[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cisla-grantu [2017/01/16 17:37]
ufal
cisla-grantu [2020/08/17 14:52]
ufal [2020]
Line 1: Line 1:
-====== ​Interní evidence smluvního výzkumu a čísla grantů ​======+====== ​Grant numbers ​======
  
 +  * Contract research was moved to **[[internal:​Smluvní výzkum]]**
 +  * The third column of the tables ("​grant number"​) contains the grant number which must be acknowledged in publications;​ also include the full (English) name of the grant agency
 +  * The fourth column ("​account number"​) lists the internal (faculty/​institute) number of the grant as a source of money for travels orders ("​cestovní příkaz"​) etc.
 +  * When adding a grant in the tables here, please also enter it into [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​biblio/?​section=grants|list of grants in Biblio]]
 +  * Obey the rules for affiliation,​ acknowledgements (include LINDAT!), and reporting (Biblio and ORCID) listed in [[internal:​publikace|Publications of members of ÚFAL]]!
  
 +===== 2020 =====
  
  
  
-====== Smluvní výzkum ======+^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ 
 +| repre fond | Markéta lopatková ​ | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    | 
 +| Progres Q48 | Ondřej Čepek / Markéta Lopatková | Informatika (v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče) | Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  | 
 +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/​12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  | 
 +|          | Zdeněk Kasner | Doménová adaptace pro generování přirozeného jazyka | GAUK 140320 | 207-10/​251366 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +|          | Dominik Macháček | Strojový překlad tlumočených projevů | GAUK 398120 | 207-10/​251433 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +|          | David Kubeša | Zpracování pojmenovaných entit v přirozeném jazyce | GAUK 1280120 | 207-10/​251608 | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +|          | Vojtěch Hudeček | Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech | GAUK 302120 | 207-10/​251411. | 2020-2022 ​  | GAUK | HK | 
 +| THEaiTRE | Rudolf Rosa | THEAITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry? | TL03000348 | 207-27/​270088 | 1.4.2020 - 31.4.2022 ​  | TAČR Éta | JHam | 
 +| OP VVV LINDAT/​CLARIAH-CZ EXTENSION | Jan Hajič | LINDAT/​CLARIAH-CZ-EXTENSION Rozšíření repozitáře,​ služeb a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury| CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​18_046/​0015782 | 207-40/​20422 ​ | 2020-2022 ​ | MŠMT - infrastruktura| LK | 
 +| LUSyD | Jan Hajič | Language Understanding:​ from Syntax to Discourse ​ | 20-16819X (RIV: GX20-16819X) |  207-13/​201078 | 2020-2024 ​ | GAČR - EXPRO | HK |  
 +|   | Lucie Poláková | Globální koherence českých textů a možnosti jejího korpusového zpracování | 20-09853S |  207-13/​201065 | 2020-2022 ​  | GAČR | HK | 
 +| WELCOME | Pavel Pecina | Multiple Intelligent Conversation Agent Services for Reception, Management and Integration of Third Country Nationals in the EU | 870930 | 207-56/​20423 | 1.2. 2020 - 31.1.2023 ​  | H2020 | JHam | 
 +|   | Petra Hoffmannová | Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci | DG20P02OVV010 | 207-42/​20440 | 1.3. 2020 - 31.12.2022 ​  | NAKI II | HK | 
 +| HumanE-AI-Net | Jan Hajič | HumanE AI Network | 952026 | 207-56/​20460 | 1.9. 2020 - 31.8.2023 ​  | H2020 | JHam | 
 +===== 2019 =====
  
-Smluvní výzkum a jeho fakturace se řídí směrnicí děkana [[http://​www.mff.cuni.cz/​vnitro/​dekan/​2015/​smer05.htm|č. 5/2015]], kde jsou též nastaveny pravidla pro kalkuaci ceny (režie, povinný zisk). 
  
-Vzor smlouvy odsouhlasený MFF je [[http://​www.mff.cuni.cz/​vnitro/​formulare/​|zde (sekce OVZS)]]. 
  
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^
 +| LINDAT/​CLARIAH-CZ | Jan Hajič | Digital Research Infrastructure for Language Technologies,​ Arts and Humanities / Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie,​ umění a humanitní vědy | LM2018101 | 207-29/​229012 (prozatímní bylo 207-29/​19357) | 2019-2022 ​ | MŠMT - infrastruktura| MK |
 +| ELITR | Ondřej Bojar | European Live Translator | 825460 | 207-56/​19353 | 2019-2021 ​  | H2020 | Tea |
 +| Bergamot | Ondřej Bojar | Browser-based Multilingual Translation | 825303 | 207-56/​19354 | 2019-2021 ​  | H2020 | Tea |
 +| ELG | Jan Hajič | European Language Grid  | 825627 | 207-56/​19352 | 2019-2021 ​  | H2020 |JHam|
 +| SSHOC | Jan Hajič | Social Sciences & Humanities Open Cloud | 823782 | 207-56/​19356 |  2019-30/​04/​2022 ​ | H2020 |JHam|
 +|LiFR | Silvie Cinková | Lingvistické faktory pochopitelnosti v českých administrativních a odborných textech| 19-19191S | 207-13/​201953| 2019-2021 | GAČR | HK |
 +| NomVallex 2.0 | Veronika Kolářová | Valence neslovesných predikátů | 19-16633S | 207-13/​201950 | 2019-2021 ​  | GAČR | HK |
 +| CzeDParse | Jiří Mírovský | Automatická analýza diskurzních vztahů v češtině | 19-03490S | 207-13/​201937 | 2019-2021 ​  | GAČR | HK |
 +| | Magda Ševčíková | Popis slovotvorné struktury českých slov na základě jazykových dat| 19-14534S| 207-13/​201949| 2019-2021| GAČR | HK |
 +| NaMuDDiS | Ondřej Dušek | Přirozené dialogové systémy pro více komunikačních domén | 19/SCI/10 | 207-45/​247063 | 2019-2021 | UK - PRIMUS | HK |
 +| NEUREM3 | Ondřej Bojar | Neuronové reprezentace v multimodálním a mnohojazyčném modelování / Neural Representations in Multi-modal and Multi-lingual Modelling | 19-26934X (RIV: GX19-26934X) | 207-33/​1926934 | 2019-2024 | GAČR EXPRO | LK |
 +|      | Jonáš Vidra | Tvorba derivačních sítí pro více jazyků / Developing derivational networks for multiple languages | GAUK 1176219 | 207-10/​251237 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 +|      | Michal Auersperger | Vektorová reprezentace textu založená na neuronových sítích / Nerual Network Based Vector Representation of Text | GAUK 978119 | 207-10/​251199 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 +|      | Ivana Kvapilíková | Neuronový strojový překlad při nedostatku dat / Neural machine translation for low-resource languages | GAUK 1050119 |207-10/​251210 | 2019-2021 | GAUK | HK |
 +|"​COST,​ V4Py" | Gábor Palkó, za UFAL Silvie Cinková | Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria |218220079| 207-5618276 | 2019 - 2020 | PI: Gábor Palkó, ELTE Budapest, provider Visegrad Fund. This account was originally opened for a project meeting of COST 16204. Reopened for the V4Py summer school organized by Silvie Cinková from the V4 grant. The school took place June 2019. We are supposed to receive one more budget for an e-learning material. The grant finishes in 2020.  |SC|
 +|Mellon Grant  | Jan Hajič ​ | Transatlantic Collaboration between LAPPS Grid and CLARIN: Implementation of NLP-enabled Tools using Text Archives as a Use Case  | G-1901-06505 | 207-55/​19414 ​  | VII.2019-II.2021 ​ | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam|
 +===== 2018 =====
  
-**Řešitel** ​lověk uvedený ve smlouvě ​jako odpovědná osoba**musí zajistit následující**:+^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ admin ^ 
 +| UNCE | Jakub Mlynář | Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti |  UNCE/​HUM/​009 ​ | 207-44/​204050 | 2018-2023 ​  | UK   | HK | 
 +| OP VVV-postdoc | Markéta Lopatková | OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy |  CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_027/​0008495| 200-40/​R183212 | 2018-19 ​ | OP VVV fakultní/​univerzitní ​  | ? | 
 +| PROVOZ | Markéta Lopatková | PROVOZ |  --  | 207-01/​207PROV |   | MFF UK (institucionální prostředky) ​  | ? | 
 +| TLT16 | Jan Hajič | TLT16 konference |  --  | 207-60/​618002 | 01/18 |    |---| 
 +|       | Markéta Lopatková | Mezi reciprocitou a reflexivitou:​ syntaktická a lexikografická analýza českých recipročních konstrukcí ​      | 18-03984S | 207-13/​201817 ​ | 2018-20 ​ | GAČR   | HK | 
 +| LSD   | David Mareček | Reprezentace lingvistické struktury v neuronových sítích | 18-02196S | 207-13/​201815 ​ | 2018-20 ​ | GAČR   | HK | 
 +|       | Ondřej Bojar | Mnohojazyčný strojový překlad | 18-24210S | 207-13/​201849 ​ | 2018-20 ​ | GAČR | HK | 
 +|       | Jakub Náplava | Automatická korekce jazyka pomocí neuronových sítí | 578218 | 207-10/​250789 ​ | 2018-20 ​ | GAUK | HK | 
 +|       | Karolína Hořeňovská | Automatické zjednodušování textu jako pomoc čtenářům (a strojům| 1704218 | 207-10/​251001 ​ | 2018-20 ​ | GAUK | HK | 
 +|       | Jindřich Helcl | Využití lingvistické informace v neuronovém strojovém překladu | 976518 | 207-10/​250869 ​ | 2018-19 ​ | GAUK | HK | 
 +|       | Dušan Variš ​   | Výzkum metod evaluace neuronového strojového překladu ​         | 1140218| 207-10/​250900 ​ | 2018-20 | GAUK | HK | 
 +|OP PIC - MIKE | Markéta Lopatková | MIKEKomplexní řízení podnikových znalostí s důrazem na vysokou míru eliminace souvisejících rizik při práci s ochranou duševního vlastnictví v rámci výzkumu, vývoje a inovací |  --  |207-40/​S18296 | IV. 2018 - III. 2020  | MPO  (ukončení projektu k 31.12.2018) ​  | LK | 
 +|INTER-COST |Silvie Cinková | Modelování komplexity českých literárních textů | LTC18020 | 207-29/​234206 | VI. 2018 - X. 2021 | MŠMT, k COST Action CA16204 "​Distant Reading for European Literary History",​ držitel Ch. Schöch, Univerzita Trier. Číslo účtu je od 20.9. definitivní,​ dříve provizorní bylo 207-29/​18020. | HK | 
 +===== 2017 =====
  
-  * vyplnění evidenčního formuláře ​(umí Maruška[[http://​www.mff.cuni.cz/vnitro/​formulare/|zde (sekce OVZS)]]; +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.gtype, provider) ^ admin ^ 
-  čerpání a vyčerpání získaných prostředků ​souladu s výše áuvedenou směrnicí děkana [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer05.htm|č. 5/2015]]tedy +| repre fond | Markéta lopatková ​ | repre fond |  --  | 207-12/R207 | vždy vynulovat na konci roku |    | 
-     * vyčerpat do 31.12příslušného roku (nelze převádět),​ +| Progres Q48 | Ondřej Čepek ​Markéta Lopatková ​Informatika ​(v SIS veden pořád jako PRVOUK se jménem prof. Hajiče| Progres Q48 | 207-04/1207 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  | 
-     * 10% z fakturovaných výnosů je režie, +| Progres Q18 | Michal Kubát (FSV UK) / Jan Hajič | Společenské ​dyod víceoborovosti k mezioborovosti | Progres Q18 | 207-04/12071 | 2017-2021 | Univerzita Karlova ​ |?  | 
-     * 15% z fakturovaných výnosů je povinný zisk, který zůstává fakultě (nikoli UFAL); +| SVV  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 453 | 205-09/260453 | 2017-2019 | Univerzita Karlova (mimo GAUK) | ? | 
-  ​* záznam v Bibliu splňující všechny požadavky, aby se smluvní výzkum započítal do RIV (nad 50 tis./rok), s nímž souvisí mj+|OP PPR 1 překlad ​ |Bojar Ondřej ​ | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy ​  ​| ​ CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000108, koncept překlad | 207-40/​17193 ​   | I.2017-XII.2018  ​Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | 
-     * vytvoření webové stránky, kde lze stáhnout software, +|OP PPR 3 dokument ​ |Hajič Jan  | OP PPR Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu Univerzity Karlovy ​   |  CZ.07.1.02/0.0/​0.0/​16_023/​0000108koncept dokument| 207-40/​17192 ​   | I.2017-XII.2018  | Operační program Praha - pól růstu ČR  |HK  | 
-     * vzor takového záznamu je [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?​section=publication&​id=-4638397016737837252&​mode=view|zde]] (snad splňuje všechny nároky); +|OP VVV VI LINDAT ​ |Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT/​CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity ​ |  CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​16_013/​0001781 CEP: EF16_013/​0001781 | 207-40/​16185 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | vyúčtování každé čtvtletí ​ |LK  | 
-  ​* záznam zde na wiki.+| ForFun |Mikulová Marie  | Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat |  GA17-12624S |  207-13/​201681 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  | 
 + |Mediankin Nikita ​ | Reprezentace hloubkové syntaxe napříč jazyky | GAUK 1114217/​2017 | 207-10/​250579 | 2017-2019 | GAUK |--- | 
 +| AnaConn |Rysová Kateřina ​ | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza / Anaphoricity in Connectives:​ Lexical Description and Bilingual Corpus Analysis |  GA17-06123S |  207-13/​201675 ​(dofin207-13/2016751   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  | 
 +|Clarin - Secondment ​ |Straňák Pavel  |Clarin ERIC Secondment Agreement EUDAT  |   | 207-56/​17212 ​   | III.2017-XII.2017 ​ |   |--- | 
 +| CzEngClass |Urešová Zdeňka ​ | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/​201676 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  | 
 +|  | Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  GA17-03461S |  207-13/​201669 | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |HK  | 
 +|OP VVV LangTech ​ |Žabokrtský Zdeněk ​ | OP VVV LangTechModernizace oboru Matematická lingvistika ​ |  CZ.02.2.69/0.0/0.0/​16_018/​0002373 | 207-40/​16186 (mzdy) 207-40/​161861 (ostatní náklady) ​  | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí ​ |JHam | 
 +|DigiLing ​  ​|Žabokrtský Zdeněk ​ | DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics ​  ​| ​ KA2-HE-03/16 | 207-59/16180    | IX.2016-VIII.2019  ​Erasmus+, příprava výukových materiálů pro obor Digital Linguistics |JHam | 
 +|PoliSys ​ |Žabokrtský Zdeněk ​ | PoliSys: Systém pro analýzu policejních dat pro potřeby Policie ČR |  VH20172017023 | 207-43/​17209 ​   | III.2017-XII.2017 ​ | veřejná zakázka MVČR (NLP software), interní přezdívka "​PoliSys"​|JHam | 
 + | Kira Droganova | Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat | GAUK 7944/2017 | 207-10/​250510 | 2017-2019 | GAUK |HK  |
  
  
-==== 2016 ====+===== 2016 =====
  
-Řešitel ​^ Grant = Firma Číslo smlouvy MFF Číslo RUK = RIV Číslo/a OBD záznamu/​ů ​Číslo účtuObdobí ​Příjem 2016  ^ Biblio záznam ​2016 ^ Zůstatek ^ +abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ​Period ​Notes (e.g. type, provider) ​admin ^ 
-|Lopatková Markéta ​ ​| ​IBM   F16004  ​**SMV/100153** ​506705 ​| 207-48/16163    ​| ​II.2016-XII.2016  | faktura 1x měčně  |   ​|nutno vyčerpat do konce roku  | +|  | Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  2016 | Univerzita Karlova <​del>​v Praze</​del>​ (mimo GAUK) |---| 
-|Vidová Hladká Barbora ​Datlowe ​F14009 ​ ​| ​SMV/100120 ​  | ????   |207-48/15057 | 2015–31.12.2017 | faktura 3x ročně |   |nutno vyčerpat do konce roku   | +|  | Jan Hajič ​LINDAT/​CLARIN Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice ​LM2015071, EF16_013/0001781 pro CEP207-29/​229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura |MK  | 
-|Jarka Hlaváčová INSPIRE ​in Pocket ​F15018  ​SMV/100101 ​  506723 ​  | 207-48/15103 V-VIII/2015; IX 2015-VIII 2016 příjem zřejmě až v 2017 |   ​  ​+|Mellon Grant  | Jan Hajič ​ | Transatlantic Collaboration between LAPPS and CLARIN: Semantic, Technical and Infrastructural Interoperability of Services ​ | Mellon31600666  ​| 207-59/16189    ​| ​X.2016-IX.2018  | Mellon Foundation, Brandeis University |JHam| 
-|Zdeněk Žabokrtský ​Acrea F16010????   |???   |  207-48/16176 20.7.-31.8. 1 faktura v 2016  ​rozděleno ​ |+|  | Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů ​              | DG16P02B048 ​         |207-43/​P02B048 ​                           |2016-2019           | NAKI II |HK  | 
 +|VIADAT ​ | Jan Hajič |VIADAT: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat                | DG16P02R019 ​         |207-43/​P02019 ​                           |2016-2019 ​          | NAKI II |HK  | 
 +|EVALD| Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině  | DG16P02B016 ​|207-43/​P02B016 ​                         | 2016-2019 | NAKI II |KRys| 
 +|  | Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | GA16-18177S | 207-13/​201546 (dofin. 207-13/​2015461) ​ | 2016-2018 | GAČR standardní |---
 + Anja Nedoluzhko ​Structure of coreferential chains in parallel language data | GA16-05394S ​ ​| ​207-13/201545 ​ (dofin. 207-13/​2015451) ​              | 2016-2018 | GAČR standardní |---| 
 +|NomVallex ​ | Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu | GA16-02196S |207-13/​201544 (dofin. 207-13/​2015441) ​ | 2016-2018 | GAČR standardní |---| 
 +|  | Tom Kocmi  | Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad ​  | GAUK 8502/​2016 ​         | 207-10/​250237 | 2016-2018 ​    | GAUK           ​|---| 
 +|  | Ahmad Aghaebrahimian ​ | Spoken Language Understanding in open-domain environment ​  ​|GAUK 4055/2016| 207-10/250098 ​2016-2018 ​    | GAUK           ​|---| 
 +|  | Miroslav Vodolán ​ | Open domain dialog management with knowledge graphs ​  | GAUK 11705/​2016 ​         | 207-10/​250349 | 2016-2018 ​    | GAUK           ​|---| 
 +===== 2015 ===== 
 +^ abbrev^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
 +|  | Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | LD15052 | 207-29/​208106 | 2015-2017 | MŠMT (COST-cz) | 
 +| CLARIN-Plus ​ | Jan Hajič | CLARIN+: Strengthening the CLARIN Infrastructure ​ | H2020-INFRADEV-2014-2015-676529 ​  | 207-56/​15097 | 2015-2017 | EU | 
 +|CRACKER ​ | Jan Hajič | CRACKER: Cracking the Language Barrier: Coordination,​ Evaluation and Resources for European MT Research | H2020-ICT-2014-1-645357 ​  ​| 207-56/​15053 | 2015-2017 | EU 
 +HimL | Jan Hajič | HimL: Health ​in my LanguageH2020-ICT-2014-1-644402 ​          207-56/15054 2015-2018 | EU   ​
 +|QT21  | Jan Hajič| QT21: Quality Translation 21 | H2020-ICT-2014-1-645452 ​        | 207-56/15056  ​2015-2018 | EU | 
 +|  | Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GA15-09979S | 207-13/201418 |2015-2017GAČR | 
 +| MANYLA | Daniel Zeman | MANYLA: Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages | GA15-10472S | 207-13/​201416 | 2015–2017 | GAČR | 
 +|  |Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GA15-20031S |207-13/​201406 ​ | 2015–2017 | GAČR
 + ​|Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GA15-06894S ​|207-13/​201424  ​2015–2017 ​GAČR| 
 +|  ​|Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK 3389/​2015 ​ |207-10/227277  ​2015–2017 | GAUK| 
 +|  |Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK 1915/​2015 ​ |207-10/​227007  ​2015–2017 ​GAUK| 
 +|  ​|Jindřich Libovický|Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu| GAUK 5235/2015 | 207-10/​227037 | 2015–2017 | GAUK|
  
-==== 2015 ====+===== 2014 ===== 
 +^ abbrev. ^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
 +| TextLink ​    | Jiří Mírovský ​  | Structuring Discourse in Multilingual Europe ​   |                  |                |  2014-2018 ​   | COST, pouze cestovní evropský grant | 
 +| PARSEME cz     | Jan Hajič ​       | PARSEME ​                                       | LD14117 ​         | 207-29/​208100 ​ | 2014-III.2017 | COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček) | 
 +| LCT - školné | Vladislav Kuboň ​ | LCT - bonus/​tržby ​                             |               | ZDROJ 207-01/​LCT ​ | 2014          | školné (úfalí podíl)|
  
-Řešitel ​^ Grant ^ Číslo účtu ​Číslo RUK = RIV Číslo OBD Období ^ Příjem 2015  ^ Zprava 2015 ^ Zůstatek ​+===== 2013 ===== 
-|Hajič Jan Lingea ​207-01/Lingea | SMV/​00083 ​| | 1/3/13 | nic | -- | převod do 2016 (zažádáno) | +abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ​Period ​Notes (e.g. type, provider) ​
-|Hajič ​Jan TaraXU | 207-59/​12925 | SMV/00097 | | 2012-31.12.15 | nic | -- | převod do 2016  | + Vladislav Kuboň ​LCT Erasmus Mundus Masters Program ​ 207-59/7748 2007-2013, 2013-2018(?​) ​koordinace LCT (EU) | 
-|Hlaváčová Jaroslava | INSPIRE in Pocket | F15018 (207-48/15103) ​SMV/100101 | 506723 | V-VIII/​2015;​ IX 2015-VIII 2016 příjem ​zpráva OK vycerpano OK  | + | Jan Hajič ​    ​PARSEME ​ ​| ​IC1207 ​          | 207-56/14039  ​2013-17 COST EU | 
-|Hajič ​Jan Židovské muzeum ​| 207-49/CVHM | | | III.2012+dodatky | příjem | ??? | převedeno z rektorátu do 2016 | +|  | Jan Hajič ​    ​Centrum vizuální historie MALACH ​ |               | 207-49/​CVHM ​  ​2013-    ​CVHM    ​| 
-|Vidová Hladká Barbora | Datlowe | 207-48/​15057 | SMV/100120 | 506711 | 2015–31.12.2017 | příjem | zpráva OK | vyčerpáno OK | +  
-|Hana Jiří ​ |Geneea ​207-48/15095 | - | - | III.2015-III.2016 | - | - | - | +                     
-|Hajič Jan | Google ​| 207-58/14049 SMV/100100 | 506705 | XII/14-XII/15 | příjem | zpráva OK VYČERPÁNO ​ | +===== 2012 ===== 
-|Pavel Pecina | NTK | F15022 | SMV/100124 | 506716 | XI.-XII. 2015 | příjem | zpráva OK | vyčerpáno OK |+^ abbrev^ Principal Investigator ^ Grant (title as in contract) ^ Grant number (as in contract) ^ Account number ^ Period ^ Notes (e.g. type, provider) ^ 
 +|  | Pavel Pecina ​CEMI: Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/12/​G084 ​| 207-33/12084 2012-2018 GAČR (CEMI) ​|
  
-====== Čísla grantů ====== 
  
-===== Poděkování grantům ===== 
  
-Ve druhém sloupci jsou uvedena čísla grantů tak, jak je třeba uvádět je do publikací. Čísla uvádějte včetně plného (anglického) názvu grantové agentury. 
  
-//This work has been (partially) supported by the ... grant.//+ 
  
-nebo 
- 
-//The work on this project was (partially) supported by the grants ...// 
- 
-Někdy se hodí věta: ''​Any opinions, findings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the respective grant agencies.''​ 
- 
-Kdo to nechce natahovat, hodí se mu i tahle: ''​The views expressed are not necessarily endorsed by the sponsors.''​ 
- 
-Fakultní/​katederní číslování grantů jako zdrojů peněz (na cestovní příkaz ap.) je uvedeno ve čtvrtém sloupci. 
- 
-**Affiliation** (domovské pracoviště):​ v&​nbsp;​záhlaví článku musí být jako první uvedeno //Charles University, Faculty of Mathematics and Physics// nebo //​Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta//; po nich může následovat jméno ústavu ([[http://​www.mff.cuni.cz/​vnitro/​dekan/​2013/​smer03.htm|směrnice děkana č. 3/2013]]). 
- 
-Relevantní údaje z&​nbsp;​následujících tabulek přenášejte také do [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​biblio/?​section=grants|evidence grantů v publikační databázi Biblio]]. 
- 
-**LINDAT** vyžaduje "This work has been [ supported / using language resources [and tools] developed and/or stored and/or distributed ] by the LINDAT/​CLARIN project of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (project LM2015071)."​ pro __***každý***__ článek, který využívá data umístěná v LINDAT repozitáři,​ i když si ta data odtamtud fyzicky nevzal (tj. PDT, PCEDT, jiné ...DT, mluvené, ale i nástroje, atd. Jinými slovy, téměř ve všem, co napíšete, by to mělo být. 
- 
- 
-====== 2017 ====== 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-|Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT ​  ​| ​ CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​16_013/​0001781 | 207-40/​16185 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | vyúčtování každé čtvtletí ​ |  ​ 
-|Rysová Kateřina ​ | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza |  17-06123S |  207-13/​201675 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |  
-|Urešová Zdeňka ​ | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/​201676 ​   | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |  ​ 
-|Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  17-03461S |  207-13/​xxxxxx | I.2017-XII.2019 ​ | GAČR standardní ​ |  
-|Žabokrtský Zdeněk ​ | OP VVV Dokt. program modernizace ​  ​| ​ CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_018/​0002373 | 207-40/​16186 ​   | I.2017-XII.2022 ​ | vyúčtování každé čtvtletí ​ |  ​ 
- 
- 
- 
-====== 2016 ====== 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <​del>​v Praze</​del>​ (mimo GAUK) | 
-| Jan Hajič | LINDAT/​CLARIN | LM2015071 | 207-29/​229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura | 
-| Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů ​              | DG16P02B048 ​         |207-43/​P02B048 ​                           |2016-2019 ​          | NAKI II | 
-| Jan Hajič |Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat               | DG16P02R019 ​         |207-43/​P02019 ​                           |2016-2019 ​          | NAKI II | 
-| Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině | DG16P02B016 |207-43/​P02B016 ​                         | 2016-2019 | NAKI II | 
-| Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | 16-18177S | 207-13/​201546 (dofin. 207-13/​2015461) ​ | 2016-2018 | GAČR standardní | 
-| Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | 16-05394S ​ | 207-13/​201545 ​ (dofin. 207-13/​2015451) ​              | 2016-2018 | GAČR standardní | 
-| Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu |16-02196S |207-13/​201544 (dofin. 207-13/​2015441) ​ | 2016-2018 | GAČR standardní | 
-| Tomáš Kocmánek ​ | Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad ​  | GAUK 8502/​2016 ​         | 207-10/​250237 | 2016-2018 ​    | GAUK           | 
-| Ahmad Aghaebrahimian ​ | Spoken Language Understanding in open-domain environment ​  |GAUK 4055/2016| 207-10/​250098 | 2016-2018 ​    | GAUK           | 
-| Miroslav Vodolán ​ | Open domain dialog management with knowledge graphs ​  | GAUK 11705/​2016 ​         | 207-10/​250349 | 2016-2018 ​    | GAUK           | 
- 
- 
-====== 2015 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | LD15052 | 207-29/​208106 | 2015-2017 | MŠMT (COST-cz) | 
-| Jan Hajič | CLARIN-Plus | H2020-INFRADEV-2014-2015-676529 ​  | 207-56/​15097 | 2015-2017 | EU | 
-| Jan Hajič | CRACKER (Cracking the Language Barrier: Coordination,​ Evaluation and Resources for European MT Research) | H2020-ICT-2014-1-645357 ​  | 207-56/​15053 | 2015-2017 | EU | 
-| Jan Hajič | Himl (Health in my Language) | H2020-ICT-2014-1-644402 ​          | 207-56/​15054 | 2015-2018 | EU   | 
-| Pavel Pecina ​   | KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain) | H2020-ICT-2014-1-644753 ​          | 207-56/​15055 | 2015-2017 | EU   | 
-| Jan Hajič| QT21 (QT21: Quality Translation 21)  | H2020-ICT-2014-1-645452 ​        | 207-56/​15056 ​ | 2015-2018 | EU | 
-| Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GA15-09979S | 207-13/​201418 |2015-2017| GAČR | 
-| Daniel Zeman | MANYLA (Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages) | GA15-10472S | 207-13/​201416 | 2015–2017 | GAČR | 
-|Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GA15-20031S |207-13/​201406 ​ | 2015–2017 | GAČR| 
-|Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GA15-06894S |207-13/​201424 ​ | 2015–2017 | GAČR| 
-|Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK 3389/​2015 ​ |207-10/​227277 ​ | 2015–2017 | GAUK| 
-|Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK 1915/​2015 ​ |207-10/​227007 ​ | 2015–2017 | GAUK| 
-|Jindřich Libovický|Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu| GAUK 5235/2015 | 207-10/​227037 | 2015–2017 | GAUK| 
- 
-====== 2014 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Šárka Zikánová| Vícejazyčná korpusová anotace ​                   | LH14011 ​         | 207-16/​209178 ​ | 2014-2016 ​    | MŠMT - Kontakt ?? | 
-| Jiří Mírovský | Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink) ​   |                  |        |  2014-2018 ​ | COST, pouze cestovní evropský grant | 
-| Jan Hajič ​    | PARSEME ​                                         | LD14117 ​         | 207-29/​208100 ​ | 2014-III.2017 ​    | COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček) | 
-| David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | 14-06548P ​  | 207-13/​201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc | 
-| Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky ​    | 1572314 ​         | 207-10/​259571 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Ondřej Dušek ​ | Adaptivní generátor přirozeného jazyka ​          | 2058214 ​         | 207-10/​259652 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Lukáš Žilka ​  | Moderní řečové dialogové systémy ​                | 2076214 ​         | 207-10/​259654 | 2014-     | GAUK           | 
-| Ivana Lukšová ​  | Alternativní způsob anotace jazykových dat   | 1568314 ​         | 207-10/​259569 | 2014-2016 ​    | GAUK   | 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Vladislav Kuboň ​ | LCT - bonus/​tržby ​    ​| ​              | ZDROJ 207-01/LCT | 2014          | školné (úfalí podíl)| 
- 
-====== 2013 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?​) | koordinace LCT (EU) | 
-| Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) |  13-03351P ​   | 207-13/​201234 | 2013-15 | GAČR - postdoc | 
-| Jan Hajič | QTLeap |FP7-ICT-2013-10-610516| 207-56/​13997 | 2013-16 |EU | 
-| Jan Hajič ​    | PARSEME ​ | IC1207 ​          | 207-56/​14039 ​ | 2013-17 | COST EU | 
- 
-====== 2012 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Markéta Lopatková | P46 - Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | P46| 207-004/​1207 | 2012-2016 | UK | 
-| Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | P406/​12/​0557 | 207-13/​201101 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Pavel Pecina | Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/​12/​G084 | 207-33/​12084 | 2012-2018 | GAČR (CEMI) | 
-| Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/​249003 ​ | 2012-2016 | NAVRAT | 
-| Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022 ​ | 207-43/​233033 ​ | 2012-2015 | NAKI (Amalach)| 
- 
- 
- 
-  
  
  
  
  
-====== 2010 ====== 
  
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Jan Hajič | LINDAT/​CLARIN | LM2010013 | 207-29/​229002 | 2010-2015 | MŠMT, velká infrastruktura | 
  
  
Line 159: Line 148:
  
  
-====== GA UK ======+===== GA UK =====
  
   * [[internal:​Vyjádření školitele]]   * [[internal:​Vyjádření školitele]]
  
-====== Archiv ukončených grantů ======+===== Archive of finished grants ​=====
  
-Řešitel ​^ Grant ^ Číslo ​Číslo účtu ​Období ​Poznámky ​+abbrev. ^ Principal Investigator ​^ Grant (title as in contract) ​Grant number (as in contract) ​Account number ​Period ​Notes (e.g. type, provider) ​
-Šárka Zikánová ​NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitostilingvistice ​učení P202/10/1333 205-33/101333 ​2010-2014  | GAČR |  +KConnect ​Pavel Pecina ​   | Khresmoi Multilingual Medical Text AnalysisSearch and Machine Translation Connected in Thriving Data-Value Chain | H2020-ICT-2014-1-644753 ​          | 207-56/​15055 | 2015-2017 | EU   | 
-| Šárka Zikánová | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitostilingvistice ​učení P202/10/1333 205-33/101333 ​2010-2014  ​| GAČR |  +|  | David Mareček Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | GP14-06548P ​  | 207-13/201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc | 
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti,​ lingvistice a učení | P202/​10/​1333 | 205-33/​101333 | 2010-2014 ​ | GAČR |  +|  | Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) |  13-03351P ​   | 207-13/201234 ​2013-15 | GAČR - postdoc | 
-| Jan Hajič | Khresmoi | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | 207-56/​10838 (česká část 207-29/​212034,​ od r. 2012 → 207-28/​212034) | 2010-2014 | EU |  +|  | Markéta Lopatková | P46 - Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | P46| 207-004/1207 2012-2016 | UK | 
-| Jan Hajič | EUDAT | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 | 207-56/​11874 | 2011-2014 | EU |   + | Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | GAP406/​12/​0557 | 207-13/​201101 | 2012-2015 ​| GAČR | 
-| Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna - INTLIB | TA02010182 | 204-47/​1210182 | 2012-2015 | TAČR |   +|  | Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/​249003 ​ | 2012-2016 | NAVRAT | 
-| Jiří Hana | Merlin | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/​12916 | 2012-2014 | EU LLP |   +|  | Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022 ​ | 207-43/​233033 ​ | 2012-2015 | NAKI (Amalach)| 
-| Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | LH12093 | 207-16/​209163 | 2012-2014 | Kontakt II  |  +|  | Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky ​    | 1572314 ​         | 207-10/​259571 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Ondřej Bojar | MosesCore | FP7-ICT-2011-7-288487 | 207-56/​12886 | 2012-2015 | EU |   +|  | Ondřej Dušek ​ | Adaptivní generátor přirozeného jazyka ​          | 2058214 ​         | 207-10/​259652 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Veronika Kolářová | Systematický,​ úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | P406/​12/​P190 | 207-13/​201097 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) |  +|  | Lukáš Žilka ​  | Moderní řečové dialogové systémy ​                | 2076214 ​         | 207-10/​259654 | 2014-     | GAUK           | 
-| Magda Ševčíková | Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny | P406/​12/​P175 | 207-13/​201111 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) | +|  | Ivana Lukšová ​  | Alternativní způsob anotace jazykových dat   | 1568314 ​         | 207-10/​259569 | 2014-2016 ​    | GAUK   | 
-| Markéta Lopatková | Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika | Tematický okruh II | 900-26/​23606418 | 2014 | UK |   +|  | Jan Hajič | LINDAT/​CLARIN | LM2010013 | 207-29/​229002 | 2010-2015 | MŠMT, velká infrastruktura | 
-| Markéta Lopatková | CLARA |  | 207-56/​10805 | 2009-2014 | Marie Curie Action | +|  | Jan Hajič | QTLeap |FP7-ICT-2013-10-610516| 207-56/​13997 | 2013-16 |EU | 
-| Natalja Kljueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky| GAUK 639012 | 207-10/​253197| 2012-2013 | GAUK | +|  ​| Šárka Zikánová| ​Vícejazyčná korpusová anotace jako podpora jazykových technologií ​                  | LH14011 ​         | 207-16/​209178 ​ | 2014-2016 ​    | MŠMT - Kontakt | 
-| Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/​11/​1499 | 207-13/​201938 | 2011-2013 | GAČR | +|  | Šárka Zikánová | Koreferencediskurs ​aktuální ​členění v kontrastivním pohledu ​P406/12/0658 207-13/201113 ​2012-2015 | GAČR | 
-| Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK 4226/2011 | 207-10/​251498 | 2011-2013 | GAUK | +|  ​| Martin Plátek, Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti,​ lingvistice a učení | P202/​10/​1333 | 205-33/​101333 | 2010-2014 ​ | GAČR |  
-| Kateřina Veselovská | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK 3537/2011 | 207-10/​251432 | 2011-2013 | GAUK | +|  ​| Jan Hajič | Khresmoi | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | 207-56/​10838 (česká část 207-29/​212034,​ od r. 2012 → 207-28/​212034) | 2010-2014 | EU |  
-| Jarmila Panevová | Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | P406/​2010/​0875 | 207-13/​201849 | 2010-2013 | GAČR | +|  ​| Jan Hajič | EUDAT | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 | 207-56/​11874 | 2011-2014 | EU |   
-| Jan Hajič, David Mareček | EU - Faust | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) | 207-56/​10826 (česká část 207-29/​212033,​ od r. 2012 -> 207-28/​212033)| 2010-2013 | | +|  ​| Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna - INTLIB | TA02010182 | 204-47/​1210182 | 2012-2015 | TAČR |   
-| Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/​09/​H057 | 205-13/​201709| 2009-2012 | GAČR | +|  ​| Jiří Hana | Merlin | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/​12916 | 2012-2014 | EU LLP |   
-| Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/​10018 | 2010-2012 | MŠMT| +|  ​| Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | LH12093 | 207-16/​209163 | 2012-2014 | Kontakt II  |  
-| Jan Hajič | Metanet | FP7-ICT-2009-4-249119 ​ (MŠMT 7E11040) | 207-56/​10827 (česká část 207-29/​212032,​ od r. 2012 -> 207-28/​212032)| 2010-2013 | EU | +|  ​| Ondřej Bojar | MosesCore | FP7-ICT-2011-7-288487 | 207-56/​12886 | 2012-2015 | EU |   
-| Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | 406/10/P193 | 207-13/​201854 | 2010-2012 | GAČR | +|  ​| Veronika Kolářová | Systematický,​ úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | P406/​12/​P190 | 207-13/​201097 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) |  
-| Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | P406/​10/​P328 | 207-13/​201835 | 2010-2012 | GAČR | +|  ​| Magda Ševčíková | Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny | P406/​12/​P175 | 207-13/​201111 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) | 
-| Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | P406/​10/​P259 | 207-13/​201827 | 2010-2012 | GAČR | +|  ​| Markéta Lopatková | Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika | Tematický okruh II | 900-26/​23606418 | 2014 | UK |   
-| Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK 116310 | 207-10/​251191 | 2010-2012 | GAUK | +|  ​| Markéta Lopatková | CLARA |  | 207-56/​10805 | 2009-2014 | Marie Curie Action | 
-| Jan Kratochvíl,​ Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/​2060987 | | MŠMT | +|  ​| Natalja Kljueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky| GAUK 639012 | 207-10/​253197| 2012-2013 | GAUK | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/​209072 | | MŠMT | +|  ​| Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/​11/​1499 | 207-13/​201938 | 2011-2013 | GAČR | 
-| Jan Hajič, Zdeňka Urešová | KONTAKT ČR | ME09008 | 207-16/​209135 | | MŠMT | +|  ​| Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK 4226/2011 | 207-10/​251498 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/​248007 | | MŠMT | +|  ​| Kateřina Veselovská | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK 3537/2011 | 207-10/​251432 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | +|  ​| Jarmila Panevová | Komputační lingvistika:​ Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | P406/​2010/​0875 | 207-13/​201849 | 2010-2013 | GAČR | 
-| Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | +|  ​| Jan Hajič, David Mareček | EU - Faust | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) | 207-56/​10826 (česká část 207-29/​212033,​ od r. 2012 -> 207-28/​212033)| 2010-2013 | | 
-| Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | +|  ​| Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/​09/​H057 | 205-13/​201709| 2009-2012 | GAČR | 
-| Jan Hajič ​ (Ondřej Bojar) | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/​212008 a nově i 207-29/​212035->​tato čísla se od 2012 mění na 207-28/​212008 a 207-28/​212035) | 2009-04.2012 | | +|  ​| Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/​10018 | 2010-2012 | MŠMT| 
-| Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | +|  ​| Jan Hajič | Metanet | FP7-ICT-2009-4-249119 ​ (MŠMT 7E11040) | 207-56/​10827 (česká část 207-29/​212032,​ od r. 2012 -> 207-28/​212032)| 2010-2013 | EU | 
-| Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR| 7E08026 | 207-29/​212003 | | | +|  ​| Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | 406/10/P193 | 207-13/​201854 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | +|  ​| Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | P406/​10/​P328 | 207-13/​201835 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/​251257 | 2010-2011 | GAUK | +|  ​| Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | P406/​10/​P259 | 207-13/​201827 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/​242083 | 2005-2009 | IS | +|  ​| Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK 116310 | 207-10/​251191 | 2010-2012 | GAUK | 
-| Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/​242084 | 2005-2009 | IS | +|  ​| Jan Kratochvíl,​ Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/​2060987 | | MŠMT | 
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/​242092 | 2005-2009 | IS | +|  ​| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/​209072 | | MŠMT | 
-| Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/​242141 | 2004-2008 | IS | +|  ​| Jan Hajič, Zdeňka Urešová | KONTAKT ČR | ME09008 | 207-16/​209135 | | MŠMT | 
-| Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/​242093 | 2004-2008 | IS | +|  ​| Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/​248007 | | MŠMT | 
-| Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | +|  ​| Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | 
-| Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | +|  ​| Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | 
-| Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2004-2005 | | +|  ​| Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | 
-| Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | +|  ​| Jan Hajič ​ (Ondřej Bojar) | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/​212008 a nově i 207-29/​212035->​tato čísla se od 2012 mění na 207-28/​212008 a 207-28/​212035) | 2009-04.2012 | | 
-| Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | K. Ribarov | +|  ​| Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | 
-| Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | +|  ​| Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR| 7E08026 | 207-29/​212003 | | | 
-| Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/​209063 | | J. Hajič | +|  ​| Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | 
-| Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum ​ | GAČR 201/05/H014 | 200-13/​201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | +|  ​| Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/​251257 | 2010-2011 | GAUK | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/​06/​0589 | 207-13/​201313 | 2006-2008? | GAČR | +|  ​| Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/​242083 | 2005-2009 | IS | 
-| | PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | +|  ​| Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/​242084 | 2005-2009 | IS | 
-| Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/​209100 | | J. Hajič | +|  ​| Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/​242092 | 2005-2009 | IS | 
-| Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/​09/​0729 | 207-13/​201715 | 2009-2011 | GAČR | +|  ​| Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/​242141 | 2004-2008 | IS | 
-| Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/​08/​0681 | 207-13/​201603 | 2008-2010 | GAČR | +|  ​| Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/​242093 | 2004-2008 | IS | 
-| Drahomíra Spoustová | | GA405/​09/​0278 | 207-13/​201737 | 2009-? | GAČR | +|  ​| Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | 
-| Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/​257982 | | GAUK | +|  ​| Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | 
-| Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/​258017 | | GAUK | +|  ​| Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2004-2005 | | 
-| David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/​258134 | | GAUK | +|  ​| Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | 
-| Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/​258026 | 2008-2009| GAUK | +|  ​| Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | K. Ribarov | 
-| Zdeňka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/​258062 |2008-2009 | GAUK | +|  ​| Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | 
-| Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/​259230 | 2009-2010 | GAUK | +|  ​| Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/​209063 | | J. Hajič | 
-| Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/​259268 | 2009 | GAUK | +|  ​| Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum ​ | GAČR 201/05/H014 | 200-13/​201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | 
-| David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/​259186 | 2009 | GAUK | +|  ​| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/​06/​0589 | 207-13/​201313 | 2006-2008? | GAČR | 
-| Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/​259202 | 2009 | GAUK | + | Jan Hajič ​| PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | 
-| Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/​259255 | 2009-2011 | GAUK | +|  ​| Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/​209100 | | J. Hajič | 
-| Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009| 207-10/​259197| 2009 | GAUK na FF UK| +|  ​| Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/​09/​0729 | 207-13/​201715 | 2009-2011 | GAČR | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/​203118 | | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | +|  ​| Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/​08/​0681 | 207-13/​201603 | 2008-2010 | GAČR | 
-| Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/​203329 | | GAUK, L. Kučová | +|  ​| Drahomíra Spoustová | | GA405/​09/​0278 | 207-13/​201737 | 2009-? | GAČR | 
-| Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/​203330 | | GAUK, V. Kuboň | +|  ​| Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/​257982 | | GAUK | 
-| Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/​203331 | | GAUK, J. Panevová | +|  ​| Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/​258017 | | GAUK | 
-| Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/​203332 | | GAUK, J. Semecký | +|  ​| David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/​258134 | | GAUK | 
-| Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/​203333 | | GAUK, O. Smrž | +|  ​| Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/​258026 | 2008-2009| GAUK | 
-| Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/​203334 | | GAUK, P. Straňák | +|  ​| Zdeňka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/​258062 |2008-2009 | GAUK | 
-| Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/​203335 | | GAUK, J. Hajič | +|  ​| Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/​259230 | 2009-2010 | GAUK | 
-| Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/​257559 | | GAUK | +|  ​| Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/​259268 | 2009 | GAUK | 
-| Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/​257643 | 2007-2008 | GAUK |+|  ​| David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/​259186 | 2009 | GAUK | 
 +|  ​| Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/​259202 | 2009 | GAUK | 
 +|  ​| Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/​259255 | 2009-2011 | GAUK | 
 +|  ​| Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009| 207-10/​259197| 2009 | GAUK na FF UK| 
 +|  ​| Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/​203118 | | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | 
 +|  ​| Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/​203329 | | GAUK, L. Kučová | 
 +|  ​| Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/​203330 | | GAUK, V. Kuboň | 
 +|  ​| Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/​203331 | | GAUK, J. Panevová | 
 +|  ​| Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/​203332 | | GAUK, J. Semecký | 
 +|  ​| Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/​203333 | | GAUK, O. Smrž | 
 +|  ​| Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/​203334 | | GAUK, P. Straňák | 
 +|  ​| Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/​203335 | | GAUK, J. Hajič | 
 +|  ​| Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/​257559 | | GAUK | 
 +|  ​| Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/​257643 | 2007-2008 | GAUK |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]