[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2019/10/16 10:05]
lopatkova
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2019/10/16 10:34]
lopatkova [SUMMARY:]
Line 1: Line 1:
-===== Požární ochrana a bezpečnost práce =====+===== Fire protection and Safety protection // Požární ochrana a bezpečnost práce ​===== 
 + 
 +====== SUMMARY: ====== 
 + 
 + ​**Fire Brigade ......... 150** 
 + ​**Rescue Services ... 155** 
 + ​**Police ................... 158** 
 + ​**Emergency Call .... 112** 
 +   
 +-------------------------------------------------------- 
 + 
 + ​**Summary** {{ :​written-record-and-training-texts-on-fire-_protection-and-safety_mff_uk.pdf | in English}} {{ ::​po-a-bp-cz-studenti-mff-uk.pdf | česky}} 
 + 
 +  * Fire must be immediately announced at the reception **line 4211**  
 +   // Požár či riziko požáru musí být bezprostředně nahlášeno na recepci **l. 4211**//  
 + 
 +  * Any injury or accident mus be announced in the secretary immediately after treatment or after securing expert medical care at the secretary 
 +   // Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)//​  
 + 
 + 
 +====== Zákony a nařízení:​ ======
  
   * Zákoník práce č. 262/2006 Sb. [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-262|(ve znění 1.7.2019)]]   * Zákoník práce č. 262/2006 Sb. [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-262|(ve znění 1.7.2019)]]
Line 6: Line 26:
  
   * Zákon č. 309/2006 Sb.:  [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-309|Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci]]   * Zákon č. 309/2006 Sb.:  [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-309|Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci]]
 +
 +  * Zákon č. 133/1985 Sb.:  [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1985-133|Zákon o požární ochraně]]
  
   * Směrnice děkana č. 12/2019: [[https://​www.mff.cuni.cz/​cs/​vnitrni-zalezitosti/​predpisy/​prikazy-a-smernice-dekana/​smernice-dekana-c-12-2019|Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany]]   * Směrnice děkana č. 12/2019: [[https://​www.mff.cuni.cz/​cs/​vnitrni-zalezitosti/​predpisy/​prikazy-a-smernice-dekana/​smernice-dekana-c-12-2019|Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany]]
Line 18: Line 40:
  
  
-Poznámky:  +===== Forms you will be asked to sign===== 
-  * požár se hlásí na recepci, **l4211** ​ +  * Fire protection {{ ::po-priloha2-mff.rtf | here}} 
-  * jakýkoliv úraz se bezprostředně zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu) ​+  * Health protection {{ ::​bp-smer07_pril01_mff_uk.pdf | here}} 
 + 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]