[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2017/11/16 11:37]
lopatkova [Administrativa]
start [2017/11/16 11:40] (current)
lopatkova [Administrativa]
Line 116: Line 116:
   * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]   * [[Směrnice ředitele ÚFAL]]
   * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]   * [[Směrnice rady doktorského studijního oboru 4I3]]
-  * [[Veřejné zakázky]]+  * [[internal:Veřejné zakázky]]
   * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]]   * [[Požární ochrana a bezpečnost práce]]
   * {{:​t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 1. 7. 2016, s vyznačenými změnami oproti předhozí verzi}}   * {{:​t0464a0.pdf|Zákon o vysokých školách platný od 1. 7. 2016, s vyznačenými změnami oproti předhozí verzi}}

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]