[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
smernice-reditele-ufal [2016/09/05 14:03]
ufal
smernice-reditele-ufal [2017/09/21 00:25]
popel [Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky platu na ÚFAL MFF UK]
Line 102: Line 102:
 Markéta Lopatková, v.r. Markéta Lopatková, v.r.
 ředitelka ÚFAL  ředitelka ÚFAL 
- 
-==== Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky platu na ÚFAL MFF UK ==== 
- 
-Tato směrnice je nahrazena směrnicí ze dne 1.1.2015 - viz Směrnici o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky mzdy na ÚFAL MFF UK uvedenou výše. 
- 
-<​del>​Tato směrnice popisuje způsob stanovení osobního ohodnocení a odměn (pohyblivých složek platu) pro zaměstnance ÚFAL MFF UK (středisko 207). Pro stanovení tarifní složky platu platí tabulka tarifních platů ze dne 1.1.2008. 
- 
-Stavovení návrhu osobního ohodnocení a odměn je výlučně v pravomoci vedoucího pracoviště (ředitele ÚFAL), který může stanovení odměn konzultovat se členy akademické obce Ústavu a s řešiteli projektů, ve kterých se počítá s vyplácením mezd a/nebo odměn. Schválení těchto odměn je výlučně v pravomoci proděkana pro informatiku a děkana fakulty; v případě pracovníků Výzkumného záměru MSM0021620838 dále musí s odměnou souhlasit koordinátor tohoto VZ. 
- 
-Pro zajištění rovné příležitosti a porovnatelného hodnocení pracovníků - zaměstnanců ÚFAL MFF UK bez ohledu na zdroj prostředků,​ ze kterých jsou vypláceny jejich mzdy, se stanoví pravidla uvedená v této směrnici. 
- 
-Tato směrnice se vztahuje na pracovníky v hlavním i vedlejším pracovním poměru, kteří jsou kmenově zaměstnáni ve středisku 207 (dále "​kmenoví zaměstnanci ÚFAL"​),​ a na pracovníky zaměstnané na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se práce na ÚFAL účastní, jako by byli zaměstnáni. 
- 
-Odměnou se pro účely této směrnice rozumí veškeré osobní náklady a stipendia nad rámec mzdového tarifu; zejména jde tedy o osobní ohodnocení,​ mimořádné odměny, stipendia pro doktorandy a mimořádná stipendia, pokud souvisejí s řešením projektů, a ostatní osobní náklady na práce konané mimo pracovní poměr pro kmenové zaměstnance ÚFAL (výše OON pro jiné osoby se řídí směrnicí ředitele ÚFAL z 1.3.2010). 
- 
-Hodnocením se rozumí bodové hodnocení každého zaměstnance,​ provedené každý rok v měsíci listopadu ředitelem ÚFAL na návrh(y) vedoucího(-ch) jeho skupiny (ustanovené formálně v rámci externích projektů nebo neformálně v rámci interních projektů). Toto hodnocení má pět částí: 
- 
-1. Pracovní výkon zaměstnance v průběhu roku v rámci jeho pracovní smlouvy nebo dohody, tj. pedagogická,​ vědecká nebo výzkumná, administrativní nebo technická práce (absolutně,​ bez ohledu na úvazek), v rozmezí 0-15 bodů, přičemž průměrný výkon při časově plném pracovním nasazení je ohodnocen 5 body, mimořádný výkon při plném pracovním nasazení 10 body; bodování nad 10 bodů se použije pouze v mimořádných případech vysokého pracovního výkonu a nasazení, které významně překračuje obvyklou pracovní dobu v dané třídě nebo podle popisu práce. 
- 
-2. Přídavné hodnocení až 3 body za "​management"​ - vedení projektů (jako řešitelé - formálně v rámci GAUK, MŠMT, GAČR, IS GAAV, EU, NSF; neformálně pro větší interní projekty odsouhlasené ředitelem ÚFAL). 
- 
-3. Přídavné hodnocení až 1 bod za každou odučenou hodinu týdně rozvrhované výuky nad rámec obecně stanovených minim (12 v A1, 8 v A2, 6 v A3, 4 v A4). Lze rovněž udělit až 3 body za vedení studentských prací v množství výrazně převyšujícícm obvyklý průměr na MFF. Odučené hodiny a vedení prací lze započítat se zvýšením až o 100% v případě výuky v angličtině. 
- 
-4. Body za publikační výsledky (0-3 za každý výsledek vložený do interní databáze publikací ÚFAL, který je ve stavu "​published"​ v běžném roce nebo ve stavu "​published"​ a "​report again" pro předchozí roky). Body se přidělují takto: ​ 
- 
-( a ) 3 body za publikaci na prestižní konferenci v oblasti Computational Linguistics v zahraničí nebo za ISI-Thompson-impaktovaný nebo významný neimpaktovaný časopis, bodovaný v RIV, a dále za významně bodovaný výsledek v RIV velkého rozsahu a dopadu (software/​data se širokým použitím, patenty, knihy v zahraničí u renomovaných vydavatelů apod.); ​ 
- 
-( b ) 2 body za vysoce bodovaný jiný výsledek v RIV (např. data a software, jiné knihy, významné kapitoly v knihách), workshopy při velkých konferencích a jiné méně prestižní konference v zahraničí s textem publikovaným ve sborníku konference (bez ohledu na evidenci v ISI Thompson nebo RIV), nebo jiné časopisy v ČR i v zahraničí; ​ 
- 
-( c ) jeden bod za ostatní publikace, postery, dema a jiná veřejná vystoupení v ČR nebo zahraničí,​ přičemž za vystoupení menšího dopadu nebo nevyžadující větší úsilí nemusí být přidělen žádný bod nebo jen jeho zlomek. 
- 
-( d ) Diplomové, disertační a habilitační práce se nehodnotí; tím se nevylučuje bodové hodnocení podle předchozích zásad, pokud budou takové práce vydány samostatně v některé z výše uvedených kategorií. Popularizační a jiné články podobného typu se hodnotí podle bodu 3.c, nebo se (v případě např. soustavného vystupování v médiích apod.) hodnotí v rámci bodu 1. 
- 
-5. Přídavné body (max. 2) za tzv. "​službu ve prospěch ÚFAL",​ tj. krátkodobé aktivity vědeckého,​ pedagogického,​ "​PR",​ technického nebo administrativního charakteru nespadající do obvyklé pracovní náplně daného kmenového zaměstnance ÚFAL, která je jinak nehodnocená a neoceněná,​ zvlášť za každou takovou službu (pomoc při organizaci akcí pořádaných ÚFAL, evaluační cvičení, pomoc při výuce, editace a redakce textů pro vydání na ÚFAL a pod.). 
- 
-6. Přídavné body dle uvážení ředitele ÚFAL ve zdůvodněných a doložených případech mimořádných výsledků, které zajišťují dobré jméno ÚFAL (ceny, medaile a jiná ocenění, zahraniční vystoupení nezapočítaná jako publikace, organizace akcí mimo ÚFAL, zejména v zahraničí,​ aktivní členství v zahraničních organizacích jménem UK, MFF, sekce nebo ústavu, práce pro státní správu v oblasti vědy a výuky v souvislosti s pracovní náplní ústavu, práce v mimořádně těžkých podmínkách a krátkých termínech na projektech ÚFAL apod.) 
- 
-Bodové hodnocení jednotlivých pracovníků se zveřejňuje na uzavřené schůzi ústavu. 
- 
-Stanovení celoroční odměny se provádí na základě výsledného součtu bodového hodnocení kmenového pracovníka ÚFAL, a to na základě volných prostředků na projektech, na kterých daný zaměstnanec pracuje. Odměny je možno navýšit, pokud to nezakazují pravidla poskytovatele financí daného projektu a nedojde k překročení uznaných nákladů, z rozpočtu pracoviště. Každý bod hodnocení je vyjádřen rovnou finanční hodnotou. Z takto vypočtené částky se odečte osobní ohodnocení vyplacené v průběhu roku, a veškeré další odměny ve smyslu výše uvedené definice. Je-li výsledek kladný, vyplatí se jako mimořádná odměna v měsících listopadu a prosinci daného kalendářního roku. V případě záporného výsledku se již nevyplácí žádná další odměna; případné osobní ohodnocení se do konce daného kalendářního roku nekrátí. 
- 
-Pro účely zápočtu odměn vyplacených v průběhu roku se ze stipendií doktorandů počítá 70%, z OON na PGS grantech 80%, z ostatních odměn a stipendií (GAČR, GAUK, GAAV, MŠMT, EU projekty apod.) 100%.  
-Ředitel ÚFAL může rozhodnout o započítávání (části) i jiných příjmů, pokud souvisí s prací na projektech ÚFAL (např. formální zaměstnání na projektu spoluřešeném na ÚFAL u jiné organizace). Z takto zjištěného zápočtu na odměny se dále odečte 10% tarifu příslušného danému pracovníkovi. ​ 
- 
-Ředitel ÚFAL může v mimořádných případech povolit vyplacení odměn za jasně definované práce mimo systém, uvedený v této směrnici; týká se to pouze případů, kdy v důsledku předpisů vzniklých mimo ÚFAL je nutno tyto odměny vyplatit jiným způsobem, odpovídají provedené práci a jejich výše není významně odlišná od odměny, kterou by pracovník dostal v rámci této směrnice. Takové odměny se nezapočítávají do již dříve vyplacených odměn, a zároveň příslušná pracovní protihodnota není součástí hodnocení daného pracovníka. 
- 
-Osobní ohodnocení ve smyslu Zákoníku práce a v souladu s nim stanovuje ředitel ÚFAL tak, aby spolu s tarifem odpovídalo maximálně 85% celkového očekávaného příjmu kmenového zaměstnance ÚFAL na základě jeho bodového hodnocení v předchozích letech, a to s ohledem na jeho další očekávané příjmy v rámci ÚFAL (stipendia, fixní odměny z grantů apod.). 
- 
-V období červen nebo červenec může ředitel ÚFAL rozhodnout o vyplacení části celoročních odměn ve výši 40% očekávané odměny každého pracovníka ÚFAL. 
- 
-K zajištění motivačního účinku odměn ředitel ÚFAL ve spolupráci s řešiteli jednotlivých projektů ÚFAL zajistí, aby na odměny ve smyslu této směrnice bylo v plánu mzdového čerpání a v návrzích projektů v budoucnu vyčleněno minimálně 20% mzdových prostředků každého projektu, nebo taková částka, která se vzhledem k typu projektu a skladbě spolupracovníků může reálně v součtu vyplatit; v každém případě tato částka nesmí odporovat pravidlům daného poskytovatele finančních prostředků. 
- 
-Na odměny podle této směrnice není v souladu ze Zákoníkem práce ČR právní nárok. 
- 
-Tato směrnice se použije poprvé pro výpočet odměn za rok 2010 a ruší všechna dosavadní pravidla pro výpočet odměn na ÚFAL MFF UK. 
- 
-Praha, 1.1.2010 
- 
-Jan Hajič, v.r. 
-ředitel ÚFAL 
-</​del>​ 
- 
- 
- 
- 
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]