[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2014/05/06 15:46]
lopatkova
cisla-grantu [2021/05/05 11:01]
Line 1: Line 1:
-====== Čísla grantů ====== 
  
-Ve druhém sloupci jsou uvedena čísla grantů tak, jak je třeba uvádět je do publikací. Čísla uvádějte včetně plného (anglického) názvu grantové agentury. 
- 
-''This work has been (partially) supported by the ... grant.'' 
-nebo 
-''The work on this project was (partially) supported by the grants ...'' 
- 
-Někdy se hodí věta: ''Any opinions, findings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the respective grant agencies.'' 
- 
-Kdo to nechce natahovat, hodí se mu i tahle: ''The views expressed are not necessarily endorsed by the sponsors.'' 
- 
-Fakultní/katederní číslování grantů jako zdrojů peněz (na cestovní příkaz ap.) je uvedeno ve čtvrtém sloupci. 
- 
-**Affiliation** (domovské pracoviště): v záhlaví článku musí být jako první uvedeno ''Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics'' nebo ''Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta''; po nich může následovat jméno ústavu (směrnice děkana č. 3/2004). 
- 
-Relevantní údaje z následujících tabulek přenášejte také do [[http://ufal.mff.cuni.cz:8080/bib/?section=grants|evidence grantů v publikační databázi Biblio]]. 
- 
-LINDAT vyžaduje "This work has been using language resources [and tools] developed and/or stored and/or distributed by the LINDAT/CLARIN project of the Ministry of Education of the Czech Republic (project LM2010013)." pro __***každý***__ článek, který využívá data umístěná v LINDAT repozitáři, i když si ta data odtamtud fyzicky nevzal (tj. PDT, PCEDT, jiné ...DT, mluvené, ale i nástroje, atd. Jinými slovy, téměř ve všem, co napíšete, by to mělo být. 
- 
-====== 2014 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | P406/14/06548P   | 207-13/201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc | 
-| Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky     | 1572314          | 207-10/259571 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Ondřej Dušek  | Adaptivní generátor přirozeného jazyka           | 2058214          | 207-10/259652 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Šárka Zikánová| Vícejazyčná korpusová anotace                    | LH14011          | 207-16/14011  | 2014-     | MŠMT           | 
-| Jan Hajič     | PARSEME                                          | LD14117          | 207-29/14117  | 2014-     | COST           | 
-| Lukáš Žilka   | Moderní řečové dialogové systémy                 | 2076214          | 207-10/259654 | 2014-     | GAUK           | 
-| Markéta Lopatková | Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika | Tematický okruh II | 900-26/23606418 | 2014 | UK | 
- 
-====== 2013 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) |  13-03351P    | 207-13/201234 | 2013-15 | GAČR - postdoc | 
-| Jan Hajič | TaraXU |      | 207-59/12925 | 2013-15 | poskytovatel DFKI-Berlín | 
-| Jan Hajič | QTLeap |FP7-ICT-2013-10-610516| 207-56/13997 | 2013-16 |EU | 
- 
-====== 2012 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Markéta Lopatková | PRVOUK | ??? | 207-04/1207 | 2012- | ??? | 
-| Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | P406/12/0557 | 207-13/201101 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Šárka Zikánová | Koreference, diskurs a aktuální členění v kontrastivním pohledu | P406/12/0658 | 207-13/201113 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Pavel Pecina | Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/12/G084 | 207-33/12084 | 2012-2018 | GAČR (CEMI) | 
-| Magda Ševčíková | Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny| P406/12/P175 | 207-13/201111 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) | 
-| Veronika Kolářová | Systematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | P406/12/P190 | 207-13/201097 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) | 
-| Ondřej Bojar | MosesCore | FP7-ICT-2011-7-288487  | 207-56/12886  | 2012-2015 | EU | 
-| Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/249003  | 2012-2016 | NAVRAT | 
-| Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022  | 207-43/233033  | 2012-2015 | NAKI (Amalach)| 
-| Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | LH12093  | 207-16/209163  | 2012-2014 | Kontakt II | 
-| Jiří Hana | [[http://www.merlin-platform.eu/|Merlin]] | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/12916  | 2012-2014 | EU LLP | 
-| Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna - INTLIB | TA02010182 | 204-47/1210182  | 2012-2015 | TAČR | 
- 
- 
-  
- 
- 
- 
- 
-====== 2010 ====== 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Jan Hajič | LINDAT/CLARIN | LM2010013 | 207-29/229002 | 2010-2015 |  | 
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení | P202/10/1333 | 205-33/101333| 2010-2014 | GAČR | 
-| Jan Hajič | Khresmoi | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | 207-56/10838 (česká část 207-29/212034, od r. 2012 -> 207-28/212034)| 2010-2014 | EU | 
-| Jan Hajič | EUDAT | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304  | 207-56/11874  | 2011-2014 | EU | 
- 
-====== 2009 ====== 
- 
-POZOR!! Ověřte si, že údaje v této tabulce **skutečně** platí!  
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Markéta Lopatková | CLARA |  | 207-56/10805 | 2009-2014 | M. Lopatková | 
- 
- 
- 
-====== GA UK ====== 
- 
-  * [[internal:Vyjádření školitele]] 
- 
-====== Archiv ukončených grantů ====== 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Natalja Kljueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky| GAUK 639012 | 207-10/253197| 2012-2013 | GAUK | 
-| Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/11/1499 | 207-13/201938 | 2011-2013 | GAČR | 
-| Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK 4226/2011 | 207-10/251498 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Kateřina Veselovská | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK 3537/2011 | 207-10/251432 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Jarmila Panevová | Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | P406/2010/0875 | 207-13/201849 | 2010-2013 | GAČR | 
-| Jan Hajič, David Mareček | EU - Faust | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) | 207-56/10826 (česká část 207-29/212033, od r. 2012 -> 207-28/212033)| 2010-2013 | | 
-| Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013 | V. Kuboň | 
-| Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/09/H057 | 205-13/201709| 2009-2012 | GAČR | 
-| Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/10018 | 2010-2012 | MŠMT| 
-| Jan Hajič | Metanet | FP7-ICT-2009-4-249119  (MŠMT 7E11040) | 207-56/10827 (česká část 207-29/212032, od r. 2012 -> 207-28/212032)| 2010-2013 | EU | 
-| Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | 406/10/P193 | 207-13/201854 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | P406/10/P328 | 207-13/201835 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | P406/10/P259 | 207-13/201827 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK 116310 | 207-10/251191 | 2010-2012 | GAUK | 
-| Jan Kratochvíl, Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/2060987 | | MŠMT | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/209072 | | MŠMT | 
-| Jan Hajič, Zdeňka Urešová | KONTAKT ČR | ME09008 | 207-16/209135 | | MŠMT | 
-| Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/248007 | | MŠMT | 
-| Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | 
-| Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | 
-| Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | 
-| Jan Hajič  (Ondřej Bojar) | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/212008 a nově i 207-29/212035->tato čísla se od 2012 mění na 207-28/212008 a 207-28/212035) | 2009-04.2012 | | 
-| Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | 
-| Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR| 7E08026 | 207-29/212003 | | | 
-| Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | 
-| Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/251257 | 2010-2011 | GAUK | 
-| Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/242083 | 2005-2009 | IS | 
-| Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/242084 | 2005-2009 | IS | 
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/242092 | 2005-2009 | IS | 
-| Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/242141 | 2004-2008 | IS | 
-| Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/242093 | 2004-2008 | IS | 
-| Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | 
-| Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | 
-| Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2004-2005 | | 
-| Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | 
-| Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | K. Ribarov | 
-| Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | 
-| Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/209063 | | J. Hajič | 
-| Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum  | GAČR 201/05/H014 | 200-13/201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/06/0589 | 207-13/201313 | 2006-2008? | GAČR | 
-| | PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | 
-| Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/209100 | | J. Hajič | 
-| Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/09/0729 | 207-13/201715 | 2009-2011 | GAČR | 
-| Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/08/0681 | 207-13/201603 | 2008-2010 | GAČR | 
-| Drahomíra Spoustová | | GA405/09/0278 | 207-13/201737 | 2009-? | GAČR | 
-| Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/257982 | | GAUK | 
-| Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/258017 | | GAUK | 
-| David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/258134 | | GAUK | 
-| Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/258026 | 2008-2009| GAUK | 
-| Zdeňka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/258062 |2008-2009 | GAUK | 
-| Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/259230 | 2009-2010 | GAUK | 
-| Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/259268 | 2009 | GAUK | 
-| David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/259186 | 2009 | GAUK | 
-| Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/259202 | 2009 | GAUK | 
-| Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/259255 | 2009-2011 | GAUK | 
-| Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009| 207-10/259197| 2009 | GAUK na FF UK| 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/203118 | | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | 
-| Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/203329 | | GAUK, L. Kučová | 
-| Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/203330 | | GAUK, V. Kuboň | 
-| Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/203331 | | GAUK, J. Panevová | 
-| Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/203332 | | GAUK, J. Semecký | 
-| Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/203333 | | GAUK, O. Smrž | 
-| Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/203334 | | GAUK, P. Straňák | 
-| Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/203335 | | GAUK, J. Hajič | 
-| Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/257559 | | GAUK | 
-| Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/257643 | 2007-2008 | GAUK | 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]