[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2009/02/16 14:27]
ufal
start [2021/04/22 15:28]
Line 1: Line 1:
-**Vítejte!** 
- 
-Pro upravování stránek se musíte **přihlásit** (viz tlačítko vlevo). 
-**Uživatelské jméno:** //vaše unixové jméno//, **Heslo:** //malé lingvistické heslo//. V případě potíží kontaktujte [[ptacek@ufal.mff.cuni.cz|Honzu Ptáčka]]. 
- 
-Po přihlášení v levém sloupci též přibude tlačítko s Vaším jménem. Vede na úvodní stranu osobního Wiki prostoru, se kterým můžete naložit podle uvážení. Dobře poslouží např. jako poznámkový blok. 
- 
-[[internal:Návod k obsluze této Wiki]] pro přihlášené. 
-Nevýhody této dokuwiki z vašeho pohledu napište do [[WikiBugs]]. 
- 
- 
- 
- 
-===== Projekty ===== 
- 
-[[internal:podavani-projektu|Podávání projektů]] 
- 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/jazz/PML/|Prague Markup Language]] (spravuje Petr Pajas, [[internal:pml|interní poznámky]]) 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/~semecky/vallex/|O valenci]] 
-  * [[external:pdt|Prague Dependency Treebank 2.0]]  
-  * [[external:pedt|Prague English Dependency Treebank]] 
-  * [[external:NAP|Speech reconstruction - NAP]] 
-  * [[external:pcedt|Prague Czech-English Dependency Treebank - cz]] 
-  * [[pdtsc:start|Prague Dependency Treebank of Spoken Czech]] 
-  * [[dialogy:start|Podprojekt Dialogy]] 
-  * [[syntéza vět|Syntéza vět]] 
-  * [[:projects:Content annotation|MultiNet Content Annotation Project]] 
-  * [[internal:tmt| Překlad přes tektogramatickou rovinu]] - interní poznámky 
-  * [[internal:hindština|Překlad z angličtiny do hindštiny]] - interní poznámky 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/padt/online/|Prague Arabic Dependency Treebank]] 
-  * [[projekt anotace diskurzu|Projekt anotace diskurzu ]] 
-  * [[Anotace rozšířené koreference| Anotace rozšířené koreference]] 
-  * [[Český Senior Companion|Český Senior Companion]] 
-  * [[Závěrečné interní poznámky ukončených projektů]] 
- 
-===== Data a nástroje ===== 
- 
-  * [[internal:Data]] 
-  * [[internal:Nástroje]] 
-  * [[Návody]] 
- 
- 
-===== Konference a semináře ===== 
- 
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem 
-    * [[courses:rg|Čtenářský kroužek]] (reading group) 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/cgi-bin/bojar/conferences|Termíny konferencí]] 
-     * Pro přidání konference editujte stránku [[user:bojar:Podklady pro termíny konferencí]]. 
-     * [[http://www.cs.rochester.edu/~tetreaul/conferences.html|Obdobný přehled spravovaný v Rochesteru]] 
-  * [[internal:acl|Příprava konference ACL 2007]] 
- 
-===== Studium ===== 
- 
-  * [[internal:Kriréria pro hodnocení uchazečů o LCT]] 
-  * [[internal:Reforma bakalářského a magisterského programu]] 
-  * [[Semináře]] - interní i externí semináře pořádané ÚFALem 
-  * [[courses|Předměty vyučované na ÚFALu]] - stránky předmětů 
-  * [[ http://ufal.mff.cuni.cz/internal/podklady_pro_zkouseni_mgr_web.htm|Návrh studijního plánu]] pro magisterské studium 
-  * [[internal:phd|Na co (ne)má nárok doktorand na ÚFAL]] 
-      * [[internal:externiste| Jak zapojit externisty do spolupráce (přístup do sítě ap.)]] 
-  * [[internal:e-knihovna|Elektronické studijní materiály]] 
-  * [[studium:Howto pro vyučující]] 
- 
-===== Administrativa ===== 
- 
-  * [[Směrnice ředitele ÚFAL]] 
-  * [[Fakturační adresa]] 
-  * [[internal:Telefonní seznam]] a [[http://ufal.mff.cuni.cz/cgi-bin/zeman/adresy/index.pl|Adresář ÚFALu]] 
-  * [[internal:Odpovědnosti zaměstnanců]] 
-  * [[internal:Dovolené]] 
-  * [[internal:Účtování cest|Služební cesty]] 
-  * [[Čísla grantů]] 
-  * [[Udržování veřejných webových stránek ÚFAL]] 
-  * [[kalendář|Kalendář ÚFALu]] nebo [[http://www.google.com/calendar/embed?src=ufal.kalendar%40gmail.com|větší kalendář ÚFALu]] ve formátech pro kalendářové aplikace: 
-     * [[http://www.google.com/calendar/ical/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic.ics|ICS]] 
-     * [[http://www.google.com/calendar/feeds/ufal.kalendar%40gmail.com/public/basic|RSS]] 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/mailman|Mailové konference]] 
-  * [[Logo ÚFALu]] a další oficiální loga, hlavičkové papíry a symboly 
-  * [[Podklady pro generování vizitek]] 
- 
- 
-===== Publikace ===== 
- 
-[[internal:Publikace]] a přímý odkaz do [[http://ufal.mff.cuni.cz:8080/bib/?section=publications|vykazovací databáze]] 
-  * {{hodnoceni-vav-2008.pdf|Body - hodncení vědy a výzkumu 2008}} 
-  * {{seznam-erih-2008.pdf|Seznam časopisů pro hodnocení - humanitní vědy}} 
-  * {{seznam-recenzovanych-periodik-verze2008.pdf|Seznam českých hodnocených periodik 2008}} 
-  * {{financovani-vedy_2009-2011.pdf|Financování vědy v roce 2009 a výhled na 2010 a 2011}} 
-  * [[internal:Disertace]] - disertace obhájené na ÚFALu 
- 
-  * [[internal:publikace:biblio|Technické poznámky k systému Biblio]] 
-  * [[https://svn.ms.mff.cuni.cz/projects/biblio|Trac/Biblio]] obsahuje záznamy o vývoji systému Biblio včetně bugzilly 
-  * {{publikace.if.pdf|Publikace - impakt faktory}} (platí pro 2007, lze použít orientačně) 
-  * {{publikace.hodnoceni.veda.sborniky.2007.jh1.pdf|Návrh na zvýšení hodnocení některých sborníků (podzim 2007)}} 
-  * {{isi-conference-2000-2005.pdf|Seznam konferencí vedených v ISI Thomson (jen 2000-2005)}} 
-  * [[publikace.vahy-2007.jpg|Bodové hodnocení pro rok 2007]] (pouze pro 2007) 
-  * [[Časopisy]] - seznam odborných časopisů s Impakt faktorem, mediány pro výpočet RIV bodů (OBSOLETE) 
-  * {{publikace.schuze.2007.ppt|Slajdy (.ppt)}} {{publikace.schuze.2007.pdf|Slajdy (.pdf)}} - ze semináře o RIV a vykazování 26.11.2007 (OBSOLETE) 
-  * {{publikace.schuze.2007.ppt|Publikace - slajdy ze schůze}} (OBSOLETE) 
- 
- 
- 
-===== Výzkum - dlouhodobé ===== 
- 
-  * [[http://ufal.mff.cuni.cz/internal/docs/vyzkum-ufal.html|Směry výzkumu]] v ÚFAL MFF UK od roku 2005 
-  * [[Podklady pro hodnocení uchazeče]] o vědecko-pedagogický titul 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]