[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
techrep [2014/11/11 08:49]
stranak
techrep [2014/11/18 09:08]
stranak
Line 3: Line 3:
 ==== Požadavky Rady pro výzkum a vývoj, aby výsledek byl "odborná kniha" ==== ==== Požadavky Rady pro výzkum a vývoj, aby výsledek byl "odborná kniha" ====
 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415
-Druhá verze, platná od 1.1.2010 (původní verze ponechána níže, rozdíly zvýrazněny kursivou): 
  
-//Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem.// +**„Odborná kniha“** prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky a posouzená (recenzovanáalespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a / nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. 
-Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň //**50 tištěných stran vlastního textu** bez obrazových, mapových apod. příloh// vydaná tiskem //[zde chybí **<del>nákladem aspoň 200 výtisků</del>**]// nebo elektronicky +
-v nakladatelství **s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň //jedním// obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy)**. +
-Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti+
-Formálními atributy odborné knihy jsou **odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, //[chybí <del>rejstřík</del>],// souhrn v aspoň jednom světovém jazyce**, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. +
-Kniha má **přidělen kód ISBN //nebo ISMN//** a //povinný výtisk je registrován v **Národní knihovně** České republiky//+
-Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. +
-Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, //kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií,// kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník //[chybí upřesnění]//, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. +
-Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské a habilitační práce, jazykové slovníky //[chybí upřesnění]//, tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů. +
-**U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kriteria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN**. +
-Pokud je odborná kniha zařazena jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C.+
  
-=== původní verse (platná do r. 2009) === +**Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů.** 
-<del>Neperiodická odborná publikace o rozsahu **aspoň 100 normostran** vydaná **tiskem s nákladem aspoň 200 výtisků** + 
-v nakladatelství **s vědeckou redakcí a recenzovaná aspoň dvěma obecně uznávanými recenzenty z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy)**. +Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. 
-Odborná kniha se týká přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. + 
-Formálními atributy odborné knihy jsou **odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, rejstřík, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce,** eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. +U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku. 
-Kniha má **přidělen kód ISBN** (do RIV lze zařadit i knihu, která ISBN kód nemá přidělen). + 
-Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. +**__Odbornou knihou nejsou:__** 
-Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník (pokud je tento druh výsledku přesně vymezen v cílech nebo předmětu řešení projektu nebo výzkumného záměru), kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. +    * knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN; 
-Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta)odborné posudky a stanoviska, ročenky výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské habilitační práce, jazykové slovníky (pokud není tento druh výsledku přesně vymezen v cílech nebo předmětu řešení projektu nebo výzkumného záměru), tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů. +    * učební texty (tj. učebnice, skripta)
-**U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazekpokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kriteria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN.** +    * odborné posudky a stanoviska, studie, překlady, příručky, informační a propagační publikace, ročenky (s výjimkou těch, které splňují požadavky na odbornou knihu), výroční nebo obdobné periodické zprávy
-Pokud je odborná kniha zařazena jako výsledek druhu Bnemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C.</del>+    * publikované diplomové, doktorskéhabilitační a disertační práce,založené na primárních pracích druhu Jimp, opatřené komentářem a kódem ISBN; 
 +    * běžné jazykové slovníky; 
 +    * tiskem nebo elektronicky vydané souhrny rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště)
 +    * tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktůpříp.rozšířených abstraktů či ústních sdělení z konferencí; 
 +    * metodické příručky, katalogy a normy; 
 +    * sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D)
 +    * beletriepopulárně naučná literatura, cestopisy, texty divadelních her; 
 +    výběrové bibliografievýroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce; 
 +    komerční překlady z cizích jazyků; 
 +    memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů či projektů. 
 +Stále platí povinnost, pokud je kniha vydána v ČRmusí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR.
  
-__Upřesnění pro účely hodnocení:__ 
-Hodnoceny budou pouze knihy **s minimálně 200 vydanými výtisky (je-li kniha vydávána v elektronické podobě, musí být vydána i v podobě tištěné v požadovaném počtu výtisků).** 
-Hodnoceny budou knihy pouze **s přiděleným ISBN kódem.** 
  
 === Upřesněná kritéria pro vyřazení publikací z hodnocení (2009) === === Upřesněná kritéria pro vyřazení publikací z hodnocení (2009) ===
 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=519201 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=519201

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]