[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Příkazy, směrnice a nařízení ředitele ÚFAL

Tabulka tarifů na ÚFAL MFF UK

Od 1.1.2022 platí pro tarifní složku platu na ÚFAL aktualizovaná tarifní tabulka (bude doplněno), která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii (třídě) a době praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, který lze nalézt zde.

Tato tarifní tabulka ruší platnost všech předchozích tabulek tarifů.

Praha, 8.12.2021

Barbora Hladká

Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky mzdy na ÚFAL MFF UK

Tato směrnice popisuje způsob stanovení pohyblivých složek mzdy (dále PSM) pro zaměstnance ÚFAL MFF UK (středisko 207) (pro stanovení tarifní složky mzdy platí tabulka tarifních mezd Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 1.4.2014 //21. května 2018//). Cílem této směrnice je zajištění rovné příležitosti a porovnatelného hodnocení zaměstnanců bez ohledu na zdroj prostředků, ze kterých jsou vypláceny jejich mzdy.

PSM se pro účely této směrnice rozumí veškeré osobní náklady a stipendia nad rámec mzdového tarifu; zejména jde tedy o osobní ohodnocení, mimořádné odměny, stipendia pro doktorandy a mimořádná stipendia, pokud souvisejí s řešením projektů, a ostatní osobní náklady na práce konané mimo pracovní poměr pro pracovníky-zaměstnance ÚFAL (výše OON pro jiné osoby se řídí směrnicí ředitele ÚFAL z 1.3.2010 a jejího dodatku z 1.6.2012 ze dne 1.9.2020).

Tato směrnice se vztahuje na pracovníky v hlavním i vedlejším pracovním poměru, kteří jsou kmenově zaměstnáni ve středisku 207, a na pracovníky zaměstnané na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se práce na ÚFAL účastní, jako by byli zaměstnáni.

Stanovení návrhu PSM je výlučně v pravomoci vedoucího pracoviště (ředitele ÚFAL), který jej může konzultovat se členy akademické obce Ústavu a s řešiteli projektů, ve kterých se počítá s vyplácením mezd a/nebo odměn.

Hodnocením pracovníka-zaměstnance ÚFAL se rozumí bodové hodnocení každého zaměstnance, provedené každý rok v měsíci říjnu říjnu a listopadu ředitelem ÚFAL na návrh(y) vedoucího(-ch) jeho skupiny (ustanovené formálně v rámci externích projektů nebo neformálně v rámci interních projektů). Toto hodnocení má šest částí:

1. Pracovní výkon zaměstnance v průběhu roku v rámci jeho pracovní smlouvy nebo dohody, tj. pedagogická, vědecká nebo výzkumná, administrativní nebo technická práce (absolutně, bez ohledu na úvazek), v rozmezí 0-15 bodů, přičemž průměrný výkon při časově plném pracovním nasazení je ohodnocen 5 body, mimořádný výkon při plném pracovním nasazení 10 body; bodování nad 10 bodů se použije pouze v mimořádných případech vysokého pracovního výkonu a nasazení, které významně překračuje obvyklou pracovní dobu v dané třídě nebo podle popisu práce. Dosažené bodové hodnocení se násobí koeficientem 1,5.

2. Přídavné hodnocení až 3 body za “management” – vedení projektů (jako řešitelé – formálně v rámci GAUK, MŠMT, GAČR, IS GAAV, EU, NSF; neformálně pro větší interní projekty odsouhlasené ředitelem ÚFAL).

3. Přídavné hodnocení až 1 bod za každou odučenou hodinu týdně rozvrhované výuky. Lze rovněž udělit až 3 body za vedení studentských prací v množství výrazně převyšujícím obvyklý průměr na MFF. Odučené hodiny a vedení prací lze započítat se zvýšením až o 100% v případě výuky v angličtině.

4. Body za publikační výsledky (0-3 0-5 za každý výsledek vložený do interní databáze publikací ÚFAL, který je ve stavu “published” v běžném roce nebo ve stavu “published” a “report again” pro předchozí roky). Body se přidělují takto:

(a) 5 bodů za publikace na nejprestižnějších konferencích hodnocených jako Core A* (ACL) a ve vysoce prestižních mezinárodních impaktovaných časopisech (Computational Linguistics, …);

(b) 5 bodů za publikace na vysoce hodnocených konferencích hodnocených jako Core A (NAACL, EACL, Coling, Interspeech, …) a v impaktovaných časopisech (LRE);

(a) (c ) 3 body za publikaci na významných konferenci v oblasti Computational Linguistics v zahraničí nebo za ISI-Thompson-Clarivate-impaktovaný nebo významný neimpaktovaný časopis (vč. českých), bodovaný v RIV, a dále za významný výsledek velkého rozsahu a dopadu (software/data se širokým použitím, patenty, knihy v zahraničí u renomovaných vydavatelů apod.);

(b) (d) 2 body za vysoce bodovaný jiný výsledek v RIV (např. jiné knihy, významné kapitoly v knihách), workshopy při velkých konferencích a jiné méně prestižní konference v zahraničí s textem publikovaným ve sborníku konference (bez ohledu na evidenci v ISI Thompson Clarivate nebo RIV), nebo jiné časopisy v ČR i v zahraničí, případně jiná data a software;

(c ) (e) jeden bod za ostatní publikace, postery, dema a jiná veřejná vystoupení v ČR nebo zahraničí, přičemž za vystoupení menšího dopadu nebo nevyžadující větší úsilí nemusí být přidělen žádný bod nebo jen jeho zlomek.

(d) (f) Diplomové, disertační a habilitační práce se nehodnotí; tím se nevylučuje bodové hodnocení podle předchozích zásad, pokud budou takové práce vydány samostatně v některé z výše uvedených kategorií. Popularizační a jiné články podobného typu se hodnotí podle bodu 3.c 3.e, nebo se (v případě např. soustavného vystupování v médiích apod.) hodnotí v rámci bodu 1.

5. Přídavné body (max. 2) za tzv. “službu ve prospěch ÚFAL”, tj. krátkodobé aktivity vědeckého, pedagogického, “PR”, technického nebo administrativního charakteru nespadající do obvyklé pracovní náplně daného kmenového zaměstnance ÚFAL, která je jinak nehodnocená a neoceněná, zvlášť za každou takovou službu (pomoc při organizaci akcí pořádaných ÚFAL, evaluační cvičení, pomoc při výuce, editace a redakce textů pro vydání na ÚFAL a pod.).

6. Přídavné body dle uvážení ředitele ÚFAL ve zdůvodněných a doložených případech mimořádných výsledků, které zajišťují dobré jméno ÚFAL (ceny, medaile a jiná ocenění, zahraniční vystoupení nezapočítaná jako publikace, organizace akcí mimo ÚFAL, zejména v zahraničí, aktivní členství v zahraničních organizacích jménem UK, MFF, sekce nebo ústavu, práce pro státní správu v oblasti vědy a výuky v souvislosti s pracovní náplní ústavu, práce v mimořádně těžkých podmínkách a krátkých termínech na projektech ÚFAL apod.)

Bodové hodnocení jednotlivých pracovníků se zveřejňuje na uzavřené schůzi ústavu.
Ředitel ústavu seznámí pracovníky s jejich bodovým hodnocením jednotlivě.

Stanovení celoroční, tj. celkové výše PSM (CVPSM) se provádí na základě výsledného součtu bodového hodnocení kmenového pracovníka ÚFAL, a to na základě plánovaných volných prostředků na projektech, na kterých daný zaměstnanec pracuje; do těchto prostředků se zahrnují i tzv. bonusy, plánované podle pravidel H2020. Odměny je možno navýšit, pokud to nezakazují pravidla poskytovatele financí daného projektu a nedojde k překročení uznaných nákladů, z rozpočtu pracoviště. Každý bod hodnocení je vyjádřen rovnou finanční hodnotou. Z takto vypočtené částky se odečte osobní ohodnocení vyplacené v průběhu roku, a veškeré další PSM ve smyslu výše uvedené definice. Je-li výsledek kladný, vyplatí se jako mimořádná odměna v měsících listopadu a prosinci daného kalendářního roku. V případě záporného výsledku se již nevyplácí žádná další odměna; případné osobní ohodnocení se do konce daného kalendářního roku nekrátí.

Pro účely stanovení CVPSM se započítávají částky vyplacené v průběhu roku, a to ve výši 90% ze stipendií doktorandů, 80% z OON a 100% z ostatních částí PSM a stipendií (GAČR, GAUK, GAAV, MŠMT, EU projekty apod.)
Ředitel ÚFAL může rozhodnout o započítávání (části) i jiných příjmů, pokud souvisí s prací na projektech ÚFAL (např. formální zaměstnání na projektu spoluřešeném na ÚFAL u jiné organizace). Z takto zjištěného zápočtu na CVPSM se dále odečte 10% tarifu příslušného danému pracovníkovi.

Ředitel ÚFAL může v mimořádných případech povolit vyplacení PSM za jasně definované práce mimo systém, uvedený v této směrnici; týká se to pouze případů, kdy v důsledku předpisů vzniklých mimo ÚFAL je nutno tuto PSM nebo její část vyplatit jiným způsobem, částka odpovídá provedené práci a jejich výše není významně odlišná od CVPSM, kterou by pracovník dostal podle této směrnice. Taková PSM nebo její část se nezapočítává do již dříve vyplacené CVPSM, a zároveň příslušná pracovní protihodnota není součástí hodnocení daného pracovníka.

Osobní ohodnocení ve smyslu Zákoníku práce a v souladu s ním stanovuje ředitel ÚFAL typicky tak, aby spolu s tarifem odpovídalo 85% celkového očekávaného příjmu kmenového zaměstnance ÚFAL na základě jeho bodového hodnocení v předchozích letech, a to s ohledem na jeho další očekávané příjmy v rámci ÚFAL (stipendia, fixně plánovanou PSM z grantů apod.).

V období červen nebo červenec může ředitel ÚFAL rozhodnout o vyplacení části celoroční PSM ve výši 40% očekávané CVPSM každého pracovníka ÚFAL.

K zajištění motivačního účinku PSM ředitel ÚFAL ve spolupráci s řešiteli jednotlivých projektů ÚFAL zajistí, aby na PSM ve smyslu této směrnice bylo v plánu mzdového čerpání a v návrzích projektů v budoucnu vyčleněno minimálně 20% mzdových prostředků každého projektu, nebo taková částka, která se vzhledem k typu projektu a skladbě spolupracovníků může reálně v součtu vyplatit; v každém případě tato částka nesmí odporovat pravidlům daného poskytovatele finančních prostředků.

Výše odměn z každého zdroje (od každého poskytovatele) je limitována pravidly plánování a využití všech složek osobních nákladů, a to v případě poskytovatelů národních i zahraničních. Pokud limity a omezení těchto poskytovatelů, případně limity a omezení předpisů Univerzity Karlovy v Praze neumožňují vyplacení odměny ve vypočtené výši, nevyplacená část se podle možností financování převede do dalšího období nebo kalendářního roku.

Na PSM podle této směrnice není v souladu se Zákoníkem práce ČR právní nárok.

Tato směrnice se použije poprvé pro výpočet CVPSM za rok 2015 a ruší všechna dosavadní pravidla pro výpočet PSM na ÚFAL MFF UK.

Praha, 1.1.2015
Aktualizováno v Praze, 1.1.2020
Markéta Lopatková, v.r.
ředitelka ÚFAL

Tabulka tarifů na ÚFAL MFF UK

Od ledna 2021 platí pro tarifní složku platu na UFAL aktualizovaná tarifní tabulka, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii (třídě) a době praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, který lze nalézt zde.

Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.1.2021 a ruší platnost všech předchozích tabulek tarifů.

Praha, 1.1.2021

Markéta Lopatková

Od ledna 2020 platí pro tarifní složku platu na UFAL aktualizovaná tarifní tabulka, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii (třídě) a době praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, který lze nalézt zde.

Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.1.2020 a ruší platnost všech předchozích tabulek tarifů.

Praha, 1.1.2020

Markéta Lopatková

Od května 2014 platí pro tarifní složku platu ma UFAL aktualizovaná tarifní tabulka, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii (třídě) a době praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, ktřerý lze nalézt zde.

Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.5.2014 a ruší platnost všech předchozích tabulek tarifů.

Praha, 1.5.2014

Markéta Lopatková

Pro tarifní platy v roce 2008 a dále (nebude-li aktualizací tabulky, zejména na základě vyhlášených tarifů Univerzity Karlovy, určeno jinak) platí tato tarifní tabulka, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii (třídě) a době praxe.

Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.1.2008 a ruší platnost všech předchozích tabulek tarifů.

Praha, 1.1.2008

Jan Hajič, v.r.
ředitel ÚFAL

Směrnice o hodinové odměně na základě dohod konaných mimo pracovní poměr

Tato směrnice se týká následujících kvalifikovaných prací prováděných na základě Dohod o provedení práce a Dohod o pracovní činnosti (dále souhrnně “Dohody”):

 1. přepis mluvené řeči bez ohledu na zdroj signálu (headset, televizní nebo rozhlasový signál analogový nebo digitální, prostorové mikrofony a jakékoli další snímače) pro účely trénování akustických modelů pro aplikace pro rozpoznávání řeči, bez ohledu na účel nebo aplikaci;
 2. specifická sémantická anotace nahrávek mluvené řeči bez ohledu na zdroj signálu (headset, televizní nebo rozhlasový signál analogový nebo digitální, prostorové mikrofony a jakékoli další snímače) pro účely trénování metod porozumění mluvené řeči v dialogových systémech;
 3. anotační práce na korpusech mluvené češtiny s výjimkou samostatně prováděné transkripce audiosignálu;
 4. anotační práce na hloubkové syntaktické a/nebo sémantické struktuře psaných, mluvených nebo rekonstruovaných vět v korpusech češtiny i jiných jazyků, anotační práce na korpusech mluvené angličtiny a překlad textů z/do angličtiny nebo jiných cizích jazyků k anotaci a jeho revize, anotace slovníků na úrovni morfologické, syntaktické i sémantické;
 5. specifikační, algoritmické a programovací práce na editačních a anotačních nástrojích s výjimkou konverzí dat a jiných mechanických programovacích prací, pokud tvoří většinu zadaného úkolu;
 6. specifikační, algoritmické, organizační a programovací práce na automatických nástrojích zpracování přirozeného jazyka, na implementaci nástrojů pro katalogizaci, distribuci, workflow a zpracování jazykových dat a práce na transferu znalostí a komercionalizaci výsledků výzkumu;
 7. organizační a manažerské práce, tj. vedení studentů, doktorandů a dalších vědeckých pracovníků při plnění úkolů uvedených výše.

Pro Dohody o provedení práce (DPP) se stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) na 225 Kč/hod, ad (2) na max. 400 Kč/hod, ad (3) až (5) na 160 až 810 Kč/hod, pro práce uvedené ad (6) na 370 až 900 Kč/hod, a práce uvedené ad (7) na 460 až 1290 Kč/hod.

Pro Dohody o pracovní činnosti (DPČ) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) na 180 Kč/hod, ad (2) na 300 Kč/hod, ad (3) až (5) na 140 až 615 Kč/hod, pro práce uvedené ad (6) na 280 až 675 Kč/hod, a práce uvedené ad (7) na 440 až 960 Kč/hod.

Ve všech ostatních případech nesmí výše odměny překročit pro DPP i DPČ 300 Kč/hod, s výjimkou Dohod uzavíraných na základě pokynu děkana nebo proděkanů MFF, zejména k Dohod k zajištění výuky.

Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu.

V případě DPP a DPČ financovaných z účelových prostředků od poskytovatelů z ČR, EU a EHP je nutno zohlednit limity stanovené v zadávací dokumentaci (ZD) platné pro daný projekt, včetně případného časového rozlišení (ZD platná pro daný rok).

Za dodržení aktuálně platných zákonů a nařízení v oblasti pracovních vztahů, včetně zákonných limitů ohledně pracovní doby, počtu hodin apod. nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce.

Tato směrnice platí pro veškeré Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to bez ohledu na délku uzavření takové dohody a způsob a zdroj financování.

Výjimky povoluje na zdůvodněný návrh pracovníka odpovědného za převzetí vykonané práce ředitel ústavu.

Tato směrnice vstupuje v platnost 1.9.2020 a nahrazuje všechny dřívější směrnice, jejich Dodatky a pokyny vydané ohledně uzavírání DPP a DPČ na pracovišti ÚFAL.

Praha, 1.9.2020

Markéta Lopatková, v.r.
ředitelka ÚFAL

Tato směrnice se týká následujících kvalifikovaných prací prováděných na základě Dohod o provedení práce a Dohod o pracovní činnosti (dále souhrnně “Dohody”):

- anotační práce na korpusech mluvené češtiny s výjimkou samostatně prováděné transkripce audiosignálu;
- anotační práce na hloubkové syntaktické struktuře psaných nebo rekonstruovaných vět v korpusech češtiny i jiných jazyků, anotační práce na korpusech mluvené angličtiny a překlad textů z/do angličtiny nebo jiných cizích jazyků k anotaci a jeho revize;
- specifikační, algoritmické a programovací práce na editačních a anotačních nástrojích s výjimkou konverzí dat a jiných mechanických programovacích prací, pokud tvoří většinu zadaného úkolu;
- specifikační, algoritmické, organizační a programovací práce na automatických nástrojích zpracování přirozeného jazyka, na implementaci nástrojů pro katalogizaci, distribuci, workflow a zpracování jazykových dat;
- organizační a manažerské práce, tj. vedení studentů, doktorandů a dalších vědeckých pracovníků při plnění úkolů uvedených výše.


Pro Dohody o provedení práce (DPP) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) až (3) na 310 až 540 CZK/hod, pro práce uvedené ad (4) na 370 až 600 CZK/hod, a práce uvedené ad (5) na 460 až 860 CZK/hod. Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. <del>Dohody o provedení práce nesmí u jednoho zaměstnavatele překročit 150 hod/rok; za dodržení tohoto zákonného limitu nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce.

Pro Dohody o pracovní činnosti (DPČ) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) až (3) na 240 až 410 CZK/hod, pro práce uvedené ad (4) na 280 až 450 CZK/hod, a práce uvedené ad (5) na 440 až 640 CZK/hod. Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. Dohody o pracovní činnosti lze uzavírat na maximálně 1/2 zákonné pracovní doby, tj. 20 hod/týden, a na dobu nejvýše jednoho roku; za dodržení těchto zákonných limitů nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce.

Ve všech ostatních případech nesmí výše odměny překročit pro DPP 320 CZK/hod a pro DPČ 250 CZK/hod., s výjimkou Dohod uzavíraných na základě pokynu děkana nebo proděkanů MFF, zejména k Dohod k zajištění výuky.

Tato směrnice platí pro veškeré Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to bez ohledu na délku uzavření takové dohody a způsob a zdroj financování.

Výjimky povoluje na zdůvodněný návrh pracovníka odpovědného za převzetí vykonané práce ředitel ústavu.

Tato směrnice vstupuje v platnost 1.3.2010 a nahrazuje všechny dřívější pokyny vydané ohledně uzavírání DPP a DPČ na pracovišti ÚFAL.

Praha, 1.3.2010

Jan Hajič, v.r.
ředitel ÚFAL

Dodatek ke směrnici o hodinové odměně na základě Dohod konaných mimo pracovní poměr

Dodatek k této směrnici se týká následujících prací prováděných na základě Dohod konaných mimo pracovní poměr:

- přepis telefonních hovorů pro účely trénování akustických modelů pro aplikace pro rozpoznávání řeči v dialogových systémech;
- sémantická anotace telefonních hovorů pro účely trénování metod porozumění mluvené řeči v dialogových systémech.

Pro Dohody se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) a (2) tohoto dodatku na 150 CZK/hod. podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. Dohody o pracovní činnosti (DPČ) lze uzavírat na maximálně 1/2 zákonné pracovní doby, tj. 20 hod/týden, a na dobu nejvýše jednoho roku; Dohody o provedení práce (DPP) lze uzavřít maximálně na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele; za dodržení tohoto zákonného limitu nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce.

Tento dodatek vstupuje v platnost 1.6.2012.

Praha, 1.6.2012

Markéta Lopatková, v.r.
ředitelka ÚFAL

Pravidla používání ústavní kreditní karty

Ústavní kreditní kartu VISA (koncové čtyřčíslí 0912) je možno použít pouze k těmto účelům:

 1. Rezervace ubytování v hotelu, a to pouze přímo v daném hotelu (nikoli prostřednictvím zprostředkovatelů, např. na internetu), pokud je to jediný možný způsob; v tomto případě by neměla být karta zatížena žádnou transakcí, nejvýše blokací částky na jednu noc (nutno ověřit, např. telefonicky),
 2. Rezervace a zaplacení hotelu přes zprostředkovatele předem, pokud je zároveň vystaven účet (daňový doklad) a je ihned k dispozici (tisku),
 3. Zaplacení konferenčních poplatků, pokud je to nutné kvůli úspoře (např. slevám při předplacení apod.) udělat předem,
 4. Rezervace letenky přes internet, pokud dojde k rezervaci, vystavení letenky a zaplacení okamžitě a zároveň je v okamžiku zaplacení vystaven daňový doklad.

Ve všech ostatních případech je nutno postupovat obvyklou cestou bez použití ústavní kreditní karty, tj. například nákup na fakturu, proplácenou až při dodání zboží (přímo účtárnou), zajištění platby převodem předem, nebo použití vlastních prostředků (hotovosti, debetních nebo kreditních karet nebo převodů z účtů) a následné proplacení obvyklou cestou.

Výjimky z výše uvedených ustanovení schvaluje výhradně ředitel ústavu.

V případě placení z vlastních prostředků sekretariát zajistí neprodlené proplacení dodaných daňových dokladů (pokud se jedná a běžné výdaje bez souvislosti s pracovními cestami), nebo proplacení na základě daňového dokladu přiloženého k vyúčtování pracovní cesty (pokud byly náklady vynaloženy v souvislosti s pracovní cestou). Pro pracovní cesty nadále platí, že MFF UK je povinna vybavit každého zálohou ve výši odpovídající plné částce výdajů na danou pracovní cestu; doporučuje se této možnosti plně využívat. Zároveň platí desetidenní lhůta podání vyúčtování po skončení pracovní cesty, na kterou byla čerpána záloha.

V případě, že nakupující má k dispozici daňový doklad (ihned po platbě, a to i před pracovní cestou, jedná-li se o výdaj v souvislosti s takovou cestou), bez ohledu na to, zda je výdaj v souvislosti s pracovní cestou nebo ne, předá jej neprodleně na sekretariát ÚFAL paní Brdičkové s následujícími údaji:

Při každém takovém použití ústavní platební karty, kdy daňový doklad doklad ihned k dispozici není, je ten, kdo ji takto použil v souvislosti se svou pracovní cestou nebo jiným nákupem, poslat neprodleně emailem na sekretariát paní Brdičkové následující údaje:

Po získání daňového dokladu a jeho předání paní Brdičkové je dále povinen pro kontrolu připojit informaci o zdroji (účtu).

V případě placení nějakého cestovního výdaje kreditní kartou se výdaj do vyúčtování pracovní cesty NEUVÁDÍ (políčko výdaje zůstane prázdné, i když je jasné, k čemu byla karta použita). Daňové doklady na platby kartou se nepřidávají k CP, ani se nezapočítávají do počtu dokladů v příslušném políčku CP, ale dávají se na sekretariát ZVLÁŠŤ s vyznačením zdroje čerpání podle přechozího odstavce.

Při jakémkoli použití této karty je nutno použít následující údaje jako fakturační adresu:

V případě, že součástí informací poskytovaných danému prodejci / poskytovateli cestovních služeb je i email nebo jiný kontakt, uvede se email/kontakt na toho, kdo nákup provádí, případně email/kontakt na toho, pro koho je objednávka prováděna.

Při porušení těchto pravidel, zejména včasné nedodání správného daňového dokladu, bude částka, kterou účtárna nebude schopna zaúčtovat, vymáhána k plné náhradě na tom, kdo tuto situaci zavinil; upozorňuji, že ve většině případů nelze spoléhat na využití limitů zodpovědnosti zaměstnanců v pracovním poměru, neboť např. neuvedení správné fakturační adresy nelze ve smyslu těchto Pravidel považovat za neúmyslné jednání.

Tato pravidla vstupují v platnost dnem 1.5.2010, nahrazují předchozí pravidla z 17.1.2008 a vztahují se na všechna použití ústavní kreditní karty provedené po tomto datu.

Praha, 1.5.2010

Jan Hajič, v.r.
ředitel ÚFAL

Viz též další instrukce.

Směrnice o krácení stravného při zahraničních pracovních cestách

Podle odst. 5 par. 170 ZP v platném znění stanovuji jako minimální procento krácení stravného při zahraničních cestách v případě nároku na plné nebo poloviční stravné v daném kalendářním dni, pokud zaměstnanec na jídlo ze stravného nepřispívá, tyto hodnoty:

- 20% pro snídani

- 20% pro oběd

- 20% pro večeři

a jejich ekvivalenty (jídlo v rámci banketu, rautu apod.).

Vyšší hodnoty krácení až do zákonem stanovených limitů může určit před započetím cesty řešitel grantu nebo projektu, z jehož rozpočtu se hradí stravné.

Tato směrnice se považuje ve smyslu poslední věty odst. 5, par. 170 ZP za určení míry krácení stravného na všechny zahraniční pracovní cesty započaté dne 8. 4. 2009 nebo později.

Ve sporných případech rozhoduje v rámci možností stanovených ZP ředitel ÚFAL.

Praha, 7. 4. 2009

Jan Hajič, v.r.
ředitel ÚFAL

Výše uvedená směrnice se ruší ke dni 1.10.2010, kdy vstupuje v platnost směrnice tajemníka MFF UK č. 2/2010, kterou lze nalézt na stránkách děkanátu fakulty.

Uvedená směrnice tajemníka ovšem pro zahraniční cesty ne zecla přesně reflektuje zákoník práce v příslušné části o krácení cestovních náhrad; přesná čísla jsou uvedena na stránkách hospodářského oddělení, na které daná směrnice odkazuje. Odkaz není ovšem přímo na příslušný dokument, proto zde uvádím přímý odkaz.

Praha, 1.10.2010

Jan Hajič, v.r.
ředitel ÚFAL

Nařízení o režimu chodby v západním křídle 4. patra

Aby bylo možno za stávající situace (nedokonale fungující systém přístupových karet) splnit požadavky odst. 6, par. 102, hlavy I, části páté zák. č. 262/2006 Sb., zejména část o okamžité evakuaci zaměstnanců v případě mimořádných událostí, a pro vytvoření zdraví neohrožujícího prostředí (snížením hluku na pracovišti) podle odst. 1, par. 102, hlavy I, části páté zák. č. 262/2006 Sb., vydávám podle odst. 5 (bod j), par. 102, hlavy I, části páté výše uvedeného zákona toto nařízení:

1) Od 18:00 do 6:00 druhý den ráno a o víkendech a svátcích celý den je KAŽDÝ odcházející ze západního křídla 4.p. naší budovy povinen zjistit, zda se v kancelářích v západním křídle č. 422-426 nacházi někdo další. Pokud ano, MUSÍ nechat dveře z chodby směrem k výtahům otevřené (klínky pod dveře jsou k dispozici z vnitřní strany dveří u zarážky; je třeba je důkladně upevnit a ověřit, že se dveře samy nezavřou). Pokud v křídle budovy není nikdo, klínek odstraní a dveře za sebou zavře.

2) V době od 6:00 do 18:00 budou tyto dveře trvale otevřeny (zaklínkovány). První zaměstnanec, který do chodby ráno vstoupí, pod ně tedy vloží klínek. Po 18:00 je třeba se řídit pokynem ad (1).

Náhradní klínky jsou uloženy na sekretariátě (u paní Brdičkové) ve skříňce s dataprojektory.

Toto nařízení vstupuje v platnost okamžitě a platí do odvolání.

Praha, 17.6.2007

Jan Hajič, v.r.
ředitel ÚFAL


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]