[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Fire protection and Safety protection // Požární ochrana a bezpečnost práce

SUMMARY:

Fire Brigade ……… 150
Rescue Services … 155
Police ………………. 158
Emergency Call …. 112

——————————————————–

Summary in English česky

Požár či riziko požáru musí být bezprostředně nahlášeno na recepci l. 4211

Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /zajištění odborné pomoci zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)

====== Zákony a nařízení: ======

* Zákoník práce č. 262/2006 Sb. (ve znění 1.7.2019)

* Zákoník práce č. 262/2006 Sb., Část 5: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

* Zákon č. 309/2006 Sb.: Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

* Zákon č. 133/1985 Sb.: Zákon o požární ochraně

* Směrnice děkana č. 12/2019: Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany

* Směrnice děkana č. 7/2017: Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

* Směrnice děkana č. 4/2017: Pracovně lékařské služby na MFF UK

* Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.: Nařízení o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

* Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.: Nařízení, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]