[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2012/04/25 14:27]
ufal
cisla-grantu [2020/08/11 13:51]
kubistova [2020]
Line 1: Line 1:
-====== ​Čísla grantů ​======+====== ​Grant numbers ​======
  
-Ve druhém sloupci jsou uvedena čísla ​grantů tak, jak je třeba uvádět je do publikacíČísla uvádějte včetně plného ​(anglickéhonázvu grantové agentury.+  * Contract research was moved to **[[internal:​Smluvní výzkum]]** 
 +  * The third column of the tables ("grant number"​) contains the grant number which must be acknowledged in publications;​ also include the full (English) name of the grant agency 
 +  * The fourth column ("​account number"​) lists the internal (faculty/​institute) number of the grant as a source of money for travels orders ("​cestovní příkaz"​) etc. 
 +  * When adding a grant in the tables here, please also enter it into [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​biblio/?​section=grants|list of grants in Biblio]] 
 +  * Obey the rules for affiliation,​ acknowledgements ​(include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:​publikace|Publications of members of ÚFAL]]!
  
-''​This work has been (partially) supported by the ... grant.''​ +===== 2020 =====
-nebo +
-''​The work on this project was (partially) supported by the grants ...''​+
  
-Někdy se hodí věta: ''​Any opinions, findings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the respective grant agencies.''​ 
  
-Kdo to nechce natahovat, hodí se mu i tahle: ''​The views expressed are not necessarily endorsed by the sponsors.''​ 
  
-Fakultní/katederní ​číslování grantů jako zdrojů ​peněz (na cestovní příkaz ap.) je uvedeno ve čtvrtém sloupci.+^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ 
 +| repre fond | Markéta lopatková ​ | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    | 
 +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  | 
 +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/​12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  | 
 +|          | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/​251366 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +|          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/​251433 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +|          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/​251608 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +|          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím ​zdrojů ​pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/​251411. | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/​270088 | 1.4.2020 - 31.4.2022 ​  | TAČR Éta | JHam | 
 +| OP VVV LINDAT/​CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/​CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře,​ služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​18_046/​0015782 | 207-40/​20422 ​ | 2020-2022 ​ | MŠMT - infrastruktura| LK | 
 +| LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding:​ from Syntax to Discourse ​ | 20-16819X (RIV: GX20-16819X|  207-13/​201078 | 2020-2024 ​ | GAČR - EXPRO | HK |  
 +|   | Lucie Poláková | Globální koherence ​českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/​201065 | 2020-2022 ​  | GAČR | HK | 
 +| WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/​20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023 ​  | H2020 | JHam | 
 +|   | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-42/​20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022   | NAKI II | HK | 
 +===== 2019 =====
  
-**Affiliation** (domovské pracoviště):​ v&​nbsp;​záhlaví článku musí být jako první uvedeno ''​Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics''​ nebo ''​Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta'';​ po nich může následovat jméno ústavu (směrnice děkana č. 3/2004). 
  
-Relevantní údaje z&​nbsp;​následujících tabulek přenášejte také do [[http://​ufal.mff.cuni.cz:​8080/​bib/?​section=grants|evidence grantů v publikační databázi Biblio]]. 
  
-LINDAT ​vyžaduje "This work has been using language resources developed ​and/or stored ​and/or distributed by the LINDAT-Clarin ​project of the Ministry of Education of the Czech Republic (project LM2010013)."+^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ 
 +LINDAT/CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies,​ Arts and Humanities ​Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie,​ umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/​229012 (prozatímní bylo 207-29/​19357) | 2019-2022 ​ | MŠMT - infrastruktura| MK | 
 +| ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/​19353 | 2019-2021 ​  | H2020 | Tea | 
 +| Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/​19354 | 2019-2021 ​  | H2020 | Tea | 
 +| ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/​19352 | 2019-2021 ​  | H2020 |JHam| 
 +| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/​19356 |  2019-30/​04/​2022 ​ | H2020 |JHam| 
 +|LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/​201953| 2019-2021 | GAČR | HK | 
 +| NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/​201950 | 2019-2021 ​  | GAČR | HK | 
 +| CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/​201937 | 2019-2021 ​  | GAČR | HK | 
 +| | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/​201949| 2019-2021| GAČR | HK | 
 +| NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/​247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK | 
 +| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal ​and Multi-lingual Modelling | 19-26934X (RIV: GX19-26934X) | 207-33/1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO | LK | 
 +|      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/​251237 | 2019-2021 | GAUK | HK | 
 +|      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text | GAUK 978119 | 207-10/​251199 | 2019-2021 | GAUK | HK | 
 +|      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/​251210 | 2019-2021 | GAUK | HK | 
 +|"​COST,​ V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project ​meeting ​of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grantThe school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC| 
 +|Mellon Grant  | Jan Hajič ​ | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case  | G-1901-06505 | 207-55/​19414 ​  | VII.2019-II.2021 ​ | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam| 
 +===== 2018 =====
  
-====== 2012 ====== +abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ^ Period ​Notes (e.g. type, provider) ​admin 
-Řešitel ​^ Grant ^ Číslo ​Číslo účtu ​Období ​Poznámky ​+UNCE Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu ​spravedlnosti ​ UNCE/HUM/009  ​| 207-44/204050 ​2018-2023   UK   | HK 
-Markéta Lopatková ​Lexikografické zpracování syntaktických ​sémantických vlastností sloves v češtině ​P406/12/0557 | 207-13/201101 ​2012-2015 GAČR +OP VVV-postdoc ​Markéta Lopatková ​OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/0.0/​0.0/​16_027/0008495200-40/R183212 ​2018-19  ​OP VVV fakultní/​univerzitní ​  | ? 
-Šárka Zikánová ​Koreference,​ diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu ​P406/12/0658 207-13/201113 ​2012-2015 GAČR +PROVOZ ​Markéta Lopatková | PROVOZ |  ​--  ​207-01/207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky) ​  | ? | 
-Pavel Pecina ​Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu ​P103/12/​G084 ​| 207-33/12084 2012-2018 | GAČR | +| TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference |  --  ​| 207-60/618002 | 01/18 |    ​|---| 
-Magda Ševčíková ​Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtinyP406/​12/​P175 ​| 207-13/201111 ​2012-2014 | GAČR (postdoc) ​+|       | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou:​ syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí ​      | 18-03984S | 207-13/​201817 ​ | 2018-20  ​| GAČR   | HK 
-Veronika Kolářová Systematický,​ úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) ​P406/​12/​P190 ​| 207-13/201097 ​2012-2014 | GAČR (postdoc) ​+LSD   David Mareček Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích | 18-02196S ​| 207-13/201815  ​2018-20  ​| GAČR   | HK 
-Ondřej Bojar MosesCore ​FP7-ICT-2011-7-288487 ​ | 207-56/12886  ​| ​2012-2015 EU +      | Ondřej Bojar Mnohojazyčný strojový překlad ​18-24210S ​| 207-13/201849  ​2018-20  ​| GAČR | HK 
-Filip Jurčíček ​|Vývoj ​metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů ​LK11221 ​| 207-29/249003 ​ ​| ​2012-16 NAVRAT ​+      ​Jakub Náplava ​Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí | 578218 | 207-10/​250789 ​ | 2018-20  | GAUK | HK | 
-Jan Hajič ​Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu ​DF12P01OVV022 ​ | 207-43/233033  ​2012-?? NAKI (Amalach)| +|       | Karolína Hořeňovská | Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a strojům) | 1704218 | 207-10/​251001 ​ | 2018-20  | GAUK | HK | 
-Jan Hajič ​??? LH12093  ​| 207-16/209163  ​2012-?? Kontakt II |+|       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 ​| 207-10/250869 ​ ​| ​2018-19  | GAUK HK 
 +      ​Dušan Variš ​   | Výzkum ​metod evaluace neuronového strojového překladu ​         ​1140218| 207-10/250900 ​ ​| ​2018-20 GAUK | HK 
 +|OP PIC - MIKE Markéta Lopatková | MIKE: Komplexní ​řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací ​ ​-- ​ |207-40/S18296 ​IV. 2018 III. 2020  ​MPO  ​(ukončení projektu k 31.12.2018  | LK 
 +|INTER-COST ​|Silvie Cinková ​Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 ​| 207-29/234206 ​VI. 2018 X. 2021 MŠMT, k COST Action CA16204 "​Distant Reading for European Literary History",​ držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je od 20.9. definitivní,​ dříve provizorní bylo 207-29/​18020. ​HK | 
 +===== 2017 =====
  
-====== 2011 ======+^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ 
 +| repre fond | Markéta lopatková ​ | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    | 
 +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  | 
 +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/​12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  | 
 +| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/​260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | ? | 
 +|OP PPR 1 překlad ​ |Bojar Ondřej ​ | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy ​  ​| ​ CZ.07.1.02/​0.0/​0.0/​16_023/​0000108,​ koncept překlad | 207-40/​17193 ​   | I.2017-XII.2018 ​ | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | 
 +|OP PPR 3 dokument ​ |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy ​   |  CZ.07.1.02/​0.0/​0.0/​16_023/​0000108,​ koncept dokument| 207-40/​17192 ​   | I.2017-XII.2018 ​ | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | 
 +|OP VVV VI LINDAT ​ |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/​CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity ​ |  CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​16_013/​0001781 CEP: EF16_013/​0001781 | 207-40/​16185 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | vyúčtování každé čtvtletí ​ |LK  | 
 +| ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/​201681 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  | 
 +|  |Mediankin Nikita ​ | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/​2017 | 207-10/​250579 | 2017-2019 | GAUK |--- | 
 +| AnaConn |Rysová Kateřina ​ | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives:​ Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis |  GA17-06123S |  207-13/​201675 (dofin. 207-13/​2016751) ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  | 
 +|Clarin - Secondment ​ |Straňák Pavel  |Clarin ERIC Secondment Agreement EUDAT  |   | 207-56/​17212 ​   | III.2017-XII.2017 ​ |   |--- | 
 +| CzEngClass |Urešová Zdeňka ​ | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/​201676 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  | 
 +|  | Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/​201669 | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  | 
 +|OP VVV LangTech ​ |Žabokrtský Zdeněk ​ | OP VVV LangTech: Modernizace oboru Matematická lingvistika ​ |  CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_018/​0002373 | 207-40/​16186 (mzdy) 207-40/​161861 (ostatní náklady) ​  | I.2017-XII.2022 ​ | vyúčtování každé čtvtletí ​ |JHam | 
 +|DigiLing ​  ​|Žabokrtský Zdeněk ​ | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics ​  ​| ​ KA2-HE-03/​16 | 207-59/​16180 ​   | IX.2016-VIII.2019 ​ | Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |JHam | 
 +|PoliSys ​ |Žabokrtský Zdeněk ​ | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/​17209 ​   | III.2017-XII.2017 ​ | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "​PoliSys"​|JHam | 
 +|  | Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK 7944/2017 | 207-10/​250510 | 2017-2019 | GAUK |HK  |
  
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/​11/​1499 | 207-13/​201938 | 2011-2013 | GAČR | 
-| Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK 4226/2011 | 207-10/​251498 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Kateřina Veselovská | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK 3537/2011 | 207-10/​251432 | 2011-2013 | GAUK | 
  
-====== 2010 ======+===== 2016 =====
  
-Řešitel ​^ Grant ^ Číslo ​Číslo účtu ​Období ​Poznámky ​+abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ​Period ​Notes (e.g. type, provider) ^ admin 
-| Jan Hajič | LINDAT-Clarin ​LM2010013 ​| 207-29/229002 ​2010-2015 |  | +|  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <​del>​v Praze</​del>​ (mimo GAUK) |---| 
-Martin Plátek, Markéta Lopatková ​NoSCoMNestandardní výpočetní modely ​jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení ​P202/​10/​1333 ​205-33/1013332010-2014 GAČR +|  ​| Jan Hajič | LINDAT/CLARIN Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice ​LM2015071, EF16_013/​0001781 pro CEP| 207-29/229010 ​2016-2019 MŠMT, velká infrastruktura |MK  | 
-Jarmila Panevová ​Komputační lingvistikaExplicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu P406/2010/0875 | 207-13/201849 ​2010-2013 | GAČR | +|Mellon Grant  ​Jan Hajič ​ | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARINSemantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services ​ | Mellon31600666 ​ | 207-59/​16189 ​   | X.2016-IX.2018 ​ | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam| 
-Jan Štěpánek ​Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu ​406/​10/​P193 ​| 207-13/201854 ​2010-2012 | GAČR | +|  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace ​prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               DG16P02B048 ​         ​|207-43/P02B048 ​                           ​|2016-2019           NAKI II |HK  ​
-Jiří Hana Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji ​P406/​10/​P328 ​| 207-13/201835 ​2010-2012 | GAČR | +|VIADAT  ​Jan Hajič |VIADATVirtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat                | DG16P02R019 ​         |207-43/​P02019 ​                           |2016-2019 ​          | NAKI II |HK  | 
-Ondřej Bojar Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový ​překlad | P406/10/​P259 ​| 207-13/201827 ​2010-2012 GAČR +|EVALD| Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině  ​DG16P02B016 |207-43/P02B016 ​                         | 2016-2019 | NAKI II |KRys| 
-Martin Popel Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe ​| GAUK 116310 ​| 207-10/251191 ​2010-2012 | GAUK | +|  | Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | GA16-18177S ​| 207-13/201546 (dofin. 207-13/​2015461)  ​2016-2018 | GAČR standardní |---
-Jan Hajič, David Mareček ​EU Faust FP7-ICT-2009-4-247762 ​(MŠMT 7E11041) | 207-56/​10826 ​(česká část ​207-29/212033, od r. 2012 -> 207-28/212033)| 2010-2013 | + Anja Nedoluzhko ​Structure of coreferential chains in parallel language data | GA16-05394S  ​| 207-13/201545 ​ (dofin. 207-13/​2015451) ​              2016-2018 | GAČR standardní |---
-Eva Hajičová Kontakt ​K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/10018 2010-2012 MŠMT+|NomVallex ​ | Veronika Kolářová Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu ​GA16-02196S ​|207-13/201544 (dofin. 207-13/​2015441)  ​2016-2018 | GAČR standardní |---
-| Jan Hajič | Metanet ​FP7-ICT-2009-4-249119 ​ (MŠMT 7E11040) ​| 207-56/10827 (česká část 207-29/212032, od r. 2012 -207-28/212032)2010-2013 | EU | + Tom Kocmi  | Využití umělých neuronových sítí pro počítačový ​překlad ​  ​GAUK 8502/2016          ​| 207-10/250237 ​2016-2018     GAUK           |---
-| Jan Hajič | Khresmoi ​FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) ​| 207-56/10838 (česká část ​207-29/212034, od r. 2012 -207-28/212034)2010-2014 ​EU + Ahmad Aghaebrahimian ​ | Spoken Language Understanding in open-domain environment ​  |GAUK 4055/2016| 207-10/250098 ​2016-2018     | GAUK           |---
-Jan Hajič ​EUDAT FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 ​ | 207-56/11874  ​| ​2011-2014 EU |+ Miroslav Vodolán ​ | Open domain dialog management with knowledge graphs ​  | GAUK 11705/​2016 ​         | 207-10/​250349 ​2016-2018     | GAUK           |---
 +===== 2015 ===== 
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
 + | Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | LD15052 | 207-29/208106 | 2015-2017 | MŠMT (COST-cz) | 
 +CLARIN-Plus ​ | Jan Hajič | CLARIN+: Strengthening the CLARIN Infrastructure ​ | H2020-INFRADEV-2014-2015-676529 ​  | 207-56/15097 2015-2017 EU 
 +|CRACKER  ​| Jan Hajič | CRACKER: Cracking the Language Barrier: Coordination,​ Evaluation and Resources for European MT Research ​H2020-ICT-2014-1-645357 ​  | 207-56/15053 | 2015-2017 | EU | 
 +| HimL | Jan Hajič | HimL: Health in my Language| H2020-ICT-2014-1-644402 ​          ​| ​207-56/15054 2015-2018 | EU   ​
 +|QT21  ​| Jan Hajič| ​QT21: Quality Translation 21 H2020-ICT-2014-1-645452 ​        | 207-56/15056  | 2015-2018 | EU | 
 +|  | Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GA15-09979S | 207-13/201418 |2015-2017| GAČR | 
 +| MANYLA | Daniel Zeman | MANYLA: Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages | GA15-10472S | 207-13/201416 ​2015–2017 ​GAČR 
 + |Silvie Cinková ​Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GA15-20031S |207-13/​201406 ​ | 2015–2017 | GAČR| 
 +|  |Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GA15-06894S |207-13/​201424 ​ | 2015–2017 | GAČR| 
 +|  |Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK 3389/​2015 ​ |207-10/227277 ​ ​| ​2015–2017 | GAUK| 
 +|  |Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK 1915/​2015 ​ |207-10/​227007  ​2015–2017 | GAUK| 
 +|  |Jindřich Libovický|Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu| GAUK 5235/2015 | 207-10/​227037 | 2015–2017 | GAUK|
  
-====== 2009 ======+===== 2014 ===== 
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
 +| TextLink ​    | Jiří Mírovský ​  | Structuring Discourse in Multilingual Europe ​   |                  |                |  2014-2018 ​   | COST, pouze cestovní evropský grant | 
 +| PARSEME cz     | Jan Hajič ​       | PARSEME ​                                       | LD14117 ​         | 207-29/​208100 ​ | 2014-III.2017 | COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček) | 
 +| LCT - školné | Vladislav Kuboň ​ | LCT - bonus/​tržby ​                             |               | ZDROJ 207-01/​LCT ​ | 2014          | školné (úfalí podíl)|
  
-POZOR!! Ověřte si, že údaje v této tabulce **skutečně** platí! Poslední komplexní aktualizace proběhla 5.2.2009 ​(LBrdičková a DZeman), částečná 22.9.2011 (JH), 5.4.2012 (K. Stuparičová).+===== 2013 ===== 
 +^ abbrev^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.gtype, provider
 +|  | Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-20132013-2018(?​) | koordinace LCT (EU) | 
 +|  | Jan Hajič     | PARSEME ​ | IC1207 ​          | 207-56/​14039 ​ | 2013-17 | COST EU | 
 +|  | Jan Hajič     | Centrum vizuální historie MALACH ​ |               | 207-49/​CVHM ​  | 2013-    | CVHM    | 
 +  
 +                     
 +===== 2012 ===== 
 +^ abbrev^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.gtype, provider) ^ 
 +|  | Pavel Pecina | CEMI: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/​12/​G084 | 207-33/​12084 | 2012-2018 | GAČR (CEMI|
  
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Jan Hajič ​ (Ondřej Bojar) | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/​212008 a nově i 207-29/​212035->​tato čísla se od 2012 mění na 207-28/​212008 a 207-28/​212035) | 2009-04.2012 | | 
-| Markéta Lopatková | CLARA |  | 207-56/​10805 | 2009-2013 | M. Lopatková | 
-| Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-? | V. Kuboň | 
-| Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/​09/​H057 | 205-13/​201709| 2009-2012 | GAČR | 
  
-====== GA UK ======+ 
 + 
 +  
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== GA UK =====
  
   * [[internal:​Vyjádření školitele]]   * [[internal:​Vyjádření školitele]]
  
-====== Archiv ukončených grantů ======+===== Archive of finished grants ​=====
  
-Řešitel ​^ Grant ^ Číslo ​Číslo účtu ​Období ​Poznámky ​+abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ​Period ​Notes (e.g. type, provider) ​
-| Jan Kratochvíl,​ Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/​2060987 | | MŠMT | +| KConnect | Pavel Pecina ​   | Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain | H2020-ICT-2014-1-644753 ​          | 207-56/​15055 | 2015-2017 | EU   | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/​209072 | | MŠMT | +|  | David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | GP14-06548P ​  | 207-13/​201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc | 
-| Jan Hajič, Zdeňka Urešová | KONTAKT ČR | ME09008 | 207-16/​209135 | | MŠMT | +|  | Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) |  13-03351P ​   | 207-13/​201234 | 2013-15 | GAČR - postdoc | 
-| Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/​248007 | | MŠMT | +|  | Markéta Lopatková | P46 - Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | P46| 207-004/​1207 | 2012-2016 | UK | 
-| Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | +|  | Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | GAP406/​12/​0557 | 207-13/​201101 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | +|  | Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/​249003 ​ | 2012-2016 | NAVRAT | 
-| Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | +|  | Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022 ​ | 207-43/​233033 ​ | 2012-2015 | NAKI (Amalach)| 
-| Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | +|  | Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky ​    | 1572314 ​         | 207-10/​259571 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR| 7E08026 | 207-29/​212003 | | | +|  | Ondřej Dušek ​ | Adaptivní generátor přirozeného jazyka ​          | 2058214 ​         | 207-10/​259652 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | +|  | Lukáš Žilka ​  | Moderní řečové dialogové systémy ​                | 2076214 ​         | 207-10/​259654 | 2014-     | GAUK           | 
-| Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/​251257 | 2010-2011 | GAUK | +|  | Ivana Lukšová ​  | Alternativní způsob anotace jazykových dat   | 1568314 ​         | 207-10/​259569 | 2014-2016 ​    | GAUK   | 
-| Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/​242083 | 2005-2009 | IS | +|  | Jan Hajič | LINDAT/​CLARIN | LM2010013 | 207-29/​229002 | 2010-2015 | MŠMT, velká infrastruktura | 
-| Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/​242084 | 2005-2009 | IS | +|  | Jan Hajič | QTLeap |FP7-ICT-2013-10-610516| 207-56/​13997 | 2013-16 |EU | 
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/​242092 | 2005-2009 | IS | +|  | Šárka Zikánová| Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií ​                  | LH14011 ​         | 207-16/​209178 ​ | 2014-2016 ​    | MŠMT - Kontakt | 
-| Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/​242141 | 2004-2008 | IS | +|  | Šárka Zikánová | Koreference,​ diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu | P406/​12/​0658 | 207-13/​201113 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/​242093 | 2004-2008 | IS | +|  | Martin Plátek, Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti,​ lingvistice a učení | P202/​10/​1333 | 205-33/​101333 | 2010-2014 ​ | GAČR |  
-| Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | +|  | Jan Hajič | Khresmoi | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | 207-56/​10838 (česká část 207-29/​212034,​ od r. 2012 → 207-28/​212034) | 2010-2014 | EU |  
-| Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | +|  | Jan Hajič | EUDAT | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 | 207-56/​11874 | 2011-2014 | EU |   
-| Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2004-2005 | | +|  | Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna - INTLIB | TA02010182 | 204-47/​1210182 | 2012-2015 | TAČR |   
-| Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | +|  | Jiří Hana | Merlin | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/​12916 | 2012-2014 | EU LLP |   
-| Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | K. Ribarov | +|  | Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | LH12093 | 207-16/​209163 | 2012-2014 | Kontakt II  |  
-| Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | +|  | Ondřej Bojar | MosesCore | FP7-ICT-2011-7-288487 | 207-56/​12886 | 2012-2015 | EU |   
-| Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/​209063 | | J. Hajič | +|  | Veronika Kolářová | Systematický,​ úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | P406/​12/​P190 | 207-13/​201097 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) |  
-| Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum ​ | GAČR 201/05/H014 | 200-13/​201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | +|  | Magda Ševčíková | Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny | P406/​12/​P175 | 207-13/​201111 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/​06/​0589 | 207-13/​201313 | 2006-2008? | GAČR | +|  | Markéta Lopatková | Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika | Tematický okruh II | 900-26/​23606418 | 2014 | UK |   
-| | PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | +|  | Markéta Lopatková | CLARA |  | 207-56/​10805 | 2009-2014 | Marie Curie Action | 
-| Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/​209100 | | J. Hajič | +|  | Natalja Kljueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky| GAUK 639012 | 207-10/​253197| 2012-2013 | GAUK | 
-| Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/​09/​0729 | 207-13/​201715 | 2009-2011 | GAČR | +|  | Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/​11/​1499 | 207-13/​201938 | 2011-2013 | GAČR | 
-| Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/​08/​0681 | 207-13/​201603 | 2008-2010 | GAČR | +|  | Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK 4226/2011 | 207-10/​251498 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Drahomíra Spoustová | | GA405/​09/​0278 | 207-13/​201737 | 2009-? | GAČR | +|  | Kateřina Veselovská | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK 3537/2011 | 207-10/​251432 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/​257982 | | GAUK | +|  | Jarmila Panevová | Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | P406/​2010/​0875 | 207-13/​201849 | 2010-2013 | GAČR | 
-| Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/​258017 | | GAUK | +|  | Jan Hajič, David Mareček | EU - Faust | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) | 207-56/​10826 (česká část 207-29/​212033,​ od r. 2012 -> 207-28/​212033)| 2010-2013 | | 
-| David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/​258134 | | GAUK | +|  | Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/​09/​H057 | 205-13/​201709| 2009-2012 | GAČR | 
-| Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/​258026 | 2008-2009| GAUK | +|  | Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/​10018 | 2010-2012 | MŠMT| 
-| Zdeňka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/​258062 |2008-2009 | GAUK | +|  | Jan Hajič | Metanet | FP7-ICT-2009-4-249119 ​ (MŠMT 7E11040) | 207-56/​10827 (česká část 207-29/​212032,​ od r. 2012 -> 207-28/​212032)| 2010-2013 | EU | 
-| Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/​259230 | 2009-2010 | GAUK | +|  | Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | 406/10/P193 | 207-13/​201854 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/​259268 | 2009 | GAUK | +|  | Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | P406/​10/​P328 | 207-13/​201835 | 2010-2012 | GAČR | 
-| David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/​259186 | 2009 | GAUK | +|  | Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | P406/​10/​P259 | 207-13/​201827 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/​259202 | 2009 | GAUK | +|  | Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK 116310 | 207-10/​251191 | 2010-2012 | GAUK | 
-| Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/​259255 | 2009-2011 | GAUK | +|  ​| Jan Kratochvíl,​ Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/​2060987 | | MŠMT | 
-| Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009| 207-10/​259197| 2009 | GAUK na FF UK| +|  ​| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/​209072 | | MŠMT | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/​203118 | | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | +|  ​| Jan Hajič, Zdeňka Urešová | KONTAKT ČR | ME09008 | 207-16/​209135 | | MŠMT | 
-| Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/​203329 | | GAUK, L. Kučová | +|  ​| Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/​248007 | | MŠMT | 
-| Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/​203330 | | GAUK, V. Kuboň | +|  ​| Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | 
-| Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/​203331 | | GAUK, J. Panevová | +|  ​| Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | 
-| Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/​203332 | | GAUK, J. Semecký | +|  ​| Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | 
-| Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/​203333 | | GAUK, O. Smrž | +|  | Jan Hajič ​ (Ondřej Bojar) | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/​212008 a nově i 207-29/​212035->​tato čísla se od 2012 mění na 207-28/​212008 a 207-28/​212035) | 2009-04.2012 | | 
-| Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/​203334 | | GAUK, P. Straňák | +|  ​| Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | 
-| Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/​203335 | | GAUK, J. Hajič | +|  ​| Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR| 7E08026 | 207-29/​212003 | | | 
-| Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/​257559 | | GAUK | +|  ​| Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | 
-| Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/​257643 | 2007-2008 | GAUK |+|  ​| Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/​251257 | 2010-2011 | GAUK | 
 +|  ​| Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/​242083 | 2005-2009 | IS | 
 +|  ​| Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/​242084 | 2005-2009 | IS | 
 +|  ​| Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/​242092 | 2005-2009 | IS | 
 +|  ​| Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/​242141 | 2004-2008 | IS | 
 +|  ​| Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/​242093 | 2004-2008 | IS | 
 +|  ​| Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | 
 +|  ​| Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | 
 +|  ​| Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2004-2005 | | 
 +|  ​| Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | 
 +|  ​| Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | K. Ribarov | 
 +|  ​| Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | 
 +|  ​| Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/​209063 | | J. Hajič | 
 +|  ​| Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum ​ | GAČR 201/05/H014 | 200-13/​201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | 
 +|  ​| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/​06/​0589 | 207-13/​201313 | 2006-2008? | GAČR | 
 + | Jan Hajič ​| PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | 
 +|  ​| Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/​209100 | | J. Hajič | 
 +|  ​| Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/​09/​0729 | 207-13/​201715 | 2009-2011 | GAČR | 
 +|  ​| Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/​08/​0681 | 207-13/​201603 | 2008-2010 | GAČR | 
 +|  ​| Drahomíra Spoustová | | GA405/​09/​0278 | 207-13/​201737 | 2009-? | GAČR | 
 +|  ​| Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/​257982 | | GAUK | 
 +|  ​| Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/​258017 | | GAUK | 
 +|  ​| David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/​258134 | | GAUK | 
 +|  ​| Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/​258026 | 2008-2009| GAUK | 
 +|  ​| Zdeňka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/​258062 |2008-2009 | GAUK | 
 +|  ​| Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/​259230 | 2009-2010 | GAUK | 
 +|  ​| Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/​259268 | 2009 | GAUK | 
 +|  ​| David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/​259186 | 2009 | GAUK | 
 +|  ​| Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/​259202 | 2009 | GAUK | 
 +|  ​| Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/​259255 | 2009-2011 | GAUK | 
 +|  ​| Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009| 207-10/​259197| 2009 | GAUK na FF UK| 
 +|  ​| Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/​203118 | | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | 
 +|  ​| Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/​203329 | | GAUK, L. Kučová | 
 +|  ​| Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/​203330 | | GAUK, V. Kuboň | 
 +|  ​| Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/​203331 | | GAUK, J. Panevová | 
 +|  ​| Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/​203332 | | GAUK, J. Semecký | 
 +|  ​| Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/​203333 | | GAUK, O. Smrž | 
 +|  ​| Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/​203334 | | GAUK, P. Straňák | 
 +|  ​| Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/​203335 | | GAUK, J. Hajič | 
 +|  ​| Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/​257559 | | GAUK | 
 +|  ​| Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/​257643 | 2007-2008 | GAUK |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]