[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Lingvistická teorie a gramatické formalismy

Karel Oliva, Alexandr Rosen

přednáška + cvičení (v počítačové laboratoři)

zápočet + zkouška: Z+Zk

2/1 (letní semestr)

bodů: 5

jazyk: English

Cílem tohoto kursu je ukázat možnosti, jak sblížit teoreticky motivovaný popis jazykových jevů s odpovídající implementací v podobě formální gramatiky. Po přehledu formalismů spojených s konkrétními teoriemi - Categorial Grammar (CG), Tree Adjoining Grammar (TAG), Lexical Functional Grammar (LFG), Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG) - a formálních aspektů dalších teoretických koncepcí (tradice Chomského a závislostních gramatik) se studenti seznámí s východisky HPSG jako teorie i formalismu, a to na základě příkladů z angličtiny, češtiny a dalších jazyků. Souběžně s výkladem a diskusemi budou studenti budovat odpovídající gramatiky, od jednoduchých až po náročnější, s využitím systému Trale jako prostředí pro vývoj gramatik.

1. Teorie, formalismus, gramatika, implementace
2. Možnosti: teorie, formalismy, prostředí pro vývoj gramatik
3. Základy HPSG: lingvistické kategorie jako hierarchie typů, gramatika a slovník jako množina omezení
4. Jednoduchá věta (slovosled, valence)
5. Shoda, specifikace pádu
6. Sémantická interpretace
7. Volná doplnění
8. Slovesa v neurčitém tvaru, složené slovesné tvary, komplexní predikáty
9. Nespojitý (neprojektivní) slovosled
10. Koordinace
11. Vztažné věty
12. Anafory

Stručné úvody:

HPSG - Linguistic Approach, Formal Foundations, and Computer Realization (Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd edition) http://www.ling.ohio-state.edu/~dm/papers/ell2-hpsg.pdf

Adam Przepiórkowski and Anna Kup¶ć (2006): HPSG for Slavicists http://dach.ipipan.waw.pl/~adamp/Papers/2000-sling2k/

Méně stručné úvody:

Frank Richter (2006): A Web-Based Course in Grammar Formalisms and Parsing http://milca.sfs.uni-tuebingen.de/A4/Course/PDF/gramandpars.pdf

Stefan Müller (2007): Head-Driven Phrase Structure Grammar: Eine Einführung.
Stauffenberg Einführungen, Band 17, Tübingen: Stauffenberg Verlag. http://www.cl.uni-bremen.de/~stefan/Pub/hpsg-lehrbuch.html

Ivan Sag et al. (2003): Syntactic Theory: A Formal Introduction.
CSLI Publications, Stanford, CA.

Standardní reference:

Carl Pollard and Ivan Sag (1994): Head-Driven Phrase Structure Grammar. University of Chicago Press.

TRALE:

http://www.ale.cs.toronto.edu/docs/
http://milca.sfs.uni-tuebingen.de/A4/Course/trale/
http://www.cl.uni-bremen.de/Software/Trale/
http://www.cl.uni-bremen.de/Software/Grammix/

Linguistic Theory and Grammar Formalisms

Karel Oliva, Alexandr Rosen

lecture + seminar (lab practice)

credit + exam: Z+Zk

2/1 (summer)

credits: 5

language: English

The aim of this course is to bridge the gap between theoretically motivated description of
linguistic phenomena and a corresponding implementation in formal grammars. Following an
overview of formal frameworks coupled with specific theories - Categorial Grammar (CG), Tree
Adjoining Grammmar (TAG), Lexical Functional Grammar (LFG), Head-driven Phrase Structure
Grammar (HPSG) - and formal aspects of other theoretical frameworks (Chomskyan and
dependency-based tradition), the students will be introduced to the core principles of HPSG
both as a theory and as a formalism, based on examples of relevant phenomena in English,
Czech and other languages. In parallel with the classroom presentations and discussions the
students will develop corresponding grammars of increasing complexity, using the system Trale
as the grammar writing environment.

1. Theory, formalism, grammar, implementation
2. The choices: theories, formalisms, grammar development environments
3. Basics of HPSG: linguistic categories as a hierarchy of types, grammar and lexicon as a
set of constraints
4. A simple sentence (word order, valency)
5. Agreement, case assignment
6. Semantic interpretation
7. Adjuncts
8. Non-finite verb forms, complex verb forms, complex predicates
9. Discontinuous (non-projective) word order
10. Coordination
11. Relative clause
12. Anaphora

Brief introductions:

HPSG - Linguistic Approach, Formal Foundations, and Computer Realization (Encyclopedia of
Language and Linguistics, 2nd edition)
http://www.ling.ohio-state.edu/~dm/papers/ell2-hpsg.pdf

Adam Przepiórkowski and Anna Kup¶ć (2006): HPSG for Slavicists
http://dach.ipipan.waw.pl/~adamp/Papers/2000-sling2k/

More extensive introductions:

Frank Richter (2006): A Web-Based Course in Grammar Formalisms and Parsing
http://milca.sfs.uni-tuebingen.de/A4/Course/PDF/gramandpars.pdf

Stefan Müller (2007): Head-Driven Phrase Structure Grammar: Eine Einführung.
Stauffenberg Einführungen, Band 17, Tübingen: Stauffenberg Verlag.
http://www.cl.uni-bremen.de/~stefan/Pub/hpsg-lehrbuch.html

Ivan Sag et al. (2003): Syntactic Theory: A Formal Introduction.
CSLI Publications, Stanford, CA.

Standard reference:

Carl Pollard and Ivan Sag (1994): Head-Driven Phrase Structure Grammar. University of Chicago
Press.

TRALE:

http://www.ale.cs.toronto.edu/docs/
http://milca.sfs.uni-tuebingen.de/A4/Course/trale/
http://www.cl.uni-bremen.de/Software/Trale/
http://www.cl.uni-bremen.de/Software/Grammix/


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]