[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:lingvisticka-teorie-a-gramaticke-formalismy [2007/05/23 10:14] (current)
lopatkova vytvořeno
Line 1: Line 1:
 +Lingvistická teorie a gramatické formalismy
 +
 +Karel Oliva, Alexandr Rosen
 +
 +přednáška + cvičení (v počítačové laboratoři)
 +
 +zápočet + zkouška: Z+Zk
 +
 +2/1 (letní semestr)
 +
 +bodů: 5
 +
 +jazyk: English
 +
 +Cílem tohoto kursu je ukázat možnosti, jak sblížit teoreticky motivovaný popis jazykových jevů s odpovídající implementací v podobě formální gramatiky. Po přehledu formalismů spojených s konkrétními teoriemi - Categorial Grammar (CG), Tree Adjoining Grammar (TAG), Lexical Functional Grammar (LFG), Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG) - a formálních aspektů dalších teoretických koncepcí (tradice Chomského a závislostních gramatik) se studenti seznámí s východisky HPSG jako teorie i formalismu, a to na základě příkladů z angličtiny,​ češtiny a dalších jazyků. Souběžně s výkladem a diskusemi budou studenti budovat odpovídající gramatiky, od jednoduchých až po náročnější,​ s využitím systému Trale jako prostředí pro vývoj gramatik.  ​
 +
 +1. Teorie, formalismus,​ gramatika, implementace
 +2. Možnosti: teorie, formalismy, prostředí pro vývoj gramatik
 +3. Základy HPSG: lingvistické kategorie jako hierarchie typů, gramatika a slovník jako množina omezení
 +4. Jednoduchá věta (slovosled, valence)
 +5. Shoda, specifikace pádu
 +6. Sémantická interpretace
 +7. Volná doplnění
 +8. Slovesa v neurčitém tvaru, složené slovesné tvary, komplexní predikáty
 +9. Nespojitý (neprojektivní) slovosled
 +10. Koordinace
 +11. Vztažné věty
 +12. Anafory
 +
 +Stručné úvody:
 +
 +HPSG - Linguistic Approach, Formal Foundations,​ and Computer Realization (Encyclopedia of Language and Linguistics,​ 2nd edition) http://​www.ling.ohio-state.edu/​~dm/​papers/​ell2-hpsg.pdf
 +
 +Adam Przepiórkowski and Anna Kup¶ć (2006): HPSG for Slavicists http://​dach.ipipan.waw.pl/​~adamp/​Papers/​2000-sling2k/​
 +
 +Méně stručné úvody:
 +
 +Frank Richter (2006): A Web-Based Course in Grammar Formalisms and Parsing http://​milca.sfs.uni-tuebingen.de/​A4/​Course/​PDF/​gramandpars.pdf
 +
 +Stefan Müller (2007): Head-Driven Phrase Structure Grammar: Eine Einführung.
 +Stauffenberg Einführungen,​ Band 17, Tübingen: Stauffenberg Verlag. http://​www.cl.uni-bremen.de/​~stefan/​Pub/​hpsg-lehrbuch.html
 +
 +Ivan Sag et al. (2003): Syntactic Theory: A Formal Introduction.
 +CSLI Publications,​ Stanford, CA. 
 +
 +Standardní reference:
 +
 +Carl Pollard and Ivan Sag (1994): Head-Driven Phrase Structure Grammar. University of Chicago Press. ​
 +
 +TRALE:
 +
 +http://​www.ale.cs.toronto.edu/​docs/​
 +http://​milca.sfs.uni-tuebingen.de/​A4/​Course/​trale/​
 +http://​www.cl.uni-bremen.de/​Software/​Trale/​
 +http://​www.cl.uni-bremen.de/​Software/​Grammix/​
 +
 +
 +Linguistic Theory and Grammar Formalisms
 +
 +Karel Oliva, Alexandr Rosen
 +
 +lecture + seminar (lab practice)
 +
 +credit + exam: Z+Zk
 +
 +2/1 (summer)
 +
 +credits: 5
 +
 +language: English
 +
 +The aim of this course is to bridge the gap between theoretically motivated description of 
 +linguistic phenomena and a corresponding implementation in formal grammars. Following an 
 +overview of formal frameworks coupled with specific theories - Categorial Grammar (CG), Tree 
 +Adjoining Grammmar (TAG), Lexical Functional Grammar (LFG), Head-driven Phrase Structure ​
 +Grammar (HPSG) - and formal aspects of other theoretical frameworks (Chomskyan and 
 +dependency-based tradition), the students will be introduced to the core principles of HPSG 
 +both as a theory and as a formalism, based on examples of relevant phenomena in English, ​
 +Czech and other languages. In parallel with the classroom presentations and discussions the 
 +students will develop corresponding grammars of increasing complexity, using the system Trale 
 +as the grammar writing environment.
 +
 +
 +1. Theory, formalism, grammar, implementation
 +2. The choices: theories, formalisms, grammar development environments
 +3. Basics of HPSG: linguistic categories as a hierarchy of types, grammar and lexicon as a 
 +set of constraints
 +4. A simple sentence (word order, valency)
 +5. Agreement, case assignment
 +6. Semantic interpretation
 +7. Adjuncts
 +8. Non-finite verb forms, complex verb forms, complex predicates
 +9. Discontinuous (non-projective) word order
 +10. Coordination
 +11. Relative clause
 +12. Anaphora
 +
 +Brief introductions:​
 +
 +HPSG - Linguistic Approach, Formal Foundations,​ and Computer Realization (Encyclopedia of 
 +Language and Linguistics,​ 2nd edition) ​
 +http://​www.ling.ohio-state.edu/​~dm/​papers/​ell2-hpsg.pdf
 +
 +Adam Przepiórkowski and Anna Kup¶ć (2006): HPSG for Slavicists ​
 +http://​dach.ipipan.waw.pl/​~adamp/​Papers/​2000-sling2k/​
 +
 +More extensive introductions:​
 +
 +Frank Richter (2006): A Web-Based Course in Grammar Formalisms and Parsing ​
 +http://​milca.sfs.uni-tuebingen.de/​A4/​Course/​PDF/​gramandpars.pdf
 +
 +Stefan Müller (2007): Head-Driven Phrase Structure Grammar: Eine Einführung.
 +Stauffenberg Einführungen,​ Band 17, Tübingen: Stauffenberg Verlag. ​
 +http://​www.cl.uni-bremen.de/​~stefan/​Pub/​hpsg-lehrbuch.html
 +
 +Ivan Sag et al. (2003): Syntactic Theory: A Formal Introduction.
 +CSLI Publications,​ Stanford, CA. 
 +
 +Standard reference:
 +
 +Carl Pollard and Ivan Sag (1994): Head-Driven Phrase Structure Grammar. University of Chicago ​
 +Press. ​
 +
 +TRALE:
 +
 +http://​www.ale.cs.toronto.edu/​docs/​
 +http://​milca.sfs.uni-tuebingen.de/​A4/​Course/​trale/​
 +http://​www.cl.uni-bremen.de/​Software/​Trale/​
 +http://​www.cl.uni-bremen.de/​Software/​Grammix/​
 +
 +
 +
 +
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]