[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
smernice-reditele-ufal [2017/09/21 00:25]
popel [Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky platu na ÚFAL MFF UK]
smernice-reditele-ufal [2020/11/20 17:37]
lopatkova [Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky mzdy na ÚFAL MFF UK]
Line 2: Line 2:
  
  
 +==== Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky mzdy na ÚFAL MFF UK ====
  
-==== Směrnice ​o krácení stravného ​i zahraničních pracovních cestách ====+Tato směrnice ​popisuje způsob stanovení pohyblivých složek mzdy (dále PSM) pro zaměstnance ÚFAL MFF UK (středisko 207) (pro stanovení tarifní složky mzdy platí tabulka tarifních mezd Vnitřního mzdového ​edpisu Univerzity Karlovy <​del>​v Praze</​del>​ ze dne <​del>​1.4.2014</​del>​ [[https://​cuni.cz/​UK-8897.html|//​21. května 2018//]]). Cílem této směrnice je zajištění rovné příležitosti a porovnatelného hodnocení zaměstnanců bez ohledu na zdroj prostředků,​ ze kterých jsou vypláceny jejich mzdy. 
  
-<​del>​Podle odst. 5 par. 170 ZP v platném znění stanovuji jako minimální procento krácení stravného při zahraničních cestách v případě nároku na plné nebo poloviční stravné v daném kalendářním dni, pokud zaměstnanec na jídlo ze stravného nepřispívá, tyto hodnoty:+PSM se pro účely této směrnice rozumí veškeré osobní náklady a stipendia nad rámec mzdového tarifu; zejména jde tedy o osobní ohodnocení,​ mimořádné odměny, stipendia pro doktorandy a mimořádná stipendia, pokud souvisejí s řešením projektů, a ostatní osobní náklady na práce konané mimo pracovní poměr pro pracovníky-zaměstnance ÚFAL (výše OON pro jiné osoby se řídí směrnicí ředitele ÚFAL <​del>​z 1.3.2010 a jejího dodatku z 1.6.2012</​del>​ //ze dne 1.9.2020//​). ​
  
-- 20% pro snídani+Tato směrnice se vztahuje na pracovníky v hlavním i vedlejším pracovním poměru, kteří jsou kmenově zaměstnáni ve středisku 207, a na pracovníky zaměstnané na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se práce na ÚFAL účastní, jako by byli zaměstnáni. ​
  
-- 20% pro oběd+Stanovení návrhu PSM je výlučně v pravomoci vedoucího pracoviště (ředitele ÚFAL), který jej může konzultovat se členy akademické obce Ústavu a s řešiteli projektů, ve kterých se počítá s vyplácením mezd a/nebo odměn. ​
  
-20% pro večeři+Hodnocením pracovníka-zaměstnance ÚFAL se rozumí bodové hodnocení každého zaměstnance,​ provedené každý rok v měsíci <del>říjnu</​del>​ //říjnu a listopadu// ředitelem ÚFAL na návrh(y) vedoucího(-ch) jeho skupiny (ustanovené formálně v rámci externích projektů nebo neformálně v rámci interních projektů). Toto hodnocení má šest částí: ​
  
-a jejich ekvivalenty (jídlo ​v rámci ​banketurautu apod.).+**1. Pracovní výkon zaměstnance** v průběhu roku v rámci ​jeho pracovní smlouvy nebo dohodytjpedagogická,​ vědecká nebo výzkumná, administrativní nebo technická práce (absolutně,​ bez ohledu na úvazek), v rozmezí 0-15 bodů, přičemž průměrný výkon při časově plném pracovním nasazení je ohodnocen 5 body, mimořádný výkon při plném pracovním nasazení 10 body; bodování nad 10 bodů se použije pouze v mimořádných případech vysokého pracovního výkonu a nasazení, které významně překračuje obvyklou pracovní dobu v dané třídě nebo podle popisu práce. Dosažené bodové hodnocení se násobí koeficientem 1,5.
  
-Vyšší hodnoty krácení ​až do zákonem stanovených limitů může určit před započetím cesty řešitel grantu nebo projektuz jehož rozpočtu se hradí stravné.+**2. Přídavné hodnocení ​až 3 body za "​management"​** – vedení projektů (jako řešitelé – formálně v rámci GAUKMŠMT, GAČR, IS GAAV, EU, NSF; neformálně pro větší interní projekty odsouhlasené ředitelem ÚFAL)
  
-Tato směrnice se považuje ve smyslu poslední věty odst5, par. 170 ZP za určení míry krácení stravného na echny zahraniční pracovní cesty započaté dne 8. 4. 2009 nebo později.+**3. Přídavné hodnocení až 1 bod za každou odučenou hodinu týdně rozvrhované výuky.** Lze rovněž udělit až 3 body za vedení studentských prací ​množství výrazně převyšujícím obvyklý průměr na MFF. Odučené hodiny a vedení prací lze započítat se zvýšením až o 100% v případě výuky v angličtině. 
  
-Ve sporných případech rozhoduje ​rámci možností stanovených ZP ředitel ÚFAL.+**4. Body za publikační výsledky** (<​del>​0-3</​del>​ //0-5// za každý výsledek vložený do interní databáze publikací ÚFAL, který je ve stavu "​published" ​žném roce nebo ve stavu "​published"​ a "​report again" pro předchozí roky)Body se přidělují takto: ​
  
-Praha742009+//(a) 5 bodů za publikace na nejprestižnějších konferencích hodnocených jako Core A* (ACL) a ve vysoce prestižních mezinárodních impaktovaných časopisech (Computational Linguistics, ...);//
  
-Jan Hajičv.r. +//(b) 5 bodů za publikace na vysoce hodnocených konferencích hodnocených jako Core A (NAACL, EACL, Coling, Interspeech, ...) a v impaktovaných časopisech (LRE);//
-ředitel ÚFAL +
-</del>+
  
-Výše uvedená směrnice se ruší ke dni 1.10.2010, kdy vstupuje v platnost směrnice tajemníka MFF UK č. 2/2010, kterou lze nalézt na [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1002.htm|stránkách děkanátu fakulty]].+<​del>​(a)<​/del> ​//(c )// 3 body za publikaci na významných konferenci v oblasti Computational Linguistics v zahraničí nebo za <​del>​ISI-Thompson-<​/del>​Clarivate-impaktovaný nebo významný neimpaktovaný časopis (vččeských), bodovaný v RIV, a dále za významný výsledek velkého rozsahu a dopadu (software/​data se širokým použitím, patenty, knihy v zahraničí u renomovaných vydavatelů apod.); 
  
-Uvedená směrnice tajemníka ovšem pro zahraniční cesty ne zecla esně reflektuje zákoník práce ​příslušné ​části o krácení cestovních náhrad; přesná čísla jsou uvedena ​na stránkách hospodářského oddělenína které daná směrnice odkazuje. Odkaz není ovšem přímo na příslušný dokumentproto [[http://​www.mff.cuni.cz/​fakulta/​hosp/​stravne2010.pdf|zde uvádím ​ímý odkaz]].+<​del>​(b)</​del>​ //(d)// 2 body za vysoce bodovaný jiný výsledek v RIV (např. jiné knihy, významné kapitoly v knihách), workshopy ​i velkých konferencích a jiné méně prestižní konference ​zahraničí s textem publikovaným ve sborníku konference (bez ohledu ​na evidenci v <​del>​ISI Thompson</​del>​ Clarivate nebo RIV)nebo jiné časopisy v ČR i v zahraničí, případně jiná data a software; ​
  
-Praha1.10.2010+<​del>​(c )</​del>​ //(e)// jeden bod za ostatní publikacepostery, dema a jiná veřejná vystoupení v ČR nebo zahraničí,​ přičemž za vystoupení menšího dopadu nebo nevyžadující větší úsilí nemusí být přidělen žádný bod nebo jen jeho zlomek
  
-Jan Hajič, v.r. +<​del>​(d)</​del>​ //(f)// Diplomové, disertační a habilitační práce se nehodnotí; tím se nevylučuje bodové hodnocení podle předchozích zásadpokud budou takové práce vydány samostatně ​některé z výše uvedených kategoriíPopularizační a jiné články podobného typu se hodnotí podle bodu <​del>​3.c</​del>​ //3.e//, nebo se (v případě např. soustavného vystupování v médiích apod.) hodnotí v rámci bodu 1. 
-ředitel ÚFAL +
  
 +**5. Přídavné body** (max. 2) z**a tzv. "​službu ve prospěch ÚFAL"​**,​ tj. krátkodobé aktivity vědeckého,​ pedagogického,​ "​PR",​ technického nebo administrativního charakteru nespadající do obvyklé pracovní náplně daného kmenového zaměstnance ÚFAL, která je jinak nehodnocená a neoceněná,​ zvlášť za každou takovou službu (pomoc při organizaci akcí pořádaných ÚFAL, evaluační cvičení, pomoc při výuce, editace a redakce textů pro vydání na ÚFAL a pod.). ​
  
 +**6. Přídavné body** dle uvážení ředitele ÚFAL **ve zdůvodněných a doložených případech mimořádných výsledků, které zajišťují dobré jméno ÚFAL** (ceny, medaile a jiná ocenění, zahraniční vystoupení nezapočítaná jako publikace, organizace akcí mimo ÚFAL, zejména v zahraničí,​ aktivní členství v zahraničních organizacích jménem UK, MFF, sekce nebo ústavu, práce pro státní správu v oblasti vědy a výuky v souvislosti s pracovní náplní ústavu, práce v mimořádně těžkých podmínkách a krátkých termínech na projektech ÚFAL apod.) ​
  
 +<​del>​Bodové hodnocení jednotlivých pracovníků se zveřejňuje na uzavřené schůzi ústavu.</​del>​
 +//Ředitel ústavu seznámí pracovníky s jejich bodovým hodnocením jednotlivě.//  ​
  
 +Stanovení celoroční,​ tj. celkové výše PSM (CVPSM) se provádí na základě výsledného součtu bodového hodnocení kmenového pracovníka ÚFAL, a to na základě plánovaných volných prostředků na projektech, na kterých daný zaměstnanec pracuje; do těchto prostředků se zahrnují i tzv. bonusy, plánované podle pravidel H2020. Odměny je možno navýšit, pokud to nezakazují pravidla poskytovatele financí daného projektu a nedojde k překročení uznaných nákladů, z rozpočtu pracoviště. Každý bod hodnocení je vyjádřen rovnou finanční hodnotou. Z takto vypočtené částky se odečte osobní ohodnocení vyplacené v průběhu roku, a veškeré další PSM ve smyslu výše uvedené definice. Je-li výsledek kladný, vyplatí se jako mimořádná odměna v měsících listopadu a prosinci daného kalendářního roku. V případě záporného výsledku se již nevyplácí žádná další odměna; případné osobní ohodnocení se do konce daného kalendářního roku nekrátí. ​
  
 +Pro účely stanovení CVPSM se započítávají částky vyplacené v průběhu roku, a to ve výši 90% ze stipendií doktorandů,​ 80% z OON a 100% z ostatních částí PSM a stipendií (GAČR, GAUK, GAAV, MŠMT, EU projekty apod.)  ​
 +Ředitel ÚFAL může rozhodnout o započítávání (části) i jiných příjmů, pokud souvisí s prací na projektech ÚFAL (např. formální zaměstnání na projektu spoluřešeném na ÚFAL u jiné organizace). Z takto zjištěného zápočtu na CVPSM se dále odečte 10% tarifu příslušného danému pracovníkovi. ​
  
 +Ředitel ÚFAL může v mimořádných případech povolit vyplacení PSM za jasně definované práce mimo systém, uvedený v této směrnici; týká se to pouze případů, kdy v důsledku předpisů vzniklých mimo ÚFAL je nutno tuto PSM nebo její část vyplatit jiným způsobem, částka odpovídá provedené práci a jejich výše není významně odlišná od CVPSM, kterou by pracovník dostal podle této směrnice. Taková PSM nebo její část se nezapočítává do již dříve vyplacené CVPSM, a zároveň příslušná pracovní protihodnota není součástí hodnocení daného pracovníka. ​
  
 +Osobní ohodnocení ve smyslu Zákoníku práce a v souladu s ním stanovuje ředitel ÚFAL typicky tak, aby spolu s tarifem odpovídalo 85% celkového očekávaného příjmu kmenového zaměstnance ÚFAL na základě jeho bodového hodnocení v předchozích letech, a to s ohledem na jeho další očekávané příjmy v rámci ÚFAL (stipendia, fixně plánovanou PSM z grantů apod.). ​
  
 +V období červen nebo červenec může ředitel ÚFAL rozhodnout o vyplacení části celoroční PSM ve výši 40% očekávané CVPSM každého pracovníka ÚFAL. ​
  
 +K zajištění motivačního účinku PSM ředitel ÚFAL ve spolupráci s řešiteli jednotlivých projektů ÚFAL zajistí, aby na PSM ve smyslu této směrnice bylo v plánu mzdového čerpání a v návrzích projektů v budoucnu vyčleněno minimálně 20% mzdových prostředků každého projektu, nebo taková částka, která se vzhledem k typu projektu a skladbě spolupracovníků může reálně v součtu vyplatit; v každém případě tato částka nesmí odporovat pravidlům daného poskytovatele finančních prostředků. ​
  
-==== Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky mzdy na ÚFAL MFF UK ====+Výše odměn z každého zdroje (od každého poskytovatele) je limitována pravidly plánování a využití všech složek osobních nákladůto v případě poskytovatelů národních i zahraničních. Pokud limity a omezení těchto poskytovatelů,​ případně limity a omezení předpisů Univerzity Karlovy <​del>​v Praze</​del>​ neumožňují vyplacení odměny ve vypočtené výši, nevyplacená část se podle možností financování převede do dalšího období nebo kalendářního roku.
  
-Tato směrnice popisuje způsob stanovení pohyblivých složek mzdy (dále ​PSM) pro zaměstnance ÚFAL MFF UK (středisko 207) (pro stanovení tarifní složky mzdy platí tabulka tarifních mezd Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy <​del>​v Praze</​del>​ ze dne 1.4.2014). Cílem ​této směrnice ​je zajištění rovné příležitosti a porovnatelného hodnocení zaměstnanců bez ohledu na zdroj prostředků,​ ze kterých jsou vypláceny jejich mzdy+Na PSM podle této směrnice ​není v souladu se Zákoníkem práce ČR právní nárok
  
-PSM se pro účely této směrnice ​rozumí veškeré osobní náklady a stipendia nad rámec mzdového tarifu; zejména jde tedy o osobní ohodnocení,​ mimořádné odměny, stipendia ​pro doktorandy ​mimořádná stipendia, pokud souvisejí s řešením projektů, a ostatní osobní náklady na práce konané mimo pracovní poměr pro pracovníky-zaměstnance ÚFAL (výše OON pro jiné osoby se řídí směrnicí ředitele ​ÚFAL z 1.3.2010 a jejího dodatku z 1.6.2012)+Tato směrnice ​se použije poprvé ​pro výpočet CVPSM za rok 2015 ruší všechna dosavadní pravidla ​pro výpočet PSM na ÚFAL MFF UK
  
-Tato směrnice se vztahuje na pracovníky ​hlavním i vedlejším pracovním poměrukteří jsou kmenově zaměstnáni ve středisku 207a na pracovníky zaměstnané na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se práce na ÚFAL účastní, jako by byli zaměstnáni+<del> Praha, 1.1.2015</​del>​  
 +//​Aktualizováno ​Praze1.1.2020//​ 
 +Markéta Lopatkováv.r. 
 +ředitelka ÚFAL 
  
-Stanovení návrhu PMS je výlučně v pravomoci vedoucího pracoviště (ředitele ÚFAL), který jej může konzultovat se členy akademické obce Ústavu a s řešiteli projektů, ve kterých se počítá s vyplácením mezd a/nebo odměn. ​ 
  
-Hodnocením pracovníka-zaměstnance ÚFAL se rozumí bodové hodnocení každého zaměstnance,​ provedené každý rok v měsíci říjnu ředitelem ÚFAL na návrh(y) vedoucího(-ch) jeho skupiny (ustanovené formálně v rámci externích projektů nebo neformálně v rámci interních projektů). Toto hodnocení má šest částí: ​ 
  
-**1. Pracovní výkon zaměstnance** v průběhu roku v rámci jeho pracovní smlouvy nebo dohody, tj. pedagogická,​ vědecká nebo výzkumná, administrativní nebo technická práce (absolutně,​ bez ohledu ​na úvazek), v rozmezí 0-15 bodů, přičemž průměrný výkon při časově plném pracovním nasazení je ohodnocen 5 body, mimořádný výkon při plném pracovním nasazení 10 body; bodování nad 10 bodů se použije pouze v mimořádných případech vysokého pracovního výkonu a nasazení, které významně překračuje obvyklou pracovní dobu v dané třídě nebo podle popisu práce.  +==== Tabulka tarifů na ÚFAL MFF UK ====
-Dosažené bodové hodnocení se násobí koeficientem 1,5.+
  
-**2Přídavné hodnocení až 3 body za "​management"​** – vedení projektů ​(jako řešitelé – formálně v rámci GAUK, MŠMT, GAČR, IS GAAV, EU, NSF; neformálně pro větší interní projekty odsouhlasené ​ředitelem ÚFAL)+Od ledna 2020 platí pro tarifní složku platu na UFAL aktualizovaná {{:​ufal-tarif-2020.pdf |tarifní tabulka}}, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii ​(třídě) a době praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, který lze nalézt [[https://​cuni.cz/​UK-8897.html|zde]].
  
-**3Přídavné hodnocení až bod za každou odučenou hodinu týdně rozvrhované výuky.** Lze rovněž udělit ​až 3 body za vedení studentských prací ​množství výrazně ​evyšujícím obvyklý průměr na MFF. Odučené hodiny a vedení prací lze započítat se zvýšením až o 100% v případě výuky v angličtině+Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.1.2020 ruší platnost ​všech edchozích tabulek tarifů.
  
-**4. Body za publikační výsledky** (0-3 za každý výsledek vložený do interní databáze publikací ÚFALkterý je ve stavu "​published"​ v běžném roce nebo ve stavu "​published"​ a "​report again" pro předchozí roky)Body se přidělují takto: ​+Praha1.1.2020
  
-(a) 3 body za publikaci na prestižní konferenci v oblasti Computational Linguistics v zahraničí nebo za ISI-Thompson-impaktovaný nebo významný neimpaktovaný časopis, bodovaný v RIV, a dále za významný výsledek velkého rozsahu a dopadu (software/​data se širokým použitím, patenty, knihy v zahraničí u renomovaných vydavatelů apod.); ​+Markéta Lopatková
  
-(b) 2 body za vysoce bodovaný jiný výsledek v RIV (např. jiné knihy, významné kapitoly v knihách), workshopy při velkých konferencích a jiné méně prestižní konference v zahraničí s textem publikovaným ve sborníku konference (bez ohledu na evidenci v ISI Thompson nebo RIV)nebo jiné časopisy v ČR i v zahraničí,​ případně jiná data software; ​+<​del>​Od května 2014 platí pro tarifní složku platu ma UFAL aktualizovaná {{:​tarifni-tabulka-ufal.2014.pdf|tarifní tabulka}}která určuje výštarifu ​závislosti na platové kategorii (třídědobě praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, ktřerý lze nalézt [[http://​www.cuni.cz/​UK-4343-version1-uzviimzdyuk.pdf|zde]].
  
-(c ) jeden bod za ostatní publikace, postery, dema jiná veřejná vystoupení v ČR nebo zahraničí, přičemž za vystoupení menšího dopadu nebo nevyžadující ​větší úsilí nemusí být idělen žádný bod nebo jen jeho zlomek+Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.5.2014 ​ruší platnost ​ech edchozích tabulek tarifů.
  
-(d) Diplomovédisertační a habilitační práce se nehodnotí; tím se nevylučuje bodové hodnocení podle předchozích zásad, pokud budou takové práce vydány samostatně v některé z výše uvedených kategoriíPopularizační a jiné články podobného typu se hodnotí podle bodu 3.c, nebo se (v případě např. soustavného vystupování v médiích apod.) hodnotí v rámci bodu 1+Praha1.5.2014
  
-**5. Přídavné body** (max. 2) z**a tzv. "​službu ve prospěch ÚFAL"​**,​ tj. krátkodobé aktivity vědeckého,​ pedagogického,​ "​PR",​ technického nebo administrativního charakteru nespadající do obvyklé pracovní náplně daného kmenového zaměstnance ÚFAL, která je jinak nehodnocená a neoceněná,​ zvlášť za každou takovou službu (pomoc při organizaci akcí pořádaných ÚFAL, evaluační cvičení, pomoc při výuce, editace a redakce textů pro vydání na ÚFAL a pod.). ​+Markéta Lopatková</​del>​
  
-**6. Přídavné body** dle uvážení ředitele ÚFAL **ve zdůvodněných ​doložených případech mimořádných výsledků, které zajišťují dobré jméno ÚFAL** ​(cenymedaile a jiná ocenězahraniční vystoupení nezapočítaná jako publikaceorganizace akcí mimo ÚFAL, zejména v zahraničí, aktivní členství v zahraničních organizacích jménem UK, MFF, sekce nebo ústavu, práce pro státní správu v oblasti ​dy výuky v souvislosti s pracovní náplní ústavu, práce v mimořádně těžkých podmínkách a krátkých termínech na projektech ÚFAL apod.+<​del>​Pro tarifní platy v roce 2008 dále (nebude-li aktualizací tabulkyzejména na základě vyhlášených tarifů Univerzity Karlovyurčeno jinak) platí tato {{internal:​tarify.ufal.2008.pdf|tarifní tabulka}}která určuje výši tarifu ​závislosti na platové kategorii (třídědobě praxe.
  
-Bodové hodnocení jednotlivých pracovníků se zveřejňuje na uzavřené schůzi ústavu+Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.1.2008 a ruší platnost všech předchozích tabulek tarifů.
  
-Stanovení celoročnítjcelkové výše PSM (CVPSM) se provádí na základě výsledného součtu bodového hodnocení kmenového pracovníka ÚFAL, a to na základě plánovaných volných prostředků na projektech, na kterých daný zaměstnanec pracuje; do těchto prostředků se zahrnují i tzv. bonusy, plánované podle pravidel H2020. Odměny je možno navýšit, pokud to nezakazují pravidla poskytovatele financí daného projektu a nedojde k překročení uznaných nákladů, z rozpočtu pracoviště. Každý bod hodnocení je vyjádřen rovnou finanční hodnotou. Z takto vypočtené částky se odečte osobní ohodnocení vyplacené v průběhu roku, a veškeré další PSM ve smyslu výše uvedené definice. Je-li výsledek kladný, vyplatí se jako mimořádná odměna v měsících listopadu a prosinci daného kalendářního roku. V případě záporného výsledku se již nevyplácí žádná další odměna; případné osobní ohodnocení se do konce daného kalendářního roku nekrátí+Praha1.1.2008
  
-Pro účely stanovení CVPSM se započítávají částky vyplacené ​průběhu roku, a to ve výši 90% ze stipendií doktorandů,​ 80% z OON a 100% z ostatních částí PSM a stipendií (GAČR, GAUK, GAAV, MŠMT, EU projekty apod.)  ​ +Jan Hajičv.r. 
-Ředitel ÚFAL může rozhodnout o započítávání (části) i jiných příjmů, pokud souvisí s prací na projektech ÚFAL (např. formální zaměstnání na projektu spoluřešeném na ÚFAL u jiné organizace). Z takto zjištěného zápočtu na CVPSM se dále odečte 10% tarifu příslušného danému pracovníkovi. ​+ředitel ÚFAL</​del>​
  
-Ředitel ÚFAL může v mimořádných případech povolit vyplacení PSM za jasně definované práce mimo systém, uvedený v této směrnici; týká se to pouze případů, kdy v důsledku předpisů vzniklých mimo ÚFAL je nutno tuto PSM nebo její část vyplatit jiným způsobem, částka odpovídá provedené práci a jejich výše není významně odlišná od CVPSM, kterou by pracovník dostal podle této směrnice. Taková PSM nebo její část se nezapočítává do již dříve vyplacené CVPSM, a zároveň příslušná ​pracovní ​protihodnota není součástí hodnocení daného pracovníka. ​+==== Směrnice o hodinové odměně na základě dohod konaných mimo pracovní ​poměr ====
  
-Osobní ohodnocení ve smyslu Zákoníku práce a v souladu s ním stanovuje ředitel ÚFAL typicky tak, aby spolu s tarifem odpovídalo 85% celkového očekávaného příjmu kmenového zaměstnance ÚFAL na základě ​jeho bodového hodnocení v předchozích letech, ​to s ohledem na jeho další ​ekávané příjmy v rámci ÚFAL (stipendia, fixně plánovanou PSM z grantů apod.)+Tato směrnice se týká následujících kvalifikovaných prací prováděných ​na základě ​Dohod o provedení práce ​Dohod pracovní ​činnosti ​(dále souhrnně “Dohody”)
  
-V období ​červen nebo červenec může ředitel ÚFAL rozhodnout o vyplacení ​části celoroční PSM ve výši 40% očekávané CVPSM každého pracovníka ÚFAL+  - přepis mluvené řeči bez ohledu na zdroj signálu (headset, televizní ​nebo rozhlasový signál analogový nebo digitální,​ prostorové mikrofony a jakékoli další snímače) pro účely trénování akustických modelů pro aplikace pro rozpoznávání řeči, bez ohledu na účel nebo aplikaci; 
 +  - specifická sémantická anotace nahrávek mluvené ​řeči bez ohledu na zdroj signálu (headset, televizní nebo rozhlasový signál analogový nebo digitální,​ prostorové mikrofony a jakékoli další snímače) pro účely trénování metod porozumění mluvené řeči v dialogových systémech;​ 
 +  - anotační práce na korpusech mluvené češtiny s výjimkou samostatně prováděné transkripce audiosignálu;​ 
 +  - anotační práce na hloubkové syntaktické a/nebo sémantické struktuře psaných, mluvených nebo rekonstruovaných vět v korpusech češtiny ​jiných jazyků, anotační práce na korpusech mluvené angličtiny a překlad textů z/do angličtiny nebo jiných cizích jazyků k anotaci a jeho revize, anotace slovníků na úrovni morfologické,​ syntaktické i sémantické;​ 
 +  - specifikační,​ algoritmické a programovací práce na editačních a anotačních nástrojích s výjimkou konverzí dat a jiných mechanických programovacích prací, pokud tvoří většinu zadaného úkolu; 
 +  - specifikační,​ algoritmické,​ organizační a programovací práce na automatických nástrojích zpracování přirozeného jazyka, na implementaci nástrojů pro katalogizaci,​ distribuci, workflow a zpracování jazykových dat a práce na transferu znalostí a komercionalizaci výsledků výzkumu; 
 +  - organizační a manažerské práce, tj. vedení studentů, doktorandů a dalších vědeckých pracovníků při plnění úkolů uvedených výše.
  
-K zajištění motivačního účinku PSM ředitel ÚFAL ve spolupráci s řešiteli jednotlivých projektů ÚFAL zajistíaby na PSM ve smyslu této směrnice bylo v plánu mzdového ​čerpání ​v návrzích projektů v budoucnu vyčleněno minimálně 20% mzdových prostředků každého projektu, nebo taková ​částkakterá se vzhledem k typu projektu ​skladbě spolupracovníků může reálně v součtu vyplatit; v každém případě tato částka nesmí odporovat pravidlům daného poskytovatele finančních prostředků+Pro Dohody o provedení práce (DPP) se stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) na 225 Kč/hodad (2) na max. 400 Kč/hod, ad (3) až (5) na 160 až 810 Kč/hodpro práce uvedené ad (6) na 370 až 900 Kč/hod, a práce uvedené ad (7) na 460 až 1290 Kč/hod
  
-še odměn z každého zdroje ​(od každého poskytovateleje limitována pravidly plánování ​využití všech složek osobních nákladů, ​to v případě poskytovatelů národních i zahraničních. Pokud limity a omezení těchto poskytovatelůpřípadně limity ​omezení předpisů Univerzity Karlovy <​del>​v Praze</​del>​ neumožňují vyplacení odměny ve vypočtené výšinevyplacená část se podle možností financování převede do dalšího období nebo kalendářního roku.+Pro Dohody o pracovní činnosti (DPČ) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) na 180 Kč/hod, ad (2) na 300 Kč/hod, ad (3) až (5) na 140 až 615 Kč/hodpro práce uvedené ad (6) na 280 až 675 Kč/hoda práce uvedené ad (7) na 440 až 960 Kč/hod
  
-Na PSM podle této směrnice není souladu se Zákoníkem práce ​ČR právní nárok+Ve všech ostatních případech nesmí výše odměny překročit pro DPP i DPČ 300 Kč/hod, s výjimkou Dohod uzavíraných na základě pokynu děkana nebo proděkanů MFF, zejména k Dohod k zajištění výuky
  
-Tato směrnice se použije poprvé ​pro výpočet CVPSM za rok 2015 ruší echna dosavadní pravidla pro výpočet PSM na ÚFAL MFF UK+Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu.  
 + 
 +V případě DPP a DPČ financovaných z účelových prostředků od poskytovatelů z ČR, EU a EHP je nutno zohlednit limity stanovené v zadávací dokumentaci (ZD) platné ​pro daný projekt, včetně případného časového rozlišení (ZD platná pro daný rok).  
 + 
 +Za dodržení aktuálně platných zákonů ​nařízení v oblasti pracovních vztahů, včetně zákonných limitů ohledně pracovní doby, počtu hodin apod. nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce. 
 + 
 +Tato směrnice platí pro veškeré Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to bez ohledu na délku uzavření takové dohody a způsob a zdroj financování.  
 + 
 +Výjimky povoluje na zdůvodněný návrh pracovníka odpovědného za převzetí vykonané práce ředitel ústavu.  
 + 
 +Tato směrnice vstupuje v platnost 1.9.2020 a nahrazuje ​echny dřívější směrnice, jejich Dodatky a pokyny vydané ohledně uzavírání DPP a DPČ na pracovišti ​ÚFAL. ​ 
 + 
 +Praha, 1.9.2020 ​
  
-Praha, 1.1.2015 ​ 
 Markéta Lopatková, v.r. Markéta Lopatková, v.r.
 ředitelka ÚFAL  ředitelka ÚFAL 
 +
 +
 +<​del>​Tato směrnice se týká následujících kvalifikovaných prací prováděných na základě Dohod o provedení práce a Dohod o pracovní činnosti (dále souhrnně "​Dohody"​):​
 +
 +  - anotační práce na korpusech mluvené češtiny s výjimkou samostatně prováděné transkripce audiosignálu;​
 +  - anotační práce na hloubkové syntaktické struktuře psaných nebo rekonstruovaných vět v korpusech češtiny i jiných jazyků, anotační práce na korpusech mluvené angličtiny a překlad textů z/do angličtiny nebo jiných cizích jazyků k anotaci a jeho revize;
 +  - specifikační,​ algoritmické a programovací práce na editačních a anotačních nástrojích s výjimkou konverzí dat a jiných mechanických programovacích prací, pokud tvoří většinu zadaného úkolu;
 +  - specifikační,​ algoritmické,​ organizační a programovací práce na automatických nástrojích zpracování přirozeného jazyka, na implementaci nástrojů pro katalogizaci,​ distribuci, workflow a zpracování jazykových dat;
 +  - organizační a manažerské práce, tj. vedení studentů, doktorandů a dalších vědeckých pracovníků při plnění úkolů uvedených výše.
 +
 +
 +Pro Dohody o provedení práce (DPP) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) až (3) na 310 až 540 CZK/hod, pro práce uvedené ad (4) na 370 až 600 CZK/hod, a práce uvedené ad (5) na 460 až 860 CZK/hod. Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. <​del>​Dohody o provedení práce nesmí u jednoho zaměstnavatele překročit 150 hod/rok; za dodržení tohoto zákonného limitu nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce.
 +
 +Pro Dohody o pracovní činnosti (DPČ) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) až (3) na 240 až 410 CZK/hod, pro práce uvedené ad (4) na 280 až 450 CZK/hod, a práce uvedené ad (5) na 440 až 640 CZK/hod. Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. Dohody o pracovní činnosti lze uzavírat na maximálně 1/2 zákonné pracovní doby, tj. 20 hod/týden, a na dobu nejvýše jednoho roku; za dodržení těchto zákonných limitů nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce.
 +
 +Ve všech ostatních případech nesmí výše odměny překročit pro DPP 320 CZK/hod a pro DPČ 250 CZK/hod., s výjimkou Dohod uzavíraných na základě pokynu děkana nebo proděkanů MFF, zejména k Dohod k zajištění výuky.
 +
 +Tato směrnice platí pro veškeré Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to bez ohledu na délku uzavření takové dohody a způsob a zdroj financování.
 +
 +Výjimky povoluje na zdůvodněný návrh pracovníka odpovědného za převzetí vykonané práce ředitel ústavu.
 +
 +Tato směrnice vstupuje v platnost 1.3.2010 a nahrazuje všechny dřívější pokyny vydané ohledně uzavírání DPP a DPČ na pracovišti ÚFAL.
 +
 +Praha, 1.3.2010
 +
 +Jan Hajič, v.r.
 +ředitel ÚFAL
 +
 +**Dodatek ke směrnici o hodinové odměně na základě Dohod konaných mimo pracovní poměr**
 +
 +Dodatek k této směrnici se týká následujících prací prováděných na základě Dohod konaných mimo pracovní poměr:
 +
 +  - přepis telefonních hovorů pro účely trénování akustických modelů pro aplikace pro rozpoznávání řeči v dialogových systémech;
 +  - sémantická anotace telefonních hovorů pro účely trénování metod porozumění mluvené řeči v dialogových systémech.
 +
 +Pro Dohody se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) a (2) tohoto dodatku na 150 CZK/hod. podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. Dohody o pracovní činnosti (DPČ) lze uzavírat na maximálně 1/2 zákonné pracovní doby, tj. 20 hod/týden, a na dobu nejvýše jednoho roku; Dohody o provedení práce (DPP) lze uzavřít maximálně na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele;​ za dodržení tohoto zákonného limitu nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce.
 +
 +Tento dodatek vstupuje v platnost 1.6.2012.
 +
 +Praha, 1.6.2012
 +
 +Markéta Lopatková, v.r.
 +ředitelka ÚFAL
 +</​del>​
  
  
Line 157: Line 227:
  
  
 +==== Směrnice o krácení stravného při zahraničních pracovních cestách ====
  
-==== Tabulka tarifů ​na ÚFAL MFF UK ====+<​del>​Podle odst. 5 par. 170 ZP v platném znění stanovuji jako minimální procento krácení stravného při zahraničních cestách v případě nároku ​na plné nebo poloviční stravné v daném kalendářním dni, pokud zaměstnanec na jídlo ze stravného nepřispívá,​ tyto hodnoty:
  
-Od května 2014 platí ​pro tarifní složku platu ma UFAL aktualizovaná {{:​tarifni-tabulka-ufal.2014.pdf|tarifní tabulka}}, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii (třídě) a době praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, ktřerý lze nalézt [[http://​www.cuni.cz/​UK-4343-version1-uzviimzdyuk.pdf|zde]].+- 20% pro snídani
  
-Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.5.2014 a ruší platnost všech předchozích tabulek tarifů.+- 20% pro oběd
  
-Praha, 1.5.2014+- 20% pro večeři
  
-Markéta Lopatková+a jejich ekvivalenty (jídlo v rámci banketu, rautu apod.).
  
-<​del>​Pro tarifní platy v roce 2008 a dále (nebude-li aktualizací tabulky, zejména na základě vyhlášených tarifů Univerzity Karlovy, ​určeno jinak) platí tato {{internal:​tarify.ufal.2008.pdf|tarifní tabulka}}, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii (třídě) a době praxe.+Vyšší hodnoty krácení až do zákonem stanovených limitů může ​určit před započetím cesty řešitel grantu nebo projektu, z jehož rozpočtu se hradí stravné.
  
-Tato tarifní tabulka vstupuje ​platnost od 1.1.2008 a ruší platnost ​ech předchozích tabulek tarifů.+Tato směrnice se považuje ve smyslu poslední ​věty odst5, par170 ZP za určení míry krácení stravného na echny zahraniční pracovní cesty započaté dne 8. 4. 2009 nebo později.
  
-Praha, ​1.1.2008+Ve sporných případech rozhoduje v rámci možností stanovených ZP ředitel ÚFAL. 
 + 
 +Praha, ​742009
  
 Jan Hajič, v.r. Jan Hajič, v.r.
-ředitel ÚFAL</​del>​+ředitel ÚFAL 
 +</​del>​ 
 + 
 +Výše uvedená směrnice se ruší ke dni 1.10.2010, kdy vstupuje v platnost směrnice tajemníka MFF UK č. 2/2010, kterou lze nalézt na [[http://​www.mff.cuni.cz/​vnitro/​tajemnik/​s1002.htm|stránkách děkanátu fakulty]]. 
 + 
 +Uvedená směrnice tajemníka ovšem pro zahraniční cesty ne zecla přesně reflektuje zákoník práce v příslušné části o krácení cestovních náhrad; přesná čísla jsou uvedena na stránkách hospodářského oddělení, na které daná směrnice odkazuje. Odkaz není ovšem přímo na příslušný dokument, proto [[http://​www.mff.cuni.cz/​fakulta/​hosp/​stravne2010.pdf|zde uvádím přímý odkaz]]. 
 + 
 +Praha, 1.10.2010 
 + 
 +Jan Hajič, v.r. 
 +ředitel ÚFAL 
  
  
Line 181: Line 264:
 ==== Nařízení o režimu chodby v západním křídle 4. patra ==== ==== Nařízení o režimu chodby v západním křídle 4. patra ====
  
-Aby bylo možno za stávající situace (nedokonale fungující systém přístupových karet) splnit požadavky odst. 6, par. 102, hlavy I, části páté zák. č. 262/2006 Sb., zejména část o okamžité evakuaci zaměstnanců v případě mimořádných událostí, a pro vytvoření zdraví neohrožujícího prostředí (snížením hluku na pracovišti) podle odst. 1, par. 102, hlavy I, části páté zák. č. 262/2006 Sb., vydávám podle odst. 5 (bod j), par. 102, hlavy I, části páté výše uvedeného zákona ​vydávám ​toto nařízení:​+Aby bylo možno za stávající situace (nedokonale fungující systém přístupových karet) splnit požadavky odst. 6, par. 102, hlavy I, části páté zák. č. 262/2006 Sb., zejména část o okamžité evakuaci zaměstnanců v případě mimořádných událostí, a pro vytvoření zdraví neohrožujícího prostředí (snížením hluku na pracovišti) podle odst. 1, par. 102, hlavy I, části páté zák. č. 262/2006 Sb., vydávám podle odst. 5 (bod j), par. 102, hlavy I, části páté výše uvedeného zákona toto nařízení:​
  
 1) Od 18:00 do 6:00 druhý den ráno a o víkendech a svátcích celý den je KAŽDÝ odcházející ze západního křídla 4.p. naší budovy povinen zjistit, zda se v kancelářích v západním křídle č. 422-426 nacházi někdo další. Pokud ano, MUSÍ nechat dveře z chodby směrem k výtahům otevřené (klínky pod dveře jsou k dispozici z vnitřní strany dveří u zarážky; je třeba je důkladně upevnit a ověřit, že se dveře samy nezavřou). Pokud v křídle budovy není nikdo, klínek odstraní a dveře za sebou zavře. 1) Od 18:00 do 6:00 druhý den ráno a o víkendech a svátcích celý den je KAŽDÝ odcházející ze západního křídla 4.p. naší budovy povinen zjistit, zda se v kancelářích v západním křídle č. 422-426 nacházi někdo další. Pokud ano, MUSÍ nechat dveře z chodby směrem k výtahům otevřené (klínky pod dveře jsou k dispozici z vnitřní strany dveří u zarážky; je třeba je důkladně upevnit a ověřit, že se dveře samy nezavřou). Pokud v křídle budovy není nikdo, klínek odstraní a dveře za sebou zavře.
Line 201: Line 284:
  
  
- 
- 
- 
- 
- 
-==== Směrnice o hodinové odměně na základě dohod konaných mimo pracovní poměr ==== 
- 
-Tato směrnice se týká následujících kvalifikovaných prací prováděných na základě Dohod o provedení práce a Dohod o pracovní činnosti (dále souhrnně "​Dohody"​):​ 
- 
-  - anotační práce na korpusech mluvené češtiny s výjimkou samostatně prováděné transkripce audiosignálu;​ 
-  - anotační práce na hloubkové syntaktické struktuře psaných nebo rekonstruovaných vět v korpusech češtiny i jiných jazyků, anotační práce na korpusech mluvené angličtiny a překlad textů z/do angličtiny nebo jiných cizích jazyků k anotaci a jeho revize; 
-  - specifikační,​ algoritmické a programovací práce na editačních a anotačních nástrojích s výjimkou konverzí dat a jiných mechanických programovacích prací, pokud tvoří většinu zadaného úkolu; 
-  - specifikační,​ algoritmické,​ organizační a programovací práce na automatických nástrojích zpracování přirozeného jazyka, na implementaci nástrojů pro katalogizaci,​ distribuci, workflow a zpracování jazykových dat; 
-  - organizační a manažerské práce, tj. vedení studentů, doktorandů a dalších vědeckých pracovníků při plnění úkolů uvedených výše. 
- 
- 
-Pro Dohody o provedení práce (DPP) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) až (3) na 310 až 540 CZK/hod, pro práce uvedené ad (4) na 370 až 600 CZK/hod, a práce uvedené ad (5) na 460 až 860 CZK/hod. Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. <​del>​Dohody o provedení práce nesmí u jednoho zaměstnavatele překročit 150 hod/rok; za dodržení tohoto zákonného limitu nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce.</​del>​ 
- 
-Pro Dohody o pracovní činnosti (DPČ) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) až (3) na 240 až 410 CZK/hod, pro práce uvedené ad (4) na 280 až 450 CZK/hod, a práce uvedené ad (5) na 440 až 640 CZK/hod. Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. Dohody o pracovní činnosti lze uzavírat na maximálně 1/2 zákonné pracovní doby, tj. 20 hod/týden, a na dobu nejvýše jednoho roku; za dodržení těchto zákonných limitů nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce. 
- 
-Ve všech ostatních případech nesmí výše odměny překročit pro DPP 320 CZK/hod a pro DPČ 250 CZK/hod., s výjimkou Dohod uzavíraných na základě pokynu děkana nebo proděkanů MFF, zejména k Dohod k zajištění výuky. 
- 
-Tato směrnice platí pro veškeré Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to bez ohledu na délku uzavření takové dohody a způsob a zdroj financování. 
- 
-Výjimky povoluje na zdůvodněný návrh pracovníka odpovědného za převzetí vykonané práce ředitel ústavu. 
- 
-Tato směrnice vstupuje v platnost 1.3.2010 a nahrazuje všechny dřívější pokyny vydané ohledně uzavírání DPP a DPČ na pracovišti ÚFAL. 
- 
-Praha, 1.3.2010 
- 
-Jan Hajič, v.r. 
-ředitel ÚFAL 
- 
-**Dodatek ke směrnici o hodinové odměně na základě Dohod konaných mimo pracovní poměr** 
- 
-Dodatek k této směrnici se týká následujících prací prováděných na základě Dohod konaných mimo pracovní poměr: 
- 
-  - přepis telefonních hovorů pro účely trénování akustických modelů pro aplikace pro rozpoznávání řeči v dialogových systémech; 
-  - sémantická anotace telefonních hovorů pro účely trénování metod porozumění mluvené řeči v dialogových systémech. 
- 
-Pro Dohody se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) a (2) tohoto dodatku na 150 CZK/hod. podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. Dohody o pracovní činnosti (DPČ) lze uzavírat na maximálně 1/2 zákonné pracovní doby, tj. 20 hod/týden, a na dobu nejvýše jednoho roku; Dohody o provedení práce (DPP) lze uzavřít maximálně na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele;​ za dodržení tohoto zákonného limitu nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce. 
- 
-Tento dodatek vstupuje v platnost 1.6.2012. 
- 
-Praha, 1.6.2012 
- 
-Markéta Lopatková, v.r. 
-ředitelka ÚFAL 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]