[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
techrep [2011/11/29 16:03]
bejcek Upravené požadavky RVV
techrep [2015/05/05 09:02] (current)
lopatkova
Line 2: Line 2:
  
 ==== Požadavky Rady pro výzkum a vývoj, aby výsledek byl "odborná kniha" ==== ==== Požadavky Rady pro výzkum a vývoj, aby výsledek byl "odborná kniha" ====
 +
 +**Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů** (platná pro léta 2013 až 2015): 
 +http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf
 +
 +**Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací** (platné od 1.1.2014)
 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415
-Druhá verze, platná od 1.1.2010 (původní verze ponechána níže, rozdíly zvýrazněny kursivou): 
  
-//Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem.// +**„Odborná kniha“** prezentuje **původní výsledky výzkumu**, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu **alespoň 50 tištěných stran vlastního textu** bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky **posouzená (recenzovanáalespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru** formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a / nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti.  
-Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň //**50 tištěných stran vlastního textu** bez obrazových, mapových apod. příloh// vydaná tiskem //[zde chybí **<del>nákladem aspoň 200 výtisků</del>**]// nebo elektronicky + 
-v nakladatelství **s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň //jedním// obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy)**. +**Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů.** 
-Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. + 
-Formálními atributy odborné knihy jsou **odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, //[chybí <del>rejstřík</del>],// souhrn v aspoň jednom světovém jazyce**, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. +Kniha má **přidělen kód ISBN** nebo ISMN. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria.
-Kniha má **přidělen kód ISBN //nebo ISMN//** a //povinný výtisk je registrován v **Národní knihovně** České republiky//. +
-Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. +
-Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, //kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií,// kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník //[chybí upřesnění]//, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria+
-Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské a habilitační práce, jazykové slovníky //[chybí upřesnění]//, tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů. +
-**U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kriteria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN**. +
-Pokud je odborná kniha zařazena jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C.+
  
 +U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku.
  
-Neperiodická odborná publikace o rozsahu **aspoň 100 normostran** vydaná **tiskem s nákladem aspoň 200 výtisků** +**__Odbornou knihou nejsou:__** 
-v nakladatelství **s vědeckou redakcí a recenzovaná aspoň dvěma obecně uznávanými recenzenty z íslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy)**. +    knihy, které nemají ISBN, ípadně ani ISMN; 
-Odborná kniha se týká přesně vymezeného problému určitého vědního oboruobsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. +    učební texty (tjučebniceskripta); 
-Formálními atributy odborné knihy jsou **odkazy na literaturu v textuseznam použité literaturyrejstřík, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce,** eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. +    odborné posudky a stanoviskastudie, překlady, příručkyinformační propagační publikaceročenky (s výjimkou těchkteré splňují požadavky na odbornou knihu), výroční nebo obdobné periodické zprávy
-Kniha má **idělen kód ISBN** (do RIV lze zařadit i knihukterá ISBN kód nemá idělen). +    * publikované diplomové, doktorskéhabilitační a disertační práce,založené na primárních pracích druhu Jimp, opatřené komentářem a kódem ISBN; 
-Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na tojaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. +    * běžné jazykové slovníky; 
-Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritický komentovaný překlad náročných filosofickýchhistorických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník (pokud je tento druh výsledku přesně vymezen v cílech nebo předmětu řešení projektu nebo výzkumného záměru)kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. +    * tiskem nebo elektronicky vydané souhrny rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště)
-Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské habilitační práce, jazykové slovníky (pokud není tento druh výsledku přesně vymezen v cílech nebo předmětu řešení projektu nebo výzkumného záměru), tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů. +    * tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktůpříp.rozšířených abstraktů či ústních sdělení z konferencí; 
-**U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazekpokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kriteria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN.** +    * metodické příručky, katalogy a normy; 
-Pokud je odborná kniha zařazena jako výsledek druhu Bnemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C.+    * sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D)
 +    * beletriepopulárně naučná literatura, cestopisy, texty divadelních her; 
 +    výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportážesoubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce; 
 +    komerční překlady z cizích jazyků; 
 +    memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů či projektů. 
 +Stále platí povinnost, pokud je kniha vydána v ČRmusí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR.
  
-__Upřesnění pro účely hodnocení:__ 
-Hodnoceny budou pouze knihy **s minimálně 200 vydanými výtisky (je-li kniha vydávána v elektronické podobě, musí být vydána i v podobě tištěné v požadovaném počtu výtisků).** 
-Hodnoceny budou knihy pouze **s přiděleným ISBN kódem.** 
  
 === Upřesněná kritéria pro vyřazení publikací z hodnocení (2009) === === Upřesněná kritéria pro vyřazení publikací z hodnocení (2009) ===
 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=519201 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=519201

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]