[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cisla-grantu [2017/01/16 17:37]
ufal
cisla-grantu [2021/05/05 11:01]
Line 1: Line 1:
-====== Interní evidence smluvního výzkumu a čísla grantů ====== 
  
- 
- 
- 
- 
-====== Smluvní výzkum ====== 
- 
-Smluvní výzkum a jeho fakturace se řídí směrnicí děkana [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer05.htm|č. 5/2015]], kde jsou též nastaveny pravidla pro kalkuaci ceny (režie, povinný zisk). 
- 
-Vzor smlouvy odsouhlasený MFF je [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/|zde (sekce OVZS)]]. 
- 
- 
-**Řešitel** (člověk uvedený ve smlouvě jako odpovědná osoba) **musí zajistit následující**: 
- 
-  * vyplnění evidenčního formuláře (umí Maruška) [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/|zde (sekce OVZS)]]; 
-  * čerpání a vyčerpání získaných prostředků v souladu s výše áuvedenou směrnicí děkana [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2015/smer05.htm|č. 5/2015]], tedy 
-     * vyčerpat do 31.12. příslušného roku (nelze převádět), 
-     * 10% z fakturovaných výnosů je režie, 
-     * 15% z fakturovaných výnosů je povinný zisk, který zůstává fakultě (nikoli UFAL); 
-  * záznam v Bibliu splňující všechny požadavky, aby se smluvní výzkum započítal do RIV (nad 50 tis./rok), s nímž souvisí mj. 
-     * vytvoření webové stránky, kde lze stáhnout software, 
-     * vzor takového záznamu je [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=publication&id=-4638397016737837252&mode=view|zde]] (snad splňuje všechny nároky); 
-  * záznam zde na wiki. 
- 
- 
-==== 2016 ==== 
- 
-^ Řešitel ^ Grant = Firma ^ Číslo smlouvy MFF ^ Číslo RUK = RIV ^ Číslo/a OBD záznamu/ů ^ Číslo účtu^ Období ^ Příjem 2016  ^ Biblio záznam 2016 ^ Zůstatek ^ 
-|Lopatková Markéta  | IBM   | F16004  | **SMV/100153** | 506705 | 207-48/16163    | II.2016-XII.2016  | faktura 1x měsíčně  |   |nutno vyčerpat do konce roku  | 
-|Vidová Hladká Barbora | Datlowe | F14009  | SMV/100120   | ????   |207-48/15057 | 2015–31.12.2017 | faktura 3x ročně |   |nutno vyčerpat do konce roku   | 
-|Jarka Hlaváčová | INSPIRE in Pocket | F15018  | SMV/100101   | 506723   | 207-48/15103 | V-VIII/2015; IX 2015-VIII 2016 | příjem zřejmě až v 2017 |     | 
-|Zdeněk Žabokrtský | Acrea | F16010| ????   |???    207-48/16176 | 20.7.-31.8. | 1 faktura v 2016|   | rozděleno  | 
- 
-==== 2015 ==== 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo účtu ^ Číslo RUK = RIV ^ Číslo OBD ^ Období ^ Příjem 2015  ^ Zprava 2015 ^ Zůstatek ^ 
-|Hajič Jan | Lingea | 207-01/Lingea | SMV/00083 | | 1/3/13 | nic | -- | převod do 2016 (zažádáno) | 
-|Hajič Jan | TaraXU | 207-59/12925 | SMV/00097 | | 2012-31.12.15 | nic | -- | převod do 2016  | 
-|Hlaváčová Jaroslava | INSPIRE in Pocket | F15018 (207-48/15103) | SMV/100101 | 506723 | V-VIII/2015; IX 2015-VIII 2016 | příjem | zpráva OK | vycerpano OK  | 
-|Hajič Jan | Židovské muzeum | 207-49/CVHM | | | III.2012+dodatky | příjem | ??? | převedeno z rektorátu do 2016 | 
-|Vidová Hladká Barbora | Datlowe | 207-48/15057 | SMV/100120 | 506711 | 2015–31.12.2017 | příjem | zpráva OK | vyčerpáno OK | 
-|Hana Jiří  |Geneea | 207-48/15095 | - | - | III.2015-III.2016 | - | - | - | 
-|Hajič Jan | Google | 207-58/14049 | SMV/100100 | 506705 | XII/14-XII/15 | příjem | zpráva OK | VYČERPÁNO  | 
-|Pavel Pecina | NTK | F15022 | SMV/100124 | 506716 | XI.-XII. 2015 | příjem | zpráva OK | vyčerpáno OK | 
- 
-====== Čísla grantů ====== 
- 
-===== Poděkování grantům ===== 
- 
-Ve druhém sloupci jsou uvedena čísla grantů tak, jak je třeba uvádět je do publikací. Čísla uvádějte včetně plného (anglického) názvu grantové agentury. 
- 
-//This work has been (partially) supported by the ... grant.// 
- 
-nebo 
- 
-//The work on this project was (partially) supported by the grants ...// 
- 
-Někdy se hodí věta: ''Any opinions, findings and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the respective grant agencies.'' 
- 
-Kdo to nechce natahovat, hodí se mu i tahle: ''The views expressed are not necessarily endorsed by the sponsors.'' 
- 
-Fakultní/katederní číslování grantů jako zdrojů peněz (na cestovní příkaz ap.) je uvedeno ve čtvrtém sloupci. 
- 
-**Affiliation** (domovské pracoviště): v záhlaví článku musí být jako první uvedeno //Charles University, Faculty of Mathematics and Physics// nebo //Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta//; po nich může následovat jméno ústavu ([[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/dekan/2013/smer03.htm|směrnice děkana č. 3/2013]]). 
- 
-Relevantní údaje z následujících tabulek přenášejte také do [[http://ufal.mff.cuni.cz/biblio/?section=grants|evidence grantů v publikační databázi Biblio]]. 
- 
-**LINDAT** vyžaduje "This work has been [ supported / using language resources [and tools] developed and/or stored and/or distributed ] by the LINDAT/CLARIN project of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (project LM2015071)." pro __***každý***__ článek, který využívá data umístěná v LINDAT repozitáři, i když si ta data odtamtud fyzicky nevzal (tj. PDT, PCEDT, jiné ...DT, mluvené, ale i nástroje, atd. Jinými slovy, téměř ve všem, co napíšete, by to mělo být. 
- 
- 
-====== 2017 ====== 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-|Hajič Jan  | OP VVV VI LINDAT    CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 | 207-40/16185    | I.2017-XII.2019  | vyúčtování každé čtvtletí  |   
-|Rysová Kateřina  | Anaforičnost konektorů: lexikální popis a dvojjazyčná korpusová analýza |  17-06123S |  207-13/201675    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  
-|Urešová Zdeňka  | Kontextová synonymie a valence sloves v bilingvním prostředí |  GA17-07313S | 207-13/201676    | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  |   
-|Zikánová Šárka | Implicitní vztahy v textové koherenci / Implicit relations in text coherence |  17-03461S |  207-13/xxxxxx | I.2017-XII.2019  | GAČR standardní  
-|Žabokrtský Zdeněk  | OP VVV Dokt. program modernizace    CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 | 207-40/16186    | I.2017-XII.2022  | vyúčtování každé čtvtletí  |   
- 
- 
- 
-====== 2016 ====== 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Ondřej Čepek | Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky | SVV 260 333 |  | 2016 | Univerzita Karlova <del>v Praze</del> (mimo GAUK) | 
-| Jan Hajič | LINDAT/CLARIN | LM2015071 | 207-29/229010 | 2016-2019 | MŠMT, velká infrastruktura | 
-| Jan Hajič |Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů               | DG16P02B048          |207-43/P02B048                            |2016-2019           | NAKI II | 
-| Jan Hajič |Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat               | DG16P02R019          |207-43/P02019                            |2016-2019           | NAKI II | 
-| Kateřina Rysová | Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině | DG16P02B016 |207-43/P02B016                          | 2016-2019 | NAKI II | 
-| Magda Ševčíková | An Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of Czech    | 16-18177S | 207-13/201546 (dofin. 207-13/2015461)  | 2016-2018 | GAČR standardní | 
-| Anja Nedoluzhko | Structure of coreferential chains in parallel language data | 16-05394S  | 207-13/201545  (dofin. 207-13/2015451)               | 2016-2018 | GAČR standardní | 
-| Veronika Kolářová | Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu |16-02196S |207-13/201544 (dofin. 207-13/2015441)  | 2016-2018 | GAČR standardní | 
-| Tomáš Kocmánek  | Využití umělých neuronových sítí pro počítačový překlad   | GAUK 8502/2016          | 207-10/250237 | 2016-2018     | GAUK           | 
-| Ahmad Aghaebrahimian  | Spoken Language Understanding in open-domain environment   |GAUK 4055/2016| 207-10/250098 | 2016-2018     | GAUK           | 
-| Miroslav Vodolán  | Open domain dialog management with knowledge graphs   | GAUK 11705/2016          | 207-10/250349 | 2016-2018     | GAUK           | 
- 
- 
-====== 2015 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Jiří Mírovský | TextLink-cz (TextLink: Skladba diskurzu v evropských jazycích) | LD15052 | 207-29/208106 | 2015-2017 | MŠMT (COST-cz) | 
-| Jan Hajič | CLARIN-Plus | H2020-INFRADEV-2014-2015-676529   | 207-56/15097 | 2015-2017 | EU | 
-| Jan Hajič | CRACKER (Cracking the Language Barrier: Coordination, Evaluation and Resources for European MT Research) | H2020-ICT-2014-1-645357   | 207-56/15053 | 2015-2017 | EU | 
-| Jan Hajič | Himl (Health in my Language) | H2020-ICT-2014-1-644402           | 207-56/15054 | 2015-2018 | EU   | 
-| Pavel Pecina    | KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain) | H2020-ICT-2014-1-644753           | 207-56/15055 | 2015-2017 | EU   | 
-| Jan Hajič| QT21 (QT21: Quality Translation 21)  | H2020-ICT-2014-1-645452         | 207-56/15056  | 2015-2018 | EU | 
-| Václava Kettnerová | Combining Words: Syntactic Properties of Czech Multiword Expressions with Light Verbs | GA15-09979S | 207-13/201418 |2015-2017| GAČR | 
-| Daniel Zeman | MANYLA (Morphologically and Syntactically Annotated Corpora of Many Languages) | GA15-10472S | 207-13/201416 | 2015–2017 | GAČR | 
-|Silvie Cinková | Reviving Zellig S. Harris: More linguistic information for distributional lexical analysis of English and Czech | GA15-20031S |207-13/201406  | 2015–2017 | GAČR| 
-|Vladislav Kuboň | K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině | GA15-06894S |207-13/201424  | 2015–2017 | GAČR| 
-|Michal Novák | Mezijazyčné techniky pro vyšetřování koreference | GAUK 3389/2015  |207-10/227277  | 2015–2017 | GAUK| 
-|Ondřej Plátek | Získávání znalostí z hlasového dialogu | GAUK 1915/2015  |207-10/227007  | 2015–2017 | GAUK| 
-|Jindřich Libovický|Využití lingvistické informace při extrakci textu z obrazu| GAUK 5235/2015 | 207-10/227037 | 2015–2017 | GAUK| 
- 
-====== 2014 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Šárka Zikánová| Vícejazyčná korpusová anotace                    | LH14011          | 207-16/209178  | 2014-2016     | MŠMT - Kontakt ?? | 
-| Jiří Mírovský | Structuring Discourse in Multilingual Europe (TextLink)    |                  |        |  2014-2018  | COST, pouze cestovní evropský grant | 
-| Jan Hajič     | PARSEME                                          | LD14117          | 207-29/208100  | 2014-III.2017     | COST CZ (MŠMT) (Eda Bejček) | 
-| David Mareček | Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů | 14-06548P   | 207-13/201333 | 2014-2016 | GAČR - postdoc | 
-| Rudolf Rosa   | Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky     | 1572314          | 207-10/259571 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Ondřej Dušek  | Adaptivní generátor přirozeného jazyka           | 2058214          | 207-10/259652 | 2014-2016 | GAUK           | 
-| Lukáš Žilka   | Moderní řečové dialogové systémy                 | 2076214          | 207-10/259654 | 2014-     | GAUK           | 
-| Ivana Lukšová   | Alternativní způsob anotace jazykových dat   | 1568314          | 207-10/259569 | 2014-2016     | GAUK   | 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Vladislav Kuboň  | LCT - bonus/tržby                   | ZDROJ 207-01/LCT | 2014          | školné (úfalí podíl)| 
- 
-====== 2013 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Vladislav Kuboň | LCT - Erasmus Mundus Masters Program |  | 207-59/7748 | 2007-2013, 2013-2018(?) | koordinace LCT (EU) | 
-| Zdenka Urešová | Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe) |  13-03351P    | 207-13/201234 | 2013-15 | GAČR - postdoc | 
-| Jan Hajič | QTLeap |FP7-ICT-2013-10-610516| 207-56/13997 | 2013-16 |EU | 
-| Jan Hajič     | PARSEME  | IC1207           | 207-56/14039  | 2013-17 | COST EU | 
- 
-====== 2012 ====== 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Markéta Lopatková | P46 - Informatika (Charles University Research Development Schemes (PRVOUK)) | P46| 207-004/1207 | 2012-2016 | UK | 
-| Markéta Lopatková | Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině | P406/12/0557 | 207-13/201101 | 2012-2015 | GAČR | 
-| Pavel Pecina | Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu | P103/12/G084 | 207-33/12084 | 2012-2018 | GAČR (CEMI) | 
-| Filip Jurčíček |Vývoj metod pro návrh statistických mluvených dialogových systémů | LK11221 | 207-29/249003  | 2012-2016 | NAVRAT | 
-| Jan Hajič | Zpřístupnění rozsáhlého videoarchivu | DF12P01OVV022  | 207-43/233033  | 2012-2015 | NAKI (Amalach)| 
- 
- 
- 
-  
- 
- 
- 
- 
-====== 2010 ====== 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Jan Hajič | LINDAT/CLARIN | LM2010013 | 207-29/229002 | 2010-2015 | MŠMT, velká infrastruktura | 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-====== GA UK ====== 
- 
-  * [[internal:Vyjádření školitele]] 
- 
-====== Archiv ukončených grantů ====== 
- 
-^ Řešitel ^ Grant ^ Číslo ^ Číslo účtu ^ Období ^ Poznámky ^ 
-| Šárka Zikánová | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení | P202/10/1333 | 205-33/101333 | 2010-2014  | GAČR |  
-| Šárka Zikánová | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení | P202/10/1333 | 205-33/101333 | 2010-2014  | GAČR |  
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | NoSCoM: Nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení | P202/10/1333 | 205-33/101333 | 2010-2014  | GAČR |  
-| Jan Hajič | Khresmoi | FP7-ICT-2010-6-257528 (MŠMT 7E11042) | 207-56/10838 (česká část 207-29/212034, od r. 2012 → 207-28/212034) | 2010-2014 | EU |  
-| Jan Hajič | EUDAT | FP7-INFRASTRUCTURES-2011-2-283304 | 207-56/11874 | 2011-2014 | EU |   
-| Martin Nečaský, Barbora Vidová Hladká | Inteligentní knihovna - INTLIB | TA02010182 | 204-47/1210182 | 2012-2015 | TAČR |   
-| Jiří Hana | Merlin | 518989-LLP-1-2011-1-DE-KA2-KA2MP | 207-55/12916 | 2012-2014 | EU LLP |   
-| Jan Hajič | Strojový překlad se sémantickou informací | LH12093 | 207-16/209163 | 2012-2014 | Kontakt II  |  
-| Ondřej Bojar | MosesCore | FP7-ICT-2011-7-288487 | 207-56/12886 | 2012-2015 | EU |   
-| Veronika Kolářová | Systematický, úsporný a na korpusu založený popis valenčních vlastností českých deverbativních substantiv (teorie a praxe) | P406/12/P190 | 207-13/201097 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) |  
-| Magda Ševčíková | Vybrané derivační vztahy pro automatické zpracování češtiny | P406/12/P175 | 207-13/201111 | 2012-2014 | GAČR (postdoc) | 
-| Markéta Lopatková | Modernizace výuky oboru Matematická lingvistika | Tematický okruh II | 900-26/23606418 | 2014 | UK |   
-| Markéta Lopatková | CLARA |  | 207-56/10805 | 2009-2014 | Marie Curie Action | 
-| Natalja Kljueva | Nástroje a data pro strojový překlad mezi blízkými jazyky| GAUK 639012 | 207-10/253197| 2012-2013 | GAUK | 
-| Daniel Zeman | Čeština ve věku strojového překladu | P406/11/1499 | 207-13/201938 | 2011-2013 | GAČR | 
-| Michal Novák | Využití koreference ve strojovém překladu | GAUK 4226/2011 | 207-10/251498 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Kateřina Veselovská | Detekce větné polarity v počítačovém korpusu | GAUK 3537/2011 | 207-10/251432 | 2011-2013 | GAUK | 
-| Jarmila Panevová | Komputační lingvistika: Explicitní popis jazyka a anotovaná data se zřetelem na češtinu | P406/2010/0875 | 207-13/201849 | 2010-2013 | GAČR | 
-| Jan Hajič, David Mareček | EU - Faust | FP7-ICT-2009-4-247762 (MŠMT 7E11041) | 207-56/10826 (česká část 207-29/212033, od r. 2012 -> 207-28/212033)| 2010-2013 | | 
-| Roman Barták | Doktorandský grant | GA201/09/H057 | 205-13/201709| 2009-2012 | GAČR | 
-| Eva Hajičová | Kontakt - K počítačové analýze struktury textu | ME 10018 | 207-16/10018 | 2010-2012 | MŠMT| 
-| Jan Hajič | Metanet | FP7-ICT-2009-4-249119  (MŠMT 7E11040) | 207-56/10827 (česká část 207-29/212032, od r. 2012 -> 207-28/212032)| 2010-2013 | EU | 
-| Jan Štěpánek | Nástroje pro revizi a tektogramatickou anotaci českého závislostního korpusu | 406/10/P193 | 207-13/201854 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Jiří Hana | Morfologická analýza a tagging s minimálními zdroji | P406/10/P328 | 207-13/201835 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Ondřej Bojar | Hybridní frázový a hloubkově-syntaktický strojový překlad | P406/10/P259 | 207-13/201827 | 2010-2012 | GAČR | 
-| Martin Popel | Anglicko-český strojový překlad s využitím hloubkové syntaxe | GAUK 116310 | 207-10/251191 | 2010-2012 | GAUK | 
-| Jan Kratochvíl, Jan Hajič | Výzkumný záměr | MSM 0021620838 | 207-03/2060987 | | MŠMT | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | ME838 | 207-16/209072 | | MŠMT | 
-| Jan Hajič, Zdeňka Urešová | KONTAKT ČR | ME09008 | 207-16/209135 | | MŠMT | 
-| Jan Hajič | Centrum komputační lingvistiky | MŠMT ČR LC536 | 207-29/248007 | | MŠMT | 
-| Jan Hajič | MALACH USA | NSF 0122466 | 207-55/2540 | | Malach z americké strany, ještě pokračuje | 
-| Jan Hajič | EU - Companions | FP6-IST-5-034434-IP | 207-55/6694 | | J. Hajič | 
-| Jan Hajič | EU - EuroMatrix | FP6-IST-5-034291-STP | 207-55/6695 | | J. Hajič | 
-| Jan Hajič  (Ondřej Bojar) | EU - EuroMatrix Plus | EuroMatrixPlus (FP7-ICT-2007-3-231720 of the EU and 7E09003+7E11051 of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic) | 207-56/9779 (česká část: 207-29/212008 a nově i 207-29/212035->tato čísla se od 2012 mění na 207-28/212008 a 207-28/212035) | 2009-04.2012 | | 
-| Eva Hajičová | CLARIN | | 207-56/8754 | | | 
-| Eva Hajičová | CLARIN - MSMT CR| 7E08026 | 207-29/212003 | | | 
-| Eva Hajičová | FLARENET | | 207-56/8773 | | | 
-| Jana Straková | Značkování aktuálního členění věty v paralelním anglicko-českém závislostním korpusu | GAUK 158010 | 207-10/251257 | 2010-2011 | GAUK | 
-| Jaroslava Hlaváčová | Jazz | GAAV ČR 1ET101120503 | 207-14/242083 | 2005-2009 | IS | 
-| Jan Hajič | Informační společnost | GAAV ČR 1ET201120505 | 207-14/242084 | 2005-2009 | IS | 
-| Martin Plátek, Markéta Lopatková | Methods for Intelligent Systems and Their Applications in Datamining and Natural Language Processing | GAAV ČR 1ET100300517| 205-34/242092 | 2005-2009 | IS | 
-| Daniel Zeman | MUSSLAP – Multimodal processing of human sign and spoken language by a computer for human-machine communication | GAAV ČR 1ET101470416 | 207-34/242141 | 2004-2008 | IS | 
-| Barbora Vidová Hladká | Data a nástroje pro informační systémy | GAAV ČR 1ET101120413 | 207-14/242093 | 2004-2008 | IS | 
-| Josef Psutka, Jan Hajič | MALACH ČR | 1P05ME786 | 207-49/5786 | ?-2006? | MŠMT, ukončeno | 
-| Eva Hajičová | Vilém Mathesius Courses | EU-VMC | 207-55/0516 | | | 
-| Vladislav Kuboň | LATER - Erasmus Mundus | | 207-55/5647 | 2004-2005 | | 
-| Vladislav Kuboň | LT4eL | | 207-55/5686 | | | 
-| Kiril Ribarov | KT-DIGICULT-BG-M |  | 207-55/4639 | | K. Ribarov | 
-| Jan Hajič, Otakar Smrž | | UPENN HR0011-06-1003 | 207-55/6693 | | J. Hajič, O. Smrž | 
-| Jan Hajič | | MŠMT - ME642 | 207-16/209063 | | J. Hajič | 
-| Antonín Kučera, Vladislav Kuboň | Collegium Informaticum  | GAČR 201/05/H014 | 200-13/201226 | | PGS, Doc. Kučera (za UFAL V. Kuboň) | 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková | PIRE ČR | GA405/06/0589 | 207-13/201313 | 2006-2008? | GAČR | 
-| | PIRE USA | Grant No. 0530118 of the National Science Foundation of the USA | | 2006-2008? | PIRE z americké strany; my z něj čerpat nemůžeme | 
-| Jan Hajič |  | MŠMT - 1P04ME752 | 207-29/209100 | | J. Hajič | 
-| Eva Hajičová | Od struktury věty k textovým vztahům | GA405/09/0729 | 207-13/201715 | 2009-2011 | GAČR | 
-| Markéta Lopatková | Syntaktická analýza souvětí pro počítačové zpracování češtiny | GA405/08/0681 | 207-13/201603 | 2008-2010 | GAČR | 
-| Drahomíra Spoustová | | GA405/09/0278 | 207-13/201737 | 2009-? | GAČR | 
-| Václava Kettnerová | | GAUK | 207-10/257982 | | GAUK | 
-| Jana Šindlerová | | GAUK | 207-10/258017 | | GAUK | 
-| David Kolovratník | | GAUK 3000/2008 | 207-10/258134 | | GAUK | 
-| Marie Mikulová | Subfunktory | GAUK 22908 | 207-10/258026 | 2008-2009| GAUK | 
-| Zdeňka Urešová |Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění | GAUK | 207-10/258062 |2008-2009 | GAUK | 
-| Eduard Bejček | Lexikografické zdroje | GAUK 4200/2009 | 207-10/259230 | 2009-2010 | GAUK | 
-| Nguy Giang Linh | Koreference | GAUK 4383/2009 | 207-10/259268 | 2009 | GAUK | 
-| David Mareček | Vícejazyčná tektogramatika | GAUK 9994/2009 | 207-10/259186 | 2009 | GAUK | 
-| Lucie Mladová | Mezivětné vztahy | GAUK 4036/2009 | 207-10/259202 | 2009 | GAUK | 
-| Pavel Straňák / Eduard Bejček | Víceslovné lexémy | GAUK 4307/2009 | 207-10/259255 | 2009-2011 | GAUK | 
-| Zuzanna Bedřichová | Synsémantika | GAUK 4024/2009| 207-10/259197| 2009 | GAUK na FF UK| 
-| Jan Hajič, Silvie Cinková |  | GA UK 489/2004 | 207-10/203118 | | GAUK, J. Hajič, S. Cinková | 
-| Lucie Kučová |  | GA UK 350/2005 | 207-10/203329 | | GAUK, L. Kučová | 
-| Vladislav Kuboň |  | GA UK 351/2005 | 207-10/203330 | | GAUK, V. Kuboň | 
-| Jarmila Panevová |  | GA UK 352/2005 | 207-10/203331 | | GAUK, J. Panevová | 
-| Jiří Semecký |  | GA UK 372/2005 | 207-10/203332 | | GAUK, J. Semecký | 
-| Otakar Smrž |  | GA UK 373/2005 | 207-10/203333 | | GAUK, O. Smrž | 
-| Pavel Straňák |  | GA UK 374/2005 | 207-10/203334 | | GAUK, P. Straňák | 
-| Jan Hajič |  | GA UK 375/2005 | 207-10/203335 | | GAUK, J. Hajič | 
-| Ondřej Kučera | | GAUK | 207-10/257559 | | GAUK | 
-| Magda Ševčíková | | GAUK 7643/2007 | 207-10/257643 | 2007-2008 | GAUK | 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]