[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
techrep [2009/09/01 15:09]
stranak vytvořeno
techrep [2015/05/05 09:02] (current)
lopatkova
Line 1: Line 1:
 ====== Technické zprávy ====== ====== Technické zprávy ======
  
-Požadavky Rady pro výzkum a vývoj, ​abz se výsledek ​mohl započítat jako "​odborná kniha":+==== Požadavky Rady pro výzkum a vývoj, ​aby výsledek ​byl "​odborná kniha" ​====
  
-Neperiodická odborná publikace o rozsahu ​**aspoň 100 normostran** vydaná ​**tiskem s nákladem aspoň 200 výtisků** v nakladatelství ​**s vědeckou redakcí ​a recenzovaná ​aspoň dvěma ​obecně ​uznávanými recenzenty ​z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy)**Odborná kniha se týká ​přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou **odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, rejstřík, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce,** eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má **přidělen kód ISBN** ​(do RIV lze zařadit i knihu, která ISBN kód nemá přidělen). Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritický komentovaný překlad náročných filosofických,​ historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník ​(pokud je tento druh výsledku přesně vymezen v cílech nebo předmětu řešení projektu nebo výzkumného záměru), kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. ​Odbornou ​knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta)odborné posudky a stanoviska, ročenky ​výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované ​diplomové, doktorské ​habilitační práce, ​jazykové slovníky (pokud není tento druh výsledku přesně vymezen v cílech nebo předmětu řešení projektu nebo výzkumného záměru), ​tiskem nebo elektronicky ​vydaný souhrn ​rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště),​ sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů. ​**U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazekpokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kriteria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN.** Pokud je odborná kniha zařazena jako výsledek druhu Bnemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C. +**Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů** (platná pro léta 2013 až 2015):  
-__Upřesnění pro účely hodnocení:​ +http://​www.vyzkum.cz/​storage/​att/​373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/​M2013_v95.pdf 
-__**Hodnoceny budou pouze knihy s minimálně 200 vydanými výtisky (je-li kniha vydávána ​elektronické podobě, musí být vydána i podobě tištěné v požadovaném počtu výtisků)+ 
-Hodnoceny budou knihy pouze s přiděleným ISBN kódem.**+**Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací** (platné od 1.1.2014) 
 +http://​www.vyzkum.cz/​FrontClanek.aspx?​idsekce=29415 
 + 
 +**„Odborná kniha“** prezentuje **původní výsledky výzkumu**, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu **alespoň 50 tištěných stran vlastního textu** bez fotografických,​ obrazových,​ mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky ​**posouzená (recenzovaná) alespoň jedním ​obecně ​uznávaným odborníkem ​z příslušného oboru** formou lektorského posudku ​(ne však z pracoviště autorů knihy). ​Týká ​se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a / nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. ​ 
 + 
 +**Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů.** 
 + 
 +Kniha má **přidělen kód ISBN** ​nebo ISMN. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních,​ výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických,​ historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. 
 + 
 +U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku. 
 + 
 +**__Odbornou ​knihou nejsou:__** 
 +    * knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN; 
 +    * učební texty (tj. učebnice, skripta)
 +    * odborné posudky a stanoviska, studie, překlady, příručky,​ informační a propagační publikace, ročenky ​(s výjimkou těch, které splňují požadavky na odbornou knihu), ​výroční nebo obdobné periodické zprávy
 +    * publikované ​diplomové, doktorskéhabilitační a disertační práce,založené na primárních pracích druhu Jimp, opatřené komentářem a kódem ISBN; 
 +    * běžné jazykové slovníky;​ 
 +    * tiskem nebo elektronicky ​vydané souhrny ​rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště)
 +    * tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktůpříp.rozšířených abstraktů či ústních sdělení z konferencí;​ 
 +    * metodické příručky,​ katalogy a normy; 
 +    * sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D)
 +    * beletriepopulárně naučná literatura, cestopisy, texty divadelních her; 
 +    ​výběrové bibliografie,​ výroční zprávy, proslovy, reportážesoubory studentských soutěžních pracíturistické průvodce; 
 +    * komerční překlady z cizích jazyků; 
 +    * memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, ​účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů či projektů. 
 +Stále platí povinnost, pokud je kniha vydána ​ČR, musí být povinný výtisk registrován ​Národní knihovně ČR
 + 
 + 
 +=== Upřesněná kritéria pro vyřazení publikací z hodnocení (2009) === 
 +http://www.vyzkum.cz/​FrontClanek.aspx?​idsekce=519201

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]