutschen Konnektoren. Walter De Gruyter Inc.

Prasat, R. et al. (2008). Penn Discourse Treebank Version 2.0. Linguistic Data Consortium, Philadelphia.

Seuren, P.A.M. (1985). Discourse Semantics. Blackwell Pub.

Sgall, P. et al. (1969). A Functional Approach to Syntax in Generative Description of Language. Američan Elsevier, New York.

The Penn Discourse Treebank 1.0 Annotation Manual. (2006). http://www.seas.upenn.edu/~pdtb/papers/pdtb-1.0-annotation-manual.pdf

The Penn Discourse Treebank 2.0 Annotation Manual. (2007). http://www.seas.upenn.edu/~pdtb/PDTBAPI/pdtb-annotation-manual.pdf

The Prague Czech-English Dependency Treebank 1.0 http://ufal.mff.cuni.cz/pcedt/doc/PCEDT_main.html

Webber, B. (2004). D-LTAG: Extending Lexicalized TAG to Discourse. Cognitive Science, 28 (5), pp. 751-779.

Zikánová, Š. (2007). Possibilities of Discourse Annotation in Prague Dependency Treebank (Based on the Penn Discourse Treebank Annotation). Technical report. Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University, Prague.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]