[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2019/10/16 10:05]
lopatkova
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2020/12/10 20:23] (current)
lopatkova [SUMMARY:]
Line 1: Line 1:
-===== Požární ochrana a bezpečnost práce =====+===== Fire protection and Safety protection // Požární ochrana a bezpečnost práce ​===== 
 + 
 +====== SUMMARY: ====== 
 + 
 + ​**Fire Brigade ......... 150** 
 + ​**Rescue Services ... 155** 
 + ​**Police ................... 158** 
 + ​**Emergency Call .... 112** 
 +   
 +-------------------------------------------------------- 
 + 
 + ​**Summary** {{ :​written-record-and-training-texts-on-fire-_protection-and-safety_mff_uk.pdf | in English}} {{ ::​po-a-bp-cz-studenti-mff-uk.pdf | česky}} 
 + 
 +  * Fire must be immediately announced at the reception **line 4211**  
 +   // Požár či riziko požáru musí být bezprostředně nahlášeno na recepci **l. 4211**//  
 + 
 +  * Any injury or accident mus be announced in the secretary immediately after treatment or after securing expert medical care at the secretary 
 +   // Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)//​  
 +    
 + 
 +Další čtení (ze školení vedoucích, podzim 2020): 
 +  * Vyhodnocení rizika na MFF {{ ::​3._vyhodnocena_rizika.doc |doc}} 
 +  * MFF UK BOZP {{ ::​mff_uk_bozp.pdf |pdf}} 
 +  * MFF UK PO {{ ::​mff_uk_po.pdf |pdf}} 
 + 
 + 
 +====== Zákony a nařízení:​ ======
  
   * Zákoník práce č. 262/2006 Sb. [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-262|(ve znění 1.7.2019)]]   * Zákoník práce č. 262/2006 Sb. [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-262|(ve znění 1.7.2019)]]
Line 6: Line 32:
  
   * Zákon č. 309/2006 Sb.:  [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-309|Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci]]   * Zákon č. 309/2006 Sb.:  [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2006-309|Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci]]
 +
 +  * Zákon č. 133/1985 Sb.:  [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1985-133|Zákon o požární ochraně]]
  
   * Směrnice děkana č. 12/2019: [[https://​www.mff.cuni.cz/​cs/​vnitrni-zalezitosti/​predpisy/​prikazy-a-smernice-dekana/​smernice-dekana-c-12-2019|Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany]]   * Směrnice děkana č. 12/2019: [[https://​www.mff.cuni.cz/​cs/​vnitrni-zalezitosti/​predpisy/​prikazy-a-smernice-dekana/​smernice-dekana-c-12-2019|Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany]]
Line 18: Line 46:
  
  
-Poznámky:  +===== Forms you will be asked to sign===== 
-  * požár se hlásí na recepci, **l4211** ​ +  * Fire protection {{ :po-priloha2-mff.pdf | here}} 
-  * jakýkoliv úraz se bezprostředně zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu) ​+  * Health protection {{ ::​bp-smer07_pril01_mff_uk.pdf | here}} 
 + 

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]