[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
smernice-reditele-ufal [2020/11/20 17:33]
lopatkova [Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky mzdy na ÚFAL MFF UK]
smernice-reditele-ufal [2020/11/20 17:37] (current)
lopatkova [Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky mzdy na ÚFAL MFF UK]
Line 6: Line 6:
 Tato směrnice popisuje způsob stanovení pohyblivých složek mzdy (dále PSM) pro zaměstnance ÚFAL MFF UK (středisko 207) (pro stanovení tarifní složky mzdy platí tabulka tarifních mezd Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy <​del>​v Praze</​del>​ ze dne <​del>​1.4.2014</​del>​ [[https://​cuni.cz/​UK-8897.html|//​21. května 2018//]]). Cílem této směrnice je zajištění rovné příležitosti a porovnatelného hodnocení zaměstnanců bez ohledu na zdroj prostředků,​ ze kterých jsou vypláceny jejich mzdy.  Tato směrnice popisuje způsob stanovení pohyblivých složek mzdy (dále PSM) pro zaměstnance ÚFAL MFF UK (středisko 207) (pro stanovení tarifní složky mzdy platí tabulka tarifních mezd Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy <​del>​v Praze</​del>​ ze dne <​del>​1.4.2014</​del>​ [[https://​cuni.cz/​UK-8897.html|//​21. května 2018//]]). Cílem této směrnice je zajištění rovné příležitosti a porovnatelného hodnocení zaměstnanců bez ohledu na zdroj prostředků,​ ze kterých jsou vypláceny jejich mzdy. 
  
-PSM se pro účely této směrnice rozumí veškeré osobní náklady a stipendia nad rámec mzdového tarifu; zejména jde tedy o osobní ohodnocení,​ mimořádné odměny, stipendia pro doktorandy a mimořádná stipendia, pokud souvisejí s řešením projektů, a ostatní osobní náklady na práce konané mimo pracovní poměr pro pracovníky-zaměstnance ÚFAL (výše OON pro jiné osoby se řídí směrnicí ředitele ÚFAL <​del>​z 1.3.2010 a jejího ​dodatk ​z 1.6.2012</​del>​ //ze dne 1.9.2020//​). ​+PSM se pro účely této směrnice rozumí veškeré osobní náklady a stipendia nad rámec mzdového tarifu; zejména jde tedy o osobní ohodnocení,​ mimořádné odměny, stipendia pro doktorandy a mimořádná stipendia, pokud souvisejí s řešením projektů, a ostatní osobní náklady na práce konané mimo pracovní poměr pro pracovníky-zaměstnance ÚFAL (výše OON pro jiné osoby se řídí směrnicí ředitele ÚFAL <​del>​z 1.3.2010 a jejího ​dodatku ​z 1.6.2012</​del>​ //ze dne 1.9.2020//​). ​
  
 Tato směrnice se vztahuje na pracovníky v hlavním i vedlejším pracovním poměru, kteří jsou kmenově zaměstnáni ve středisku 207, a na pracovníky zaměstnané na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se práce na ÚFAL účastní, jako by byli zaměstnáni. ​ Tato směrnice se vztahuje na pracovníky v hlavním i vedlejším pracovním poměru, kteří jsou kmenově zaměstnáni ve středisku 207, a na pracovníky zaměstnané na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se práce na ÚFAL účastní, jako by byli zaměstnáni. ​
Line 26: Line 26:
 //(b) 5 bodů za publikace na vysoce hodnocených konferencích hodnocených jako Core A (NAACL, EACL, Coling, Interspeech,​ ...) a v impaktovaných časopisech (LRE);// //(b) 5 bodů za publikace na vysoce hodnocených konferencích hodnocených jako Core A (NAACL, EACL, Coling, Interspeech,​ ...) a v impaktovaných časopisech (LRE);//
  
-<​del>​(a)</​del>​ //(c)// 3 body za publikaci na významných konferenci v oblasti Computational Linguistics v zahraničí nebo za <​del>​ISI-Thompson-</​del>​Clarivate-impaktovaný nebo významný neimpaktovaný časopis (vč. českých), bodovaný v RIV, a dále za významný výsledek velkého rozsahu a dopadu (software/​data se širokým použitím, patenty, knihy v zahraničí u renomovaných vydavatelů apod.); ​+<​del>​(a)</​del>​ //(c )// 3 body za publikaci na významných konferenci v oblasti Computational Linguistics v zahraničí nebo za <​del>​ISI-Thompson-</​del>​Clarivate-impaktovaný nebo významný neimpaktovaný časopis (vč. českých), bodovaný v RIV, a dále za významný výsledek velkého rozsahu a dopadu (software/​data se širokým použitím, patenty, knihy v zahraničí u renomovaných vydavatelů apod.); ​
  
 <​del>​(b)</​del>​ //(d)// 2 body za vysoce bodovaný jiný výsledek v RIV (např. jiné knihy, významné kapitoly v knihách), workshopy při velkých konferencích a jiné méně prestižní konference v zahraničí s textem publikovaným ve sborníku konference (bez ohledu na evidenci v <​del>​ISI Thompson</​del>​ Clarivate nebo RIV), nebo jiné časopisy v ČR i v zahraničí,​ případně jiná data a software; ​ <​del>​(b)</​del>​ //(d)// 2 body za vysoce bodovaný jiný výsledek v RIV (např. jiné knihy, významné kapitoly v knihách), workshopy při velkých konferencích a jiné méně prestižní konference v zahraničí s textem publikovaným ve sborníku konference (bez ohledu na evidenci v <​del>​ISI Thompson</​del>​ Clarivate nebo RIV), nebo jiné časopisy v ČR i v zahraničí,​ případně jiná data a software; ​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]