[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
smernice-reditele-ufal [2017/12/20 11:46]
ufal [Nařízení o režimu chodby v západním křídle 4. patra]
smernice-reditele-ufal [2020/11/20 17:33]
lopatkova [Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky mzdy na ÚFAL MFF UK]
Line 2: Line 2:
  
  
 +==== Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky mzdy na ÚFAL MFF UK ====
  
-==== Směrnice ​o krácení stravného ​i zahraničních pracovních cestách ====+Tato směrnice ​popisuje způsob stanovení pohyblivých složek mzdy (dále PSM) pro zaměstnance ÚFAL MFF UK (středisko 207) (pro stanovení tarifní složky mzdy platí tabulka tarifních mezd Vnitřního mzdového ​edpisu Univerzity Karlovy <​del>​v Praze</​del>​ ze dne <​del>​1.4.2014</​del>​ [[https://​cuni.cz/​UK-8897.html|//​21. května 2018//]]). Cílem této směrnice je zajištění rovné příležitosti a porovnatelného hodnocení zaměstnanců bez ohledu na zdroj prostředků,​ ze kterých jsou vypláceny jejich mzdy. 
  
-<​del>​Podle odst. 5 par. 170 ZP v platném znění stanovuji jako minimální procento krácení stravného při zahraničních cestách v případě nároku na plné nebo poloviční stravné v daném kalendářním dni, pokud zaměstnanec na jídlo ze stravného nepřispívá, tyto hodnoty:+PSM se pro účely této směrnice rozumí veškeré osobní náklady a stipendia nad rámec mzdového tarifu; zejména jde tedy o osobní ohodnocení,​ mimořádné odměny, stipendia pro doktorandy a mimořádná stipendia, pokud souvisejí s řešením projektů, a ostatní osobní náklady na práce konané mimo pracovní poměr pro pracovníky-zaměstnance ÚFAL (výše OON pro jiné osoby se řídí směrnicí ředitele ÚFAL <​del>​z 1.3.2010 a jejího dodatk z 1.6.2012</​del>​ //ze dne 1.9.2020//​). ​
  
-- 20% pro snídani+Tato směrnice se vztahuje na pracovníky v hlavním i vedlejším pracovním poměru, kteří jsou kmenově zaměstnáni ve středisku 207, a na pracovníky zaměstnané na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se práce na ÚFAL účastní, jako by byli zaměstnáni. ​
  
-- 20% pro oběd+Stanovení návrhu PSM je výlučně v pravomoci vedoucího pracoviště (ředitele ÚFAL), který jej může konzultovat se členy akademické obce Ústavu a s řešiteli projektů, ve kterých se počítá s vyplácením mezd a/nebo odměn. ​
  
-20% pro večeři+Hodnocením pracovníka-zaměstnance ÚFAL se rozumí bodové hodnocení každého zaměstnance,​ provedené každý rok v měsíci <del>říjnu</​del>​ //říjnu a listopadu// ředitelem ÚFAL na návrh(y) vedoucího(-ch) jeho skupiny (ustanovené formálně v rámci externích projektů nebo neformálně v rámci interních projektů). Toto hodnocení má šest částí: ​
  
-a jejich ekvivalenty (jídlo ​v rámci ​banketurautu apod.).+**1. Pracovní výkon zaměstnance** v průběhu roku v rámci ​jeho pracovní smlouvy nebo dohodytjpedagogická,​ vědecká nebo výzkumná, administrativní nebo technická práce (absolutně,​ bez ohledu na úvazek), v rozmezí 0-15 bodů, přičemž průměrný výkon při časově plném pracovním nasazení je ohodnocen 5 body, mimořádný výkon při plném pracovním nasazení 10 body; bodování nad 10 bodů se použije pouze v mimořádných případech vysokého pracovního výkonu a nasazení, které významně překračuje obvyklou pracovní dobu v dané třídě nebo podle popisu práce. Dosažené bodové hodnocení se násobí koeficientem 1,5.
  
-Vyšší hodnoty krácení ​až do zákonem stanovených limitů může určit před započetím cesty řešitel grantu nebo projektuz jehož rozpočtu se hradí stravné.+**2. Přídavné hodnocení ​až 3 body za "​management"​** – vedení projektů (jako řešitelé – formálně v rámci GAUKMŠMT, GAČR, IS GAAV, EU, NSF; neformálně pro větší interní projekty odsouhlasené ředitelem ÚFAL)
  
-Tato směrnice se považuje ve smyslu poslední věty odst5, par. 170 ZP za určení míry krácení stravného na echny zahraniční pracovní cesty započaté dne 8. 4. 2009 nebo později.+**3. Přídavné hodnocení až 1 bod za každou odučenou hodinu týdně rozvrhované výuky.** Lze rovněž udělit až 3 body za vedení studentských prací ​množství výrazně převyšujícím obvyklý průměr na MFF. Odučené hodiny a vedení prací lze započítat se zvýšením až o 100% v případě výuky v angličtině. 
  
-Ve sporných případech rozhoduje ​rámci možností stanovených ZP ředitel ÚFAL.+**4. Body za publikační výsledky** (<​del>​0-3</​del>​ //0-5// za každý výsledek vložený do interní databáze publikací ÚFAL, který je ve stavu "​published" ​žném roce nebo ve stavu "​published"​ a "​report again" pro předchozí roky)Body se přidělují takto: ​
  
-Praha742009+//(a) 5 bodů za publikace na nejprestižnějších konferencích hodnocených jako Core A* (ACL) a ve vysoce prestižních mezinárodních impaktovaných časopisech (Computational Linguistics, ...);//
  
-Jan Hajičv.r. +//(b) 5 bodů za publikace na vysoce hodnocených konferencích hodnocených jako Core A (NAACL, EACL, Coling, Interspeech, ...) a v impaktovaných časopisech (LRE);//
-ředitel ÚFAL +
-</del>+
  
-Výše uvedená směrnice se ruší ke dni 1.10.2010, kdy vstupuje v platnost směrnice tajemníka MFF UK č. 2/2010, kterou lze nalézt na [[http://www.mff.cuni.cz/vnitro/tajemnik/s1002.htm|stránkách děkanátu fakulty]].+<​del>​(a)<​/del> ​//(c)// 3 body za publikaci na významných konferenci v oblasti Computational Linguistics v zahraničí nebo za <​del>​ISI-Thompson-<​/del>​Clarivate-impaktovaný nebo významný neimpaktovaný časopis (vččeských), bodovaný v RIV, a dále za významný výsledek velkého rozsahu a dopadu (software/​data se širokým použitím, patenty, knihy v zahraničí u renomovaných vydavatelů apod.); 
  
-Uvedená směrnice tajemníka ovšem pro zahraniční cesty ne zecla esně reflektuje zákoník práce ​příslušné ​části o krácení cestovních náhrad; přesná čísla jsou uvedena ​na stránkách hospodářského oddělenína které daná směrnice odkazuje. Odkaz není ovšem přímo na příslušný dokumentproto [[http://​www.mff.cuni.cz/​fakulta/​hosp/​stravne2010.pdf|zde uvádím ​ímý odkaz]].+<​del>​(b)</​del>​ //(d)// 2 body za vysoce bodovaný jiný výsledek v RIV (např. jiné knihy, významné kapitoly v knihách), workshopy ​i velkých konferencích a jiné méně prestižní konference ​zahraničí s textem publikovaným ve sborníku konference (bez ohledu ​na evidenci v <​del>​ISI Thompson</​del>​ Clarivate nebo RIV)nebo jiné časopisy v ČR i v zahraničí, případně jiná data a software; ​
  
-Praha1.10.2010+<​del>​(c )</​del>​ //(e)// jeden bod za ostatní publikacepostery, dema a jiná veřejná vystoupení v ČR nebo zahraničí,​ přičemž za vystoupení menšího dopadu nebo nevyžadující větší úsilí nemusí být přidělen žádný bod nebo jen jeho zlomek
  
-Jan Hajič, v.r. +<​del>​(d)</​del>​ //(f)// Diplomové, disertační a habilitační práce se nehodnotí; tím se nevylučuje bodové hodnocení podle předchozích zásadpokud budou takové práce vydány samostatně ​některé z výše uvedených kategoriíPopularizační a jiné články podobného typu se hodnotí podle bodu <​del>​3.c</​del>​ //3.e//, nebo se (v případě např. soustavného vystupování v médiích apod.) hodnotí v rámci bodu 1. 
-ředitel ÚFAL +
  
 +**5. Přídavné body** (max. 2) z**a tzv. "​službu ve prospěch ÚFAL"​**,​ tj. krátkodobé aktivity vědeckého,​ pedagogického,​ "​PR",​ technického nebo administrativního charakteru nespadající do obvyklé pracovní náplně daného kmenového zaměstnance ÚFAL, která je jinak nehodnocená a neoceněná,​ zvlášť za každou takovou službu (pomoc při organizaci akcí pořádaných ÚFAL, evaluační cvičení, pomoc při výuce, editace a redakce textů pro vydání na ÚFAL a pod.). ​
  
 +**6. Přídavné body** dle uvážení ředitele ÚFAL **ve zdůvodněných a doložených případech mimořádných výsledků, které zajišťují dobré jméno ÚFAL** (ceny, medaile a jiná ocenění, zahraniční vystoupení nezapočítaná jako publikace, organizace akcí mimo ÚFAL, zejména v zahraničí,​ aktivní členství v zahraničních organizacích jménem UK, MFF, sekce nebo ústavu, práce pro státní správu v oblasti vědy a výuky v souvislosti s pracovní náplní ústavu, práce v mimořádně těžkých podmínkách a krátkých termínech na projektech ÚFAL apod.) ​
  
 +<​del>​Bodové hodnocení jednotlivých pracovníků se zveřejňuje na uzavřené schůzi ústavu.</​del>​
 +//Ředitel ústavu seznámí pracovníky s jejich bodovým hodnocením jednotlivě.//  ​
  
 +Stanovení celoroční,​ tj. celkové výše PSM (CVPSM) se provádí na základě výsledného součtu bodového hodnocení kmenového pracovníka ÚFAL, a to na základě plánovaných volných prostředků na projektech, na kterých daný zaměstnanec pracuje; do těchto prostředků se zahrnují i tzv. bonusy, plánované podle pravidel H2020. Odměny je možno navýšit, pokud to nezakazují pravidla poskytovatele financí daného projektu a nedojde k překročení uznaných nákladů, z rozpočtu pracoviště. Každý bod hodnocení je vyjádřen rovnou finanční hodnotou. Z takto vypočtené částky se odečte osobní ohodnocení vyplacené v průběhu roku, a veškeré další PSM ve smyslu výše uvedené definice. Je-li výsledek kladný, vyplatí se jako mimořádná odměna v měsících listopadu a prosinci daného kalendářního roku. V případě záporného výsledku se již nevyplácí žádná další odměna; případné osobní ohodnocení se do konce daného kalendářního roku nekrátí. ​
  
 +Pro účely stanovení CVPSM se započítávají částky vyplacené v průběhu roku, a to ve výši 90% ze stipendií doktorandů,​ 80% z OON a 100% z ostatních částí PSM a stipendií (GAČR, GAUK, GAAV, MŠMT, EU projekty apod.)  ​
 +Ředitel ÚFAL může rozhodnout o započítávání (části) i jiných příjmů, pokud souvisí s prací na projektech ÚFAL (např. formální zaměstnání na projektu spoluřešeném na ÚFAL u jiné organizace). Z takto zjištěného zápočtu na CVPSM se dále odečte 10% tarifu příslušného danému pracovníkovi. ​
  
 +Ředitel ÚFAL může v mimořádných případech povolit vyplacení PSM za jasně definované práce mimo systém, uvedený v této směrnici; týká se to pouze případů, kdy v důsledku předpisů vzniklých mimo ÚFAL je nutno tuto PSM nebo její část vyplatit jiným způsobem, částka odpovídá provedené práci a jejich výše není významně odlišná od CVPSM, kterou by pracovník dostal podle této směrnice. Taková PSM nebo její část se nezapočítává do již dříve vyplacené CVPSM, a zároveň příslušná pracovní protihodnota není součástí hodnocení daného pracovníka. ​
  
 +Osobní ohodnocení ve smyslu Zákoníku práce a v souladu s ním stanovuje ředitel ÚFAL typicky tak, aby spolu s tarifem odpovídalo 85% celkového očekávaného příjmu kmenového zaměstnance ÚFAL na základě jeho bodového hodnocení v předchozích letech, a to s ohledem na jeho další očekávané příjmy v rámci ÚFAL (stipendia, fixně plánovanou PSM z grantů apod.). ​
  
 +V období červen nebo červenec může ředitel ÚFAL rozhodnout o vyplacení části celoroční PSM ve výši 40% očekávané CVPSM každého pracovníka ÚFAL. ​
  
 +K zajištění motivačního účinku PSM ředitel ÚFAL ve spolupráci s řešiteli jednotlivých projektů ÚFAL zajistí, aby na PSM ve smyslu této směrnice bylo v plánu mzdového čerpání a v návrzích projektů v budoucnu vyčleněno minimálně 20% mzdových prostředků každého projektu, nebo taková částka, která se vzhledem k typu projektu a skladbě spolupracovníků může reálně v součtu vyplatit; v každém případě tato částka nesmí odporovat pravidlům daného poskytovatele finančních prostředků. ​
  
-==== Směrnice o hodnocení pracovníků a výpočtu pohyblivé složky mzdy na ÚFAL MFF UK ====+Výše odměn z každého zdroje (od každého poskytovatele) je limitována pravidly plánování a využití všech složek osobních nákladůto v případě poskytovatelů národních i zahraničních. Pokud limity a omezení těchto poskytovatelů,​ případně limity a omezení předpisů Univerzity Karlovy <​del>​v Praze</​del>​ neumožňují vyplacení odměny ve vypočtené výši, nevyplacená část se podle možností financování převede do dalšího období nebo kalendářního roku.
  
-Tato směrnice popisuje způsob stanovení pohyblivých složek mzdy (dále ​PSM) pro zaměstnance ÚFAL MFF UK (středisko 207) (pro stanovení tarifní složky mzdy platí tabulka tarifních mezd Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy <​del>​v Praze</​del>​ ze dne 1.4.2014). Cílem ​této směrnice ​je zajištění rovné příležitosti a porovnatelného hodnocení zaměstnanců bez ohledu na zdroj prostředků,​ ze kterých jsou vypláceny jejich mzdy+Na PSM podle této směrnice ​není v souladu se Zákoníkem práce ČR právní nárok
  
-PSM se pro účely této směrnice ​rozumí veškeré osobní náklady a stipendia nad rámec mzdového tarifu; zejména jde tedy o osobní ohodnocení,​ mimořádné odměny, stipendia ​pro doktorandy ​mimořádná stipendia, pokud souvisejí s řešením projektů, a ostatní osobní náklady na práce konané mimo pracovní poměr pro pracovníky-zaměstnance ÚFAL (výše OON pro jiné osoby se řídí směrnicí ředitele ​ÚFAL z 1.3.2010 a jejího dodatku z 1.6.2012)+Tato směrnice ​se použije poprvé ​pro výpočet CVPSM za rok 2015 ruší všechna dosavadní pravidla ​pro výpočet PSM na ÚFAL MFF UK
  
-Tato směrnice se vztahuje na pracovníky ​hlavním i vedlejším pracovním poměrukteří jsou kmenově zaměstnáni ve středisku 207a na pracovníky zaměstnané na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud se práce na ÚFAL účastní, jako by byli zaměstnáni+<del> Praha, 1.1.2015</​del>​  
 +//​Aktualizováno ​Praze1.1.2020//​ 
 +Markéta Lopatkováv.r. 
 +ředitelka ÚFAL 
  
-Stanovení návrhu PMS je výlučně v pravomoci vedoucího pracoviště (ředitele ÚFAL), který jej může konzultovat se členy akademické obce Ústavu a s řešiteli projektů, ve kterých se počítá s vyplácením mezd a/nebo odměn. ​ 
  
-Hodnocením pracovníka-zaměstnance ÚFAL se rozumí bodové hodnocení každého zaměstnance,​ provedené každý rok v měsíci říjnu ředitelem ÚFAL na návrh(y) vedoucího(-ch) jeho skupiny (ustanovené formálně v rámci externích projektů nebo neformálně v rámci interních projektů). Toto hodnocení má šest částí: ​ 
  
-**1. Pracovní výkon zaměstnance** v průběhu roku v rámci jeho pracovní smlouvy nebo dohody, tj. pedagogická,​ vědecká nebo výzkumná, administrativní nebo technická práce (absolutně,​ bez ohledu ​na úvazek), v rozmezí 0-15 bodů, přičemž průměrný výkon při časově plném pracovním nasazení je ohodnocen 5 body, mimořádný výkon při plném pracovním nasazení 10 body; bodování nad 10 bodů se použije pouze v mimořádných případech vysokého pracovního výkonu a nasazení, které významně překračuje obvyklou pracovní dobu v dané třídě nebo podle popisu práce.  +==== Tabulka tarifů na ÚFAL MFF UK ====
-Dosažené bodové hodnocení se násobí koeficientem 1,5.+
  
-**2Přídavné hodnocení až 3 body za "​management"​** – vedení projektů ​(jako řešitelé – formálně v rámci GAUK, MŠMT, GAČR, IS GAAV, EU, NSF; neformálně pro větší interní projekty odsouhlasené ​ředitelem ÚFAL)+Od ledna 2020 platí pro tarifní složku platu na UFAL aktualizovaná {{:​ufal-tarif-2020.pdf |tarifní tabulka}}, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii ​(třídě) a době praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, který lze nalézt [[https://​cuni.cz/​UK-8897.html|zde]].
  
-**3Přídavné hodnocení až bod za každou odučenou hodinu týdně rozvrhované výuky.** Lze rovněž udělit ​až 3 body za vedení studentských prací ​množství výrazně ​evyšujícím obvyklý průměr na MFF. Odučené hodiny a vedení prací lze započítat se zvýšením až o 100% v případě výuky v angličtině+Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.1.2020 ruší platnost ​všech edchozích tabulek tarifů.
  
-**4. Body za publikační výsledky** (0-3 za každý výsledek vložený do interní databáze publikací ÚFALkterý je ve stavu "​published"​ v běžném roce nebo ve stavu "​published"​ a "​report again" pro předchozí roky)Body se přidělují takto: ​+Praha1.1.2020
  
-(a) 3 body za publikaci na prestižní konferenci v oblasti Computational Linguistics v zahraničí nebo za ISI-Thompson-impaktovaný nebo významný neimpaktovaný časopis, bodovaný v RIV, a dále za významný výsledek velkého rozsahu a dopadu (software/​data se širokým použitím, patenty, knihy v zahraničí u renomovaných vydavatelů apod.); ​+Markéta Lopatková
  
-(b) 2 body za vysoce bodovaný jiný výsledek v RIV (např. jiné knihy, významné kapitoly v knihách), workshopy při velkých konferencích a jiné méně prestižní konference v zahraničí s textem publikovaným ve sborníku konference (bez ohledu na evidenci v ISI Thompson nebo RIV)nebo jiné časopisy v ČR i v zahraničí,​ případně jiná data software; ​+<​del>​Od května 2014 platí pro tarifní složku platu ma UFAL aktualizovaná {{:​tarifni-tabulka-ufal.2014.pdf|tarifní tabulka}}která určuje výštarifu ​závislosti na platové kategorii (třídědobě praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, ktřerý lze nalézt [[http://​www.cuni.cz/​UK-4343-version1-uzviimzdyuk.pdf|zde]].
  
-(c ) jeden bod za ostatní publikace, postery, dema jiná veřejná vystoupení v ČR nebo zahraničí, přičemž za vystoupení menšího dopadu nebo nevyžadující ​větší úsilí nemusí být idělen žádný bod nebo jen jeho zlomek+Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.5.2014 ​ruší platnost ​ech edchozích tabulek tarifů.
  
-(d) Diplomovédisertační a habilitační práce se nehodnotí; tím se nevylučuje bodové hodnocení podle předchozích zásad, pokud budou takové práce vydány samostatně v některé z výše uvedených kategoriíPopularizační a jiné články podobného typu se hodnotí podle bodu 3.c, nebo se (v případě např. soustavného vystupování v médiích apod.) hodnotí v rámci bodu 1+Praha1.5.2014
  
-**5. Přídavné body** (max. 2) z**a tzv. "​službu ve prospěch ÚFAL"​**,​ tj. krátkodobé aktivity vědeckého,​ pedagogického,​ "​PR",​ technického nebo administrativního charakteru nespadající do obvyklé pracovní náplně daného kmenového zaměstnance ÚFAL, která je jinak nehodnocená a neoceněná,​ zvlášť za každou takovou službu (pomoc při organizaci akcí pořádaných ÚFAL, evaluační cvičení, pomoc při výuce, editace a redakce textů pro vydání na ÚFAL a pod.). ​+Markéta Lopatková</​del>​
  
-**6. Přídavné body** dle uvážení ředitele ÚFAL **ve zdůvodněných ​doložených případech mimořádných výsledků, které zajišťují dobré jméno ÚFAL** ​(cenymedaile a jiná ocenězahraniční vystoupení nezapočítaná jako publikaceorganizace akcí mimo ÚFAL, zejména v zahraničí, aktivní členství v zahraničních organizacích jménem UK, MFF, sekce nebo ústavu, práce pro státní správu v oblasti ​dy výuky v souvislosti s pracovní náplní ústavu, práce v mimořádně těžkých podmínkách a krátkých termínech na projektech ÚFAL apod.+<​del>​Pro tarifní platy v roce 2008 dále (nebude-li aktualizací tabulkyzejména na základě vyhlášených tarifů Univerzity Karlovyurčeno jinak) platí tato {{internal:​tarify.ufal.2008.pdf|tarifní tabulka}}která určuje výši tarifu ​závislosti na platové kategorii (třídědobě praxe.
  
-Bodové hodnocení jednotlivých pracovníků se zveřejňuje na uzavřené schůzi ústavu+Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.1.2008 a ruší platnost všech předchozích tabulek tarifů.
  
-Stanovení celoročnítjcelkové výše PSM (CVPSM) se provádí na základě výsledného součtu bodového hodnocení kmenového pracovníka ÚFAL, a to na základě plánovaných volných prostředků na projektech, na kterých daný zaměstnanec pracuje; do těchto prostředků se zahrnují i tzv. bonusy, plánované podle pravidel H2020. Odměny je možno navýšit, pokud to nezakazují pravidla poskytovatele financí daného projektu a nedojde k překročení uznaných nákladů, z rozpočtu pracoviště. Každý bod hodnocení je vyjádřen rovnou finanční hodnotou. Z takto vypočtené částky se odečte osobní ohodnocení vyplacené v průběhu roku, a veškeré další PSM ve smyslu výše uvedené definice. Je-li výsledek kladný, vyplatí se jako mimořádná odměna v měsících listopadu a prosinci daného kalendářního roku. V případě záporného výsledku se již nevyplácí žádná další odměna; případné osobní ohodnocení se do konce daného kalendářního roku nekrátí+Praha1.1.2008
  
-Pro účely stanovení CVPSM se započítávají částky vyplacené ​průběhu roku, a to ve výši 90% ze stipendií doktorandů,​ 80% z OON a 100% z ostatních částí PSM a stipendií (GAČR, GAUK, GAAV, MŠMT, EU projekty apod.)  ​ +Jan Hajičv.r. 
-Ředitel ÚFAL může rozhodnout o započítávání (části) i jiných příjmů, pokud souvisí s prací na projektech ÚFAL (např. formální zaměstnání na projektu spoluřešeném na ÚFAL u jiné organizace). Z takto zjištěného zápočtu na CVPSM se dále odečte 10% tarifu příslušného danému pracovníkovi. ​+ředitel ÚFAL</​del>​
  
-Ředitel ÚFAL může v mimořádných případech povolit vyplacení PSM za jasně definované práce mimo systém, uvedený v této směrnici; týká se to pouze případů, kdy v důsledku předpisů vzniklých mimo ÚFAL je nutno tuto PSM nebo její část vyplatit jiným způsobem, částka odpovídá provedené práci a jejich výše není významně odlišná od CVPSM, kterou by pracovník dostal podle této směrnice. Taková PSM nebo její část se nezapočítává do již dříve vyplacené CVPSM, a zároveň příslušná ​pracovní ​protihodnota není součástí hodnocení daného pracovníka. ​+==== Směrnice o hodinové odměně na základě dohod konaných mimo pracovní ​poměr ====
  
-Osobní ohodnocení ve smyslu Zákoníku práce a v souladu s ním stanovuje ředitel ÚFAL typicky tak, aby spolu s tarifem odpovídalo 85% celkového očekávaného příjmu kmenového zaměstnance ÚFAL na základě ​jeho bodového hodnocení v předchozích letech, ​to s ohledem na jeho další ​ekávané příjmy v rámci ÚFAL (stipendia, fixně plánovanou PSM z grantů apod.)+Tato směrnice se týká následujících kvalifikovaných prací prováděných ​na základě ​Dohod o provedení práce ​Dohod pracovní ​činnosti ​(dále souhrnně “Dohody”)
  
-V období ​červen nebo červenec může ředitel ÚFAL rozhodnout o vyplacení ​části celoroční PSM ve výši 40% očekávané CVPSM každého pracovníka ÚFAL+  - přepis mluvené řeči bez ohledu na zdroj signálu (headset, televizní ​nebo rozhlasový signál analogový nebo digitální,​ prostorové mikrofony a jakékoli další snímače) pro účely trénování akustických modelů pro aplikace pro rozpoznávání řeči, bez ohledu na účel nebo aplikaci; 
 +  - specifická sémantická anotace nahrávek mluvené ​řeči bez ohledu na zdroj signálu (headset, televizní nebo rozhlasový signál analogový nebo digitální,​ prostorové mikrofony a jakékoli další snímače) pro účely trénování metod porozumění mluvené řeči v dialogových systémech;​ 
 +  - anotační práce na korpusech mluvené češtiny s výjimkou samostatně prováděné transkripce audiosignálu;​ 
 +  - anotační práce na hloubkové syntaktické a/nebo sémantické struktuře psaných, mluvených nebo rekonstruovaných vět v korpusech češtiny ​jiných jazyků, anotační práce na korpusech mluvené angličtiny a překlad textů z/do angličtiny nebo jiných cizích jazyků k anotaci a jeho revize, anotace slovníků na úrovni morfologické,​ syntaktické i sémantické;​ 
 +  - specifikační,​ algoritmické a programovací práce na editačních a anotačních nástrojích s výjimkou konverzí dat a jiných mechanických programovacích prací, pokud tvoří většinu zadaného úkolu; 
 +  - specifikační,​ algoritmické,​ organizační a programovací práce na automatických nástrojích zpracování přirozeného jazyka, na implementaci nástrojů pro katalogizaci,​ distribuci, workflow a zpracování jazykových dat a práce na transferu znalostí a komercionalizaci výsledků výzkumu; 
 +  - organizační a manažerské práce, tj. vedení studentů, doktorandů a dalších vědeckých pracovníků při plnění úkolů uvedených výše.
  
-K zajištění motivačního účinku PSM ředitel ÚFAL ve spolupráci s řešiteli jednotlivých projektů ÚFAL zajistíaby na PSM ve smyslu této směrnice bylo v plánu mzdového ​čerpání ​v návrzích projektů v budoucnu vyčleněno minimálně 20% mzdových prostředků každého projektu, nebo taková ​částkakterá se vzhledem k typu projektu ​skladbě spolupracovníků může reálně v součtu vyplatit; v každém případě tato částka nesmí odporovat pravidlům daného poskytovatele finančních prostředků+Pro Dohody o provedení práce (DPP) se stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) na 225 Kč/hodad (2) na max. 400 Kč/hod, ad (3) až (5) na 160 až 810 Kč/hodpro práce uvedené ad (6) na 370 až 900 Kč/hod, a práce uvedené ad (7) na 460 až 1290 Kč/hod
  
-še odměn z každého zdroje ​(od každého poskytovateleje limitována pravidly plánování ​využití všech složek osobních nákladů, ​to v případě poskytovatelů národních i zahraničních. Pokud limity a omezení těchto poskytovatelůpřípadně limity ​omezení předpisů Univerzity Karlovy <​del>​v Praze</​del>​ neumožňují vyplacení odměny ve vypočtené výšinevyplacená část se podle možností financování převede do dalšího období nebo kalendářního roku.+Pro Dohody o pracovní činnosti (DPČ) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) na 180 Kč/hod, ad (2) na 300 Kč/hod, ad (3) až (5) na 140 až 615 Kč/hodpro práce uvedené ad (6) na 280 až 675 Kč/hoda práce uvedené ad (7) na 440 až 960 Kč/hod
  
-Na PSM podle této směrnice není souladu se Zákoníkem práce ​ČR právní nárok+Ve všech ostatních případech nesmí výše odměny překročit pro DPP i DPČ 300 Kč/hod, s výjimkou Dohod uzavíraných na základě pokynu děkana nebo proděkanů MFF, zejména k Dohod k zajištění výuky
  
-Tato směrnice se použije poprvé ​pro výpočet CVPSM za rok 2015 ruší echna dosavadní pravidla pro výpočet PSM na ÚFAL MFF UK+Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu.  
 + 
 +V případě DPP a DPČ financovaných z účelových prostředků od poskytovatelů z ČR, EU a EHP je nutno zohlednit limity stanovené v zadávací dokumentaci (ZD) platné ​pro daný projekt, včetně případného časového rozlišení (ZD platná pro daný rok).  
 + 
 +Za dodržení aktuálně platných zákonů ​nařízení v oblasti pracovních vztahů, včetně zákonných limitů ohledně pracovní doby, počtu hodin apod. nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce. 
 + 
 +Tato směrnice platí pro veškeré Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to bez ohledu na délku uzavření takové dohody a způsob a zdroj financování.  
 + 
 +Výjimky povoluje na zdůvodněný návrh pracovníka odpovědného za převzetí vykonané práce ředitel ústavu.  
 + 
 +Tato směrnice vstupuje v platnost 1.9.2020 a nahrazuje ​echny dřívější směrnice, jejich Dodatky a pokyny vydané ohledně uzavírání DPP a DPČ na pracovišti ​ÚFAL. ​ 
 + 
 +Praha, 1.9.2020 ​
  
-Praha, 1.1.2015 ​ 
 Markéta Lopatková, v.r. Markéta Lopatková, v.r.
 ředitelka ÚFAL  ředitelka ÚFAL 
 +
 +
 +<​del>​Tato směrnice se týká následujících kvalifikovaných prací prováděných na základě Dohod o provedení práce a Dohod o pracovní činnosti (dále souhrnně "​Dohody"​):​
 +
 +  - anotační práce na korpusech mluvené češtiny s výjimkou samostatně prováděné transkripce audiosignálu;​
 +  - anotační práce na hloubkové syntaktické struktuře psaných nebo rekonstruovaných vět v korpusech češtiny i jiných jazyků, anotační práce na korpusech mluvené angličtiny a překlad textů z/do angličtiny nebo jiných cizích jazyků k anotaci a jeho revize;
 +  - specifikační,​ algoritmické a programovací práce na editačních a anotačních nástrojích s výjimkou konverzí dat a jiných mechanických programovacích prací, pokud tvoří většinu zadaného úkolu;
 +  - specifikační,​ algoritmické,​ organizační a programovací práce na automatických nástrojích zpracování přirozeného jazyka, na implementaci nástrojů pro katalogizaci,​ distribuci, workflow a zpracování jazykových dat;
 +  - organizační a manažerské práce, tj. vedení studentů, doktorandů a dalších vědeckých pracovníků při plnění úkolů uvedených výše.
 +
 +
 +Pro Dohody o provedení práce (DPP) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) až (3) na 310 až 540 CZK/hod, pro práce uvedené ad (4) na 370 až 600 CZK/hod, a práce uvedené ad (5) na 460 až 860 CZK/hod. Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. <​del>​Dohody o provedení práce nesmí u jednoho zaměstnavatele překročit 150 hod/rok; za dodržení tohoto zákonného limitu nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce.
 +
 +Pro Dohody o pracovní činnosti (DPČ) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) až (3) na 240 až 410 CZK/hod, pro práce uvedené ad (4) na 280 až 450 CZK/hod, a práce uvedené ad (5) na 440 až 640 CZK/hod. Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. Dohody o pracovní činnosti lze uzavírat na maximálně 1/2 zákonné pracovní doby, tj. 20 hod/týden, a na dobu nejvýše jednoho roku; za dodržení těchto zákonných limitů nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce.
 +
 +Ve všech ostatních případech nesmí výše odměny překročit pro DPP 320 CZK/hod a pro DPČ 250 CZK/hod., s výjimkou Dohod uzavíraných na základě pokynu děkana nebo proděkanů MFF, zejména k Dohod k zajištění výuky.
 +
 +Tato směrnice platí pro veškeré Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to bez ohledu na délku uzavření takové dohody a způsob a zdroj financování.
 +
 +Výjimky povoluje na zdůvodněný návrh pracovníka odpovědného za převzetí vykonané práce ředitel ústavu.
 +
 +Tato směrnice vstupuje v platnost 1.3.2010 a nahrazuje všechny dřívější pokyny vydané ohledně uzavírání DPP a DPČ na pracovišti ÚFAL.
 +
 +Praha, 1.3.2010
 +
 +Jan Hajič, v.r.
 +ředitel ÚFAL
 +
 +**Dodatek ke směrnici o hodinové odměně na základě Dohod konaných mimo pracovní poměr**
 +
 +Dodatek k této směrnici se týká následujících prací prováděných na základě Dohod konaných mimo pracovní poměr:
 +
 +  - přepis telefonních hovorů pro účely trénování akustických modelů pro aplikace pro rozpoznávání řeči v dialogových systémech;
 +  - sémantická anotace telefonních hovorů pro účely trénování metod porozumění mluvené řeči v dialogových systémech.
 +
 +Pro Dohody se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) a (2) tohoto dodatku na 150 CZK/hod. podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. Dohody o pracovní činnosti (DPČ) lze uzavírat na maximálně 1/2 zákonné pracovní doby, tj. 20 hod/týden, a na dobu nejvýše jednoho roku; Dohody o provedení práce (DPP) lze uzavřít maximálně na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele;​ za dodržení tohoto zákonného limitu nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce.
 +
 +Tento dodatek vstupuje v platnost 1.6.2012.
 +
 +Praha, 1.6.2012
 +
 +Markéta Lopatková, v.r.
 +ředitelka ÚFAL
 +</​del>​
  
  
Line 157: Line 227:
  
  
 +==== Směrnice o krácení stravného při zahraničních pracovních cestách ====
  
-==== Tabulka tarifů ​na ÚFAL MFF UK ====+<​del>​Podle odst. 5 par. 170 ZP v platném znění stanovuji jako minimální procento krácení stravného při zahraničních cestách v případě nároku ​na plné nebo poloviční stravné v daném kalendářním dni, pokud zaměstnanec na jídlo ze stravného nepřispívá,​ tyto hodnoty:
  
-Od května 2014 platí ​pro tarifní složku platu ma UFAL aktualizovaná {{:​tarifni-tabulka-ufal.2014.pdf|tarifní tabulka}}, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii (třídě) a době praxe. Tato tabulka vychází ze mzdového předpisu UK, ktřerý lze nalézt [[http://​www.cuni.cz/​UK-4343-version1-uzviimzdyuk.pdf|zde]].+- 20% pro snídani
  
-Tato tarifní tabulka vstupuje v platnost od 1.5.2014 a ruší platnost všech předchozích tabulek tarifů.+- 20% pro oběd
  
-Praha, 1.5.2014+- 20% pro večeři
  
-Markéta Lopatková+a jejich ekvivalenty (jídlo v rámci banketu, rautu apod.).
  
-<​del>​Pro tarifní platy v roce 2008 a dále (nebude-li aktualizací tabulky, zejména na základě vyhlášených tarifů Univerzity Karlovy, ​určeno jinak) platí tato {{internal:​tarify.ufal.2008.pdf|tarifní tabulka}}, která určuje výši tarifu v závislosti na platové kategorii (třídě) a době praxe.+Vyšší hodnoty krácení až do zákonem stanovených limitů může ​určit před započetím cesty řešitel grantu nebo projektu, z jehož rozpočtu se hradí stravné.
  
-Tato tarifní tabulka vstupuje ​platnost od 1.1.2008 a ruší platnost ​ech předchozích tabulek tarifů.+Tato směrnice se považuje ve smyslu poslední ​věty odst5, par170 ZP za určení míry krácení stravného na echny zahraniční pracovní cesty započaté dne 8. 4. 2009 nebo později.
  
-Praha, ​1.1.2008+Ve sporných případech rozhoduje v rámci možností stanovených ZP ředitel ÚFAL. 
 + 
 +Praha, ​742009
  
 Jan Hajič, v.r. Jan Hajič, v.r.
-ředitel ÚFAL</​del>​+ředitel ÚFAL 
 +</​del>​ 
 + 
 +Výše uvedená směrnice se ruší ke dni 1.10.2010, kdy vstupuje v platnost směrnice tajemníka MFF UK č. 2/2010, kterou lze nalézt na [[http://​www.mff.cuni.cz/​vnitro/​tajemnik/​s1002.htm|stránkách děkanátu fakulty]]. 
 + 
 +Uvedená směrnice tajemníka ovšem pro zahraniční cesty ne zecla přesně reflektuje zákoník práce v příslušné části o krácení cestovních náhrad; přesná čísla jsou uvedena na stránkách hospodářského oddělení, na které daná směrnice odkazuje. Odkaz není ovšem přímo na příslušný dokument, proto [[http://​www.mff.cuni.cz/​fakulta/​hosp/​stravne2010.pdf|zde uvádím přímý odkaz]]. 
 + 
 +Praha, 1.10.2010 
 + 
 +Jan Hajič, v.r. 
 +ředitel ÚFAL 
  
  
Line 201: Line 284:
  
  
- 
- 
- 
- 
- 
-==== Směrnice o hodinové odměně na základě dohod konaných mimo pracovní poměr ==== 
- 
-Tato směrnice se týká následujících kvalifikovaných prací prováděných na základě Dohod o provedení práce a Dohod o pracovní činnosti (dále souhrnně "​Dohody"​):​ 
- 
-  - anotační práce na korpusech mluvené češtiny s výjimkou samostatně prováděné transkripce audiosignálu;​ 
-  - anotační práce na hloubkové syntaktické struktuře psaných nebo rekonstruovaných vět v korpusech češtiny i jiných jazyků, anotační práce na korpusech mluvené angličtiny a překlad textů z/do angličtiny nebo jiných cizích jazyků k anotaci a jeho revize; 
-  - specifikační,​ algoritmické a programovací práce na editačních a anotačních nástrojích s výjimkou konverzí dat a jiných mechanických programovacích prací, pokud tvoří většinu zadaného úkolu; 
-  - specifikační,​ algoritmické,​ organizační a programovací práce na automatických nástrojích zpracování přirozeného jazyka, na implementaci nástrojů pro katalogizaci,​ distribuci, workflow a zpracování jazykových dat; 
-  - organizační a manažerské práce, tj. vedení studentů, doktorandů a dalších vědeckých pracovníků při plnění úkolů uvedených výše. 
- 
- 
-Pro Dohody o provedení práce (DPP) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) až (3) na 310 až 540 CZK/hod, pro práce uvedené ad (4) na 370 až 600 CZK/hod, a práce uvedené ad (5) na 460 až 860 CZK/hod. Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. <​del>​Dohody o provedení práce nesmí u jednoho zaměstnavatele překročit 150 hod/rok; za dodržení tohoto zákonného limitu nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce.</​del>​ 
- 
-Pro Dohody o pracovní činnosti (DPČ) se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) až (3) na 240 až 410 CZK/hod, pro práce uvedené ad (4) na 280 až 450 CZK/hod, a práce uvedené ad (5) na 440 až 640 CZK/hod. Konkrétní výše odměny se stanoví podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. Dohody o pracovní činnosti lze uzavírat na maximálně 1/2 zákonné pracovní doby, tj. 20 hod/týden, a na dobu nejvýše jednoho roku; za dodržení těchto zákonných limitů nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce. 
- 
-Ve všech ostatních případech nesmí výše odměny překročit pro DPP 320 CZK/hod a pro DPČ 250 CZK/hod., s výjimkou Dohod uzavíraných na základě pokynu děkana nebo proděkanů MFF, zejména k Dohod k zajištění výuky. 
- 
-Tato směrnice platí pro veškeré Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to bez ohledu na délku uzavření takové dohody a způsob a zdroj financování. 
- 
-Výjimky povoluje na zdůvodněný návrh pracovníka odpovědného za převzetí vykonané práce ředitel ústavu. 
- 
-Tato směrnice vstupuje v platnost 1.3.2010 a nahrazuje všechny dřívější pokyny vydané ohledně uzavírání DPP a DPČ na pracovišti ÚFAL. 
- 
-Praha, 1.3.2010 
- 
-Jan Hajič, v.r. 
-ředitel ÚFAL 
- 
-**Dodatek ke směrnici o hodinové odměně na základě Dohod konaných mimo pracovní poměr** 
- 
-Dodatek k této směrnici se týká následujících prací prováděných na základě Dohod konaných mimo pracovní poměr: 
- 
-  - přepis telefonních hovorů pro účely trénování akustických modelů pro aplikace pro rozpoznávání řeči v dialogových systémech; 
-  - sémantická anotace telefonních hovorů pro účely trénování metod porozumění mluvené řeči v dialogových systémech. 
- 
-Pro Dohody se orientačně stanovuje výše odměny pro práce uvedené ad (1) a (2) tohoto dodatku na 150 CZK/hod. podle kvalifikace a praxe pracovníka a podle náročnosti úkolu. Dohody o pracovní činnosti (DPČ) lze uzavírat na maximálně 1/2 zákonné pracovní doby, tj. 20 hod/týden, a na dobu nejvýše jednoho roku; Dohody o provedení práce (DPP) lze uzavřít maximálně na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele;​ za dodržení tohoto zákonného limitu nese odpovědnost pracovník ÚFAL přebírající výsledky vykonané práce. 
- 
-Tento dodatek vstupuje v platnost 1.6.2012. 
- 
-Praha, 1.6.2012 
- 
-Markéta Lopatková, v.r. 
-ředitelka ÚFAL 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]