[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

media2doku.pl

#!/usr/bin/perl
# Převede zdroják Media Wiki (např. wiki StatMT CLIP UMIACS) do Doku Wiki (např. wiki ÚFAL MFF UK).
# (c) 2008 Dan Zeman <zeman@ufal.mff.cuni.cz>
# Licence: GNU GPL
 
use utf8;
use open ":utf8";
binmode(STDIN, ":utf8");
binmode(STDOUT, ":utf8");
binmode(STDERR, ":utf8");
 
# Načíst zdroják Media Wiki.
while(<>)
{
  $wiki .= $_;
}
# Převést konstrukce Media Wiki do pseudo-HTML.
$wiki =~ s/&/&amp;/sg;
$wiki =~ s/</&lt;/sg;
$wiki =~ s/>/&gt;/sg;
$wiki =~ s/\[\[(.*?)\|(.*?)\]\]/<a href='$1'>$2<\/a>/sg;
$wiki =~ s/\[(http.*?) (.*?)\]/<a href='$1'>$2<\/a>/sg;
$wiki =~ s/^====\s*(.*?)\s*====$/<h4>$1<\/h4>/mg;
$wiki =~ s/^===\s*(.*?)\s*===$/<h3>$1<\/h3>/mg;
$wiki =~ s/^==\s*(.*?)\s*==$/<h2>$1<\/h2>/mg;
$wiki =~ s/^=\s*(.*?)\s*=$/<h1>$1<\/h1>/mg;
$wiki =~ s/'''(.*?)'''/<b>$1<\/b>/sg;
$wiki =~ s/''(.*?)''/<i>$1<\/i>/sg;
$wiki =~ s/&lt;tt&gt;(.*?)&lt;\/tt&gt;/<tt>$1<\/tt>/sg;
$wiki =~ s/&lt;sub&gt;(.*?)&lt;\/sub&gt;/<sub>$1<\/sub>/sg;
$wiki =~ s/&lt;sup&gt;(.*?)&lt;\/sup&gt;/<sup>$1<\/sup>/sg;
$wiki =~ s/&lt;pre&gt;(.*?)&lt;\/pre&gt;/<pre>$1<\/pre>/sg;
$wiki =~ s/&lt;span (.*?)&gt;(.*?)&lt;\/span&gt;/<span $1>$2<\/span>/sg;
$wiki =~ s/^\*\*\*\*\s*/<uli4>/mg;
$wiki =~ s/^\*\*\*\s*/<uli3>/mg;
$wiki =~ s/^\*\*\s*/<uli2>/mg;
$wiki =~ s/^\*\s*/<uli1>/mg;
# Tabulky mají složitější syntax, takže si nevystačíme pouze s regulárními výrazy.
while($wiki =~ s/(\{\|.*?\|\})/<_table_being_read_>/s)
{
  my $tabulka = $1;
  push(@tabulky, dekodovat_tabulku($tabulka));
  $wiki =~ s/<_table_being_read_>/<table$#tabulky>/s;
}
# Převést pseudo-HTML na konstrukce Doku Wiki.
$wiki =~ s/<a href='(.*?)'>(.*?)<\/a>/[[$1|$2]]/sg;
$wiki =~ s/<h1>(.*?)<\/h1>/======$1======/mg;
$wiki =~ s/<h2>(.*?)<\/h2>/=====$1=====/mg;
$wiki =~ s/<h3>(.*?)<\/h3>/====$1====/mg;
$wiki =~ s/<h4>(.*?)<\/h4>/===$1===/mg;
$wiki =~ s/<b>(.*?)<\/b>/**$1**/sg;
$wiki =~ s/<i>(.*?)<\/i>/\/\/$1\/\//sg;
$wiki =~ s/<tt>(.*?)<\/tt>/''$1''/sg;
$wiki =~ s/<pre>(.*?)<\/pre>/<code>$1<\/code>/sg;
$wiki =~ s/(<span .*?>.*?<\/span>)/<html>$1<\/html>/sg;
$wiki =~ s/<uli1>/ * /mg;
$wiki =~ s/<uli2>/  * /mg;
$wiki =~ s/<uli3>/   * /mg;
$wiki =~ s/<uli4>/    * /mg;
# Tabulky mají složitější syntax, takže si nevystačíme pouze s regulárními výrazy.
while($wiki =~ s/<table(\d+)>/<_table_being_written_>/s)
{
  my $index = $1;
  my $tabulka = zakodovat_tabulku($tabulky[$index]);
  $wiki =~ s/<_table_being_written_>/$tabulka/s;
}
$wiki =~ s/&gt;/>/sg;
$wiki =~ s/&lt;/</sg;
$wiki =~ s/&amp;/&/sg;
# Dokuwiki neumí většinu entit HTML, proto dekódovat i ty &lt; a &gt;, které už byly v kódu MediaWiki.
$wiki =~ s/&gt;/>/sg;
$wiki =~ s/&lt;/</sg;
# Vypsat převedený zdroják na standardní výstup.
print($wiki);
 
 
 
#------------------------------------------------------------------------------
# Rozebere tabulku v syntaxi Media Wiki a uloží ji jako pole buněk.
#------------------------------------------------------------------------------
sub dekodovat_tabulku
{
  my $tabulka = shift;
  # Rozsekat kód tabulky na řádky.
  my @radky_kodu = split(/\r?\n/, $tabulka);
  # Projít řádky kódu, přečíst parametry celé tabulky a rozdělit kód podle řádků tabulky (což není totéž jako řádky kódu).
  my $atributy_tabulky;
  my @radky_tabulky;
  foreach my $radek (@radky_kodu)
  {
    if($radek =~ m/^\{\|(.*)/)
    {
      $atributy_tabulky = $1;
    }
    elsif($radek =~ m/^\|([^-\|\}].*)/)
    {
      # Umazat úvodní svislítko.
      $radek = $1;
      $radek =~ s/^\s+//;
      $radek =~ s/\s+$//;
      my @bunky = split(/\s*\|\|\s*/, $radek);
      # Projít buňky a oddělit atributy od obsahu.
      foreach my $bunka (@bunky)
      {
        my %bunka;
        if($bunka =~ m/^(.*?)\|(.*)$/)
        {
          my $atributy = $1;
          $bunka{obsah} = $2;
          my @atributy = split(/\s+/, $atributy);
          foreach my $atribut (@atributy)
          {
            # $atribut nemůže obsahovat mezery, protože na mezerách jsme odsekávali atributy od sebe.
            # Nemusíme se proto starat o mezery v následujícím regulárním výrazu.
            if($atribut =~ m/^(.+?)=(.*)$/)
            {
              $bunka{$1} = $2;
            }
            else
            {
              $bunka{$atribut}++;
            }
          }
        }
        else
        {
          $bunka{obsah} = $bunka;
        }
        # V původním poli buněk nahradit řetězec odkazem na hash.
        $bunka = \%bunka;
      }
      push(@radky_tabulky, \@bunky);
    }
  }
  # Vytvořit hash z atributů a matice buněk a vrátit odkaz na něj.
  my %tabulka =
  (
    'atributy' => $atributy_tabulky,
    'radky' => \@radky_tabulky
  );
  return \%tabulka;
}
 
 
 
#------------------------------------------------------------------------------
# Vypíše tabulku v syntaxi Doku Wiki.
#------------------------------------------------------------------------------
sub zakodovat_tabulku
{
  my $tabulka = shift; # odkaz na hash s atributy a maticí buněk
  my $kod;
  # Dokuwiki neumí rowspany. Projít tabulku a vložit místo nich prázdné buňky.
  for(my $i = 0; $i<=$#{$tabulka->{radky}}; $i++)
  {
    for(my $j = 0; $j<=$#{$tabulka->{radky}[$i]}; $j++)
    {
      if(exists($tabulka->{radky}[$i][$j]{rowspan}))
      {
        # Na každý následující řádek v rowspanu přidat do příslušného místa prázdnou buňku.
        for(my $k = $i+1; $k<=$i+$tabulka->{radky}[$i][$j]{rowspan}-1; $k++)
        {
          # Pokud má aktuální buňka také colspan, nezapomenout ho okopírovat i do vkládané prázdné buňky.
          my %bunka = ('obsah' => '');
          if(exists($tabulka->{radky}[$i][$j]{colspan}))
          {
            $bunka{colspan} = $tabulka->{radky}[$i][$j]{colspan};
          }
          splice(@{$tabulka->{radky}[$k]}, $j, 0, \%bunka);
        }
      }
    }
  }
  # Dokuwiki špatně snáší, když všechny řádky tabulky nemají stejný počet buněk.
  # Zjistit počet buněk v nejdelším řádku tabulky.
  my $max_delka_radku = 0;
  foreach my $radek (@{$tabulka->{radky}})
  {
    my $delka_radku = 0;
    foreach my $bunka (@{$radek})
    {
      if(exists($bunka->{colspan}))
      {
        $delka_radku += $bunka->{colspan};
      }
      else
      {
        $delka_radku++;
      }
    }
    $max_delka_radku = $delka_radku if($delka_radku>$max_delka_radku);
  }
  # Doplnit řádky prázdnými buňkami na maximální počet.
  foreach my $radek (@{$tabulka->{radky}})
  {
    my $delka_radku = 0;
    foreach my $bunka (@{$radek})
    {
      if(exists($bunka->{colspan}))
      {
        $delka_radku += $bunka->{colspan};
      }
      else
      {
        $delka_radku++;
      }
    }
    # Vlastní doplňování začíná tady.
    for(my $i = $delka_radku+1; $i<=$max_delka_radku; $i++)
    {
      push(@{$radek}, {'obsah' => ''});
    }
  }
  # Zakódovat tabulku v syntaxi Doku Wiki.
  foreach my $radek (@{$tabulka->{radky}})
  {
    $kod .= join('', map
    {
      my $vysledek = $_->{obsah};
      $vysledek =~ s/^\s+//s;
      $vysledek =~ s/\s+$//s;
      if($_->{align} eq "center")
      {
        $vysledek = " $vysledek ";
      }
      elsif($_->{align} eq "left")
      {
        $vysledek = " $vysledek ";
      }
      elsif($_->{align} eq "right")
      {
        $vysledek = " $vysledek ";
      }
      else
      {
        $vysledek = " $vysledek ";
      }
      $vysledek = '|'.$vysledek;
      for(my $i = 2; $i<=$_->{colspan}; $i++)
      {
        $vysledek .= '|';
      }
      $vysledek;
    }
    (@{$radek}))."|\n";
  }
  return $kod;
}

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]