[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:pzo009 [2010/02/21 12:04]
ufal
courses:pzo009 [2011/03/22 23:12]
popel typo, link
Line 5: Line 5:
  
 [[http://​is.cuni.cz/​studium/​predmety/​index.php?​do=predmet&​kod=NPOZ009|Stránka předmětu ve Studijním informačním systému]] [[http://​is.cuni.cz/​studium/​predmety/​index.php?​do=predmet&​kod=NPOZ009|Stránka předmětu ve Studijním informačním systému]]
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
 ===== Požadavky k zápočtu pro letní semestr 2009/2010 ===== ===== Požadavky k zápočtu pro letní semestr 2009/2010 =====
Line 22: Line 12:
     * //​Matematická lingvistika jako interdisciplinární obor//     * //​Matematická lingvistika jako interdisciplinární obor//
     * //​Postavení češtiny v současné vědecké komunikaci//​     * //​Postavení češtiny v současné vědecké komunikaci//​
-     V textu bude citováno nejméně pět odborných textů (z toho aspoň 3 musjí ​být dostupné v papírové podobě). Součástí textu bude abstrakt a seznam citované odborné literatury.+     V textu bude citováno nejméně pět odborných textů (z toho aspoň 3 musejí ​být dostupné v papírové podobě). Součástí textu bude abstrakt a seznam citované odborné literatury.
 Termín odevzdání textu: čtvrtek 15. 4. 2010 Termín odevzdání textu: čtvrtek 15. 4. 2010
  
   * Student si dále vybere jeden z následujících dvou úkolů:   * Student si dále vybere jeden z následujících dvou úkolů:
     * Alespoň **pět dokladů stylistických chyb z tisku** (s uvedením zdroje, odkud doklad pochází, a s podrobným vysvětlujícím komentářem). Termín odevzdání:​ 15. 4. 2010     * Alespoň **pět dokladů stylistických chyb z tisku** (s uvedením zdroje, odkud doklad pochází, a s podrobným vysvětlujícím komentářem). Termín odevzdání:​ 15. 4. 2010
-    * **Prezentace zvolené odborné publikace** ze seznamu literatury, který je uveden v sylabu předmětu (zvláště podtržené tituly) v rozsahu 10 až 15 minut. Publikace bude prezentována v rámci kurzu.+    * **Prezentace zvolené odborné publikace** ze seznamu literatury, který je uveden v {{courses:​sylabus.pdf|sylabu předmětu}} (zvláště podtržené tituly) v rozsahu 10 až 15 minut. Publikace bude prezentována v rámci kurzu.
  
 ---- ----
  
-Sylabus předmětu: {{courses:syl2010.pdf|sylabus}}+Sylabus předmětu: {{courses:ODBSTYLsylabus2010.pdf|sylabus}}
 Stratifikace národního jazyka a funkční styly: {{courses:​01_stratifikace_funkcni_styly.doc|01_stratifikace_funkcni_styly}} Stratifikace národního jazyka a funkční styly: {{courses:​01_stratifikace_funkcni_styly.doc|01_stratifikace_funkcni_styly}}
 Normativní příručky popisující spisovný jazyk český: {{courses:​01_normativni_prirucky.doc|01_normativni_prirucky}} Normativní příručky popisující spisovný jazyk český: {{courses:​01_normativni_prirucky.doc|01_normativni_prirucky}}

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]