[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
techrep [2009/09/01 15:09]
stranak vytvořeno
techrep [2015/05/05 09:02] (current)
lopatkova
Line 1: Line 1:
 ====== Technické zprávy ====== ====== Technické zprávy ======
  
-Požadavky Rady pro výzkum a vývoj, abz se výsledek mohl započítat jako "odborná kniha":+==== Požadavky Rady pro výzkum a vývoj, aby výsledek byl "odborná kniha" ====
  
-Neperiodická odborná publikace o rozsahu **aspoň 100 normostran** vydaná **tiskem s nákladem aspoň 200 výtisků** v nakladatelství **s vědeckou redakcí a recenzovaná aspoň dvěma obecně uznávanými recenzenty z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy)**Odborná kniha se týká přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou **odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, rejstřík, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce,** eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má **přidělen kód ISBN** (do RIV lze zařadit i knihu, která ISBN kód nemá přidělen). Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník (pokud je tento druh výsledku přesně vymezen v cílech nebo předmětu řešení projektu nebo výzkumného záměru), kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta)odborné posudky a stanoviska, ročenky výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské habilitační práce, jazykové slovníky (pokud není tento druh výsledku přesně vymezen v cílech nebo předmětu řešení projektu nebo výzkumného záměru), tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů. **U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazekpokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kriteria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN.** Pokud je odborná kniha zařazena jako výsledek druhu Bnemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C. +**Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů** (platná pro léta 2013 až 2015):  
-__Upřesnění pro účely hodnocení: +http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf 
-__**Hodnoceny budou pouze knihy s minimálně 200 vydanými výtisky (je-li kniha vydávána elektronické podobě, musí být vydána i podobě tištěné v požadovaném počtu výtisků)+ 
-Hodnoceny budou knihy pouze s přiděleným ISBN kódem.**+**Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací** (platné od 1.1.2014) 
 +http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415 
 + 
 +**„Odborná kniha“** prezentuje **původní výsledky výzkumu**, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu **alespoň 50 tištěných stran vlastního textu** bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky **posouzená (recenzovaná) alespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru** formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a / nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti.  
 + 
 +**Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů.** 
 + 
 +Kniha má **přidělen kód ISBN** nebo ISMN. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. 
 + 
 +U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku. 
 + 
 +**__Odbornou knihou nejsou:__** 
 +    * knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN; 
 +    * učební texty (tj. učebnice, skripta)
 +    * odborné posudky a stanoviska, studie, překlady, příručky, informační a propagační publikace, ročenky (s výjimkou těch, které splňují požadavky na odbornou knihu), výroční nebo obdobné periodické zprávy
 +    * publikované diplomové, doktorskéhabilitační a disertační práce,založené na primárních pracích druhu Jimp, opatřené komentářem a kódem ISBN; 
 +    * běžné jazykové slovníky; 
 +    * tiskem nebo elektronicky vydané souhrny rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště)
 +    * tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktůpříp.rozšířených abstraktů či ústních sdělení z konferencí; 
 +    * metodické příručky, katalogy a normy; 
 +    * sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D)
 +    * beletriepopulárně naučná literatura, cestopisy, texty divadelních her; 
 +    výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportážesoubory studentských soutěžních pracíturistické průvodce; 
 +    * komerční překlady z cizích jazyků; 
 +    * memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů či projektů. 
 +Stále platí povinnost, pokud je kniha vydána ČR, musí být povinný výtisk registrován Národní knihovně ČR
 + 
 + 
 +=== Upřesněná kritéria pro vyřazení publikací z hodnocení (2009) === 
 +http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=519201

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]