[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Fire protection and Safety protection // Požární ochrana a bezpečnost práce

SUMMARY:

Fire Brigade ……… 150
Rescue Services … 155
Police ………………. 158
Emergency Call …. 112

——————————————————–

Požár či riziko požáru musí být bezprostředně nahlášeno na recepci l. 4211

Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /zajištění odborné pomoci zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)

====== Zákony a nařízení: ======

* Zákoník práce č. 262/2006 Sb. (ve znění 1.7.2019)

* Zákoník práce č. 262/2006 Sb., Část 5: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

* Zákon č. 309/2006 Sb.: Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

* Zákon č. 133/1985 Sb.: Zákon o požární ochraně

* Směrnice děkana č. 12/2019: Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany

* Směrnice děkana č. 7/2017: Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

* Směrnice děkana č. 4/2017: Pracovně lékařské služby na MFF UK

* Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.: Nařízení o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

* Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.: Nařízení, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]