[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
tex:sctl [2014/09/23 18:09]
bejcek SCTL book: Draft of howto
tex:sctl [2019/02/25 14:14]
zeman [Distribuce knihy]
Line 1: Line 1:
  
-====== ​LaTeXový styl pro Studies in Computational and Theoretical Linguistics ======+====== Studies in Computational and Theoretical Linguistics ======
  
-Hledáte ​[[tex:pbml|styl pro PBML]]''?''​+Již vydané ​[[https://​ufal.mff.cuni.cz/​books|knihy]] v této edici.
  
-==== Začínáme ​====+==== Pravidla vydavatelství ​====
  
-Základem je XeLaTeXový styl ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​browser/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​pbmlbook.cls?​format=txt|pbmlbook.cls]]''​ zde https://svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​browser/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbmlDále bibtexový styl +  - Je třeba zařídit vlastní finacovaní tiskuNic jiného nefakturujeme (pomoc se sazbou, grafikou, jednání s tiskárnou atdděláme ve vlastní režii)Černobílá kniha kolem 200 stran, 100 výtisků vyjde kolem 25 až 30 tis. 
-''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​browser/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​pbmlbib.sty?​format=txt|pbmlbib.sty]]'' ​rejstříkový styl +  - Kniha musí být recenzována nejméně dvěma nezávislými recenzenty. 
-''​[[|.ist]]''​.+  - Nevyplácíme žádný honorář. 
 +  - Knihy pak šíříme přes prodejnu Karolinum a její internetový obchodProdá se jich obvykle tak 3-5 za rok... budeme ovšem rádi, pokud to bude vícNám to jenom nahradí některé náklady (prodávají se po cca 200 Kč). 
 +  - Autor dostane 20 výtisků; rozeslání povinných výstisků zařídíme sami (také 20). 
 +  - Kniha se sází v XeLaTeXu. 
 +  - Má-li být kniha vydaná do prosince, musí být vysázený blok k disposici redakci vydavatelství do září daného rokuPřesný harmonogram:​ 
 +    * do **30června** příjem manuskriptu pro redakční radu recenzenty (posílá autor) 
 +    * schválení redakční radou, přidělení ISBN a čísla v edici 
 +    * do **31srpna** probíhá sazba bloku (v režii autora) 
 +    * od září do října redakční korektury, opravy bloku 
 +    * v listopadu objednávka tisku a tisk samotný 
 +    * v prosinci dodávka knih z tiskárny, distribuce, propagace
  
-logo-io.pdf 
-logo_ufal_titulek.pdf 
  
-fonty+==== Jak psát ====
  
 +  * Pokud možno od samého začátku pište knihu v LaTeXu. Převody z MS Wordu přidělávají zbytečně dvojí práci -- se samotným převodem a potom také je potřeba přehodnotit některá rozhodnutí týkající se rozvržení textu/​obrázků/​tabulek na menší stránku s jiným fontem apod.
 +    * Ve stylu je k disposici titul i podtitul knihy, několik druhů věnování a poděkování,​ motto celé knihy, úvod, závěr, summary, přílohy, ... Samozřejmě ne vše je povinné; jen je možné se tím nechat inspirovat od prvních úvah o knize.
 +    * Také na zadních deskách (tedy na zavřené knize zezadu) je prostor pro několik odstavců textu. (Desky se však vyrábí vždy ručně v InDesignu a tehdy je možné na ně připravené odstavce vložit.)
 +    * Po vydání bude kniha zveřejněna [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​books|na stránkách ÚFALu]] a nabídnuta k prodeji v Karolinu. K tomu tudíž po vydání potřebujeme od autorů ještě:
 +      * Abstrakt v češtině i angličtině (délka záleží na vás, podívejte se na ostatní nabízené knihy).
 +      * Návrh, které stránky byste chtěli vidět v ukázce na webu (pokud chcete ukázku zveřejnit). Obvykle tam dáváme začátek (tiráž, obsah, anotace, úvod), část či celou vybranou kapitolu a konec (závěr, summary, bibliografii,​ rejstřík). Můžete si to však určit sami.
 +    * Knihu můžete členit na části, kapitoly, sekce a subsekce, přičemž se všechny objeví v obsahu. Kapitoly/​sekce navíc v záhlaví každé sudé/​liché stránky.
 +    * Obsah, Seznam tabulek, Seznam obrázků se vygeneruje sám. S vaší lehkou pomocí se vygeneruje také Rejstřík a Bibliografie.
 +  * Kniha se tiskne **černobíle**,​ barevný tisk je //​výrazně//​ dražší a zatím k ní tedy nikdy nedošlo. Počítejte s tím při psaní -- určitě nepoužívejte barevné písmo v samotném textu, ale myslete na to i u obrázků a grafů, musí být srozumitelné i šedobílé. Nejlépe je tak i vytvářejte.
 +  * **Obrázky** používejte kvalitní, tj. pro čárovou grafiku (ne fotografie) používejte jen vektorové verze. Vyhněte se všem rastrovým obrázkům (zvětšte si obrázek na 1000% a pokud je kostičkovaný,​ je to špatně). Také stromy z TrEdu exportujte výhradně vektorově, návod je [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​pbml/​88/​howto-tree-images.pdf|zde]],​ opět zachovejte soubory, ze kterých obrázek vznikl, poznamenejte si ID použitého stromu atp. (Pokud opravdu žádným způsobem nejde získat obrázek vektorový (SVG, PDF, EPS), snažte se alespoň uložit obrázek v maximálním možném rozlišení,​ tedy například před uložením screenshotu zvětšte obrázek přes celou obrazovku.)
 +  * **Grafy** z Excelu exportujte jako PDF (=vektorové),​ ne jako screenshot (=rastrový) a vždy zachovejte podklady (všechna čísla, ze kterých půjde stejný graf v budoucnu vygenerovat znovu). Export grafů vložených do Wordu nám fungoval takto (přes PDF to nefungovalo - písmo bylo rastrové):
 +    - graf se dá nejdřív upravit přímo v editoru ve Wordu - dvojklikem; font nastavte na stejný jako v textu knihy; tiskne se obvykle černě, tedy počítejte s tím, že např. stejně sytá červená a zelená budou stejně šedé. Světlé barvy (žlutá) moc vidět nebudou; písmo by nemělo být barevné, hlavně ne drobné písmo (rozrastruje se); jistota je dělat vše rovnou černobíle a místo červené a zelené čáry nebo výplně v grafu použijte např. různě přerušované čáry a jako výplň bílou, černou, šedivou, šrafovanou,​ ...; z editoru grafu pak vyskočte kliknutím někam jinam do textu
 +    - celý graf označte (jedním klikem), zkopírujte (Ctrl+C) a vložte na prázdnou stránku v Powerpointu volbou "​Vložit jinak" a výběrem položky "​EMF"​ ("​Obrázek EMF")
 +    - uložte soubor ve formátu EMF
 +    - otevřte v Inkscape, odgrupte (Ctrl+Shift+G),​ odstraňte pozadí A4, ořízněte na velikost grafu (Ctrl+Shift+D),​ opravte případné chyby a uložte jako PDF
 +  * **Tabulkami** šetřte, pokud možno nepoužívejte dlouhé vícestránkové (nevypadají dobře a navíc je s nimi v LaTeXu zbytečná práce). Používejte tabulky bez svislých čar (vypadají mnohem lépe); je ale potřeba s tím počítat při rozmýšlení tvaru tabulky, aby byla přehledná (hierarchicky dělené tabulky jsou zmatené vždy, bez svislých čar však o poznání více).
 +  * Pokud potřebujete používát **dlouhé nadpisy** kapitol, zvažte, zda nechcete do obsahu vložit jejich zkrácenou verzi. Do záhlaví, kam se jména kapitol a sekcí automaticky vpisují, je nadpis delší než jeden řádek nutné zkrátit v každém případě! (Podobné platí pro popisky tabulek a obrázků a jejich promítnutí do Seznamu tabulek/​obrázků.)
 +  * Nedoporučujeme číslovat příliš **hluboká zanoření** (část, kapitola, sekce, subsekce, subsubsekce,​ paragraf, subparagraf) a standardně se ve stylu SCTL nečíslují a do obsahu nezapisují od subsubsekce níž. Jako nečíslované použít samozřejmě jdou, jen nedoporučujeme odkazovat na část IV.4.21.5.10.2.b,​ přehlednosti to stejně nepomůže.
 +  * Zkontrolujte **tiráž**. Kromě autorů a titulu knihy musíte vyplnit také oba vědecké recensenty. Rozhodně potřebujete od správce ÚFALích ISBN získat správné číslo pro Vaši knihu a taktéž pořadové číslo edice. Ale raději ověřte i to, že se od předchozí vydané knihy nezměnilo složení vědecké rady, či tiskárna.
 +  * Kniha je připravena na vydání v českém či anglickém **jazyce** (tj. je snadné přepnutí mezi "Table of Contents/​Chapter/​Index/​..."​ na "​Obsah/​Kapitola/​Rejstřík/​..."​).
  
-[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​browser/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​template-pbmlbook|Zde]] je adresář s šablonou. Ta je eložitelná pomocí ''​Makefile''​u ​a představuje ​echny základní potřebné věci.+Pokud práci ​eci jen píšete nejprve ve **Wordu**,​ 
 +  * nechte si všechny obrázky v originálních souborech, které jste vkládali do Wordu, 
 +  * nezapomeňte, ​že výsledná kniha není formátu A4, ale menší než B5 (170 x 240 mm) -- nastavte si velikost stránky i písma tak, ať to zhruba odpovídá tomu, co se vám na stránku vejde ve výsledné podobě, 
 +  * co nejméně formátujte ručně -- raději si nadefinujte styly (než íklad psát kursivou stejně jako dvacet dalších ​věcí, vyberte mu styl "​example"​ a tomu nastavte kursivu; bude nejspíš snadnější to převést do LaTeXu poloautomaticky),​ 
 +  * rozhodně nevyrábějte ve Wordu obsah či rejstřík, je to zbytečné, LaTeX se o to potom stejně postará sám.
  
-==== Jak psát ====+====== ​LaTeXový styl pro SCTL ====== 
 +Nebo hledáte spíše [[tex:​pbml|styl pro PBML]]''?''​
  
-Obrázky zvlášťkvalitnívektorové. +==== Začínáme ==== 
-Tabulkami šetřitne vícestránkové + 
-Menší formát papíru +Knihy v edici SCTL sázíme v XeLaTeXu. Pokud neumíte psát články v LaTeXu a přesto si chcete knihu připravit samimůžete využít některý z četných tutoriálů na webunapříklad český [[https://​www.google.com/​url?​sa=t&​rct=j&​q=&​esrc=s&​source=web&​cd=1&​cad=rja&​uact=8&​ved=0CB4QFjAA&​url=http%3A%2F%2Famper.ped.muni.cz%2F~jonas%2FJaroska%2F4A2012%2Fmatura%2Fzbytek%2FTeXa%25F8sk%25FD%2520kr%25E1m%2Fmanu%25E1ly%2FLaTeX%2520pro%2520za%25E8%25E1te%25E8n%25EDky%2520-%2520Rybi%25E8ka_OCR.PDF&​ei=YKAuVPLCOMauPO2rgAg&​usg=AFQjCNEr-nBlsJ0ayMdJx9deBBOHGqESiQ&​sig2=bnpwIdAQ_6na5VvMPHH5GA|Latex pro začátečníky od Jiřího Rybičky]]přehledný návod na [[http://​en.wikibooks.org/​wiki/​LaTeX|WikiBooks]] a pro syntax jednotlivých příkazů můžete chodit například [[http://​www.emerson.emory.edu/​services/​latex/​latex_toc.html|sem]] a pro názvy symbolů [[http://​web.ift.uib.no/​Teori/​KURS/​WRK/​TeX/​symALL.html|sem]]. 
-Dlouhé nadpisydo obsahu zkrátit (?) a do záhlaví určitě + 
-Hluboká zanoření kapitol: číslované ​v obsahu zobrazené jen tři(?) úrovnětjaž po ?subsekci +Základem je XeLaTeXový styl ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​pbmlbook.cls?format=txt|pbmlbook.cls]]''​ zde https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​browser/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml. (Pokud nemáte přístup, použijte jméno i heslo //public//.) 
-Ručně moc neformátovatraději stylovat +(Vychází ze stylu pro PBML, takže s ním také sdílí následující styly. Vše pohromadě, ale v neaktualisované versi z února 2018 můžete stáhnout [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~bejcek/​sctl.zip|zde]].) 
-Nevyrábět obsah či rejstřík docu+Dále potřebujete bibtexový styly ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​pbmlbib.sty?​format=txt|pbmlbib.sty]]''​ a ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​template-pbmlbook/​plainnat-cs.bst?​format=txt|plainnat-cs.bst]]''​ (pro češtinu) ​rejstříkový styl ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​makeindex/​pbml/​pbmlbook.ist?format=txt|pbmlbook.ist]]''​. 
 +Dva obrázky: ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​logo-io.pdf|logo-io.pdf]]''​''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​logo_ufal_titulek.pdf|logo_ufal_titulek.pdf]]''​
 +A definování fontů: ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​pbmlfonts.sty|pbmlfonts.sty]]''​. Fonty samotné (TeX Gyre PagellaDejaVu Sans, DejaVu Sans Mono) jsou součástí distribuce TeX Live. 
 + 
 +[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​browser/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​template-pbmlbook|Zde]] je adresář s šablonou. Ta je přeložitelná pomocí ''​Makefile''​u a v LaTeXovém souboru ''​template.tex''​ jsou představeny všechny základní potřebné věci pro sazbu knihy. 
 + 
 +V lingvistické práci se může hodit balíček **lingex** pro číslované příkladové ​věty (a odkazy na ně): ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​lingex.sty|lingex.sty]]'',​ ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​doc/​latex/​pbml/​lingex_doc.tex|lingex_doc.tex]]''​
  
 ==== Troubleshooting ==== ==== Troubleshooting ====
 +
 +(Několik náhodných problému v LaTeXu a jejich řešení je na této [[triky|stránce]].)
  
 ^ Problém ^ Upřesnění ^ Řešení ^ Kód ^ Důvod ^ ^ Problém ^ Upřesnění ^ Řešení ^ Kód ^ Důvod ^
 | Špatný font záhlaví stránky | Použití balíčku ''​polyglossia''​ změní font záhlaví na všech stránkách (na patkový) | Přidat parametr ''​nolocalmarks''​ do příkazu ''​\usepackage''​ | ''​\usepackage[czech,​ nolocalmarks]{polyglossia}''​ | ? | | Špatný font záhlaví stránky | Použití balíčku ''​polyglossia''​ změní font záhlaví na všech stránkách (na patkový) | Přidat parametr ''​nolocalmarks''​ do příkazu ''​\usepackage''​ | ''​\usepackage[czech,​ nolocalmarks]{polyglossia}''​ | ? |
 | Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem | Balíček ''​lingex''​ | Nepoužívat balíček ''​hyperref''​ | -- | ''​hyperref''​ rozbíjí ''​lingex''​ | | Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem | Balíček ''​lingex''​ | Nepoužívat balíček ''​hyperref''​ | -- | ''​hyperref''​ rozbíjí ''​lingex''​ |
 +| Diakritika v Rejstříku | Úvodní nadpisové písmeno je rozbité.\\ Diakritická písmena jsou řezena na konec abecedy. | Skriptem posteditovat ''​.ind'',​ nebo ''​.idx''​\\ (Nebo přejít na ''​xindy''​) | např. před ''​@''​ lze napsat řetězec, podle nějž se má řadit, takže '​č'​ za '​c'​ dostaneme jako '​cz':​\\ ''​sed -i -e '​s/​\\IeC {\\v C}esk/​CZeskYZ@&/'​ ''​ | ''​makeindex''​ podporuje výhradně latinku |
  
 http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana
 https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​techrep https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​techrep
 +
 +==== Distribuce knihy ====
 +
 +(stav na začátku roku 2019)
 +
 +Michal Novák komunikuje s obchodem Karolinum a nosí jim exempláře na prodej, když jim dojdou. Květa Králíková rozesílá povinné výtisky. Povinně je potřeba dodat výtisky na tato místa:
 +
 +  * 2x Národní knihovna
 +  * 1x Městská knihovna Praha
 +  * 1x Zemská knihovna Brno
 +  * 1x Zemská knihovna Olomouc
 +
 +K tomu dobrovolně dáváme
 +
 +  * 1x knihovna Matematického ústavu v Žitné
 +  * 1x Ústav pro jazyk český
 +  * MFF Malá Strana (Petra Hoffmannová) na "​studijní",​ což je prý něco jiného než standardní fond knihovny MFF UK
 +
 +Dále se posílají nabídky na asi 18 dalších míst (seznam má Květa Králíková;​ od autora knihy potřebuje shrnutí obsahu knihy v češtině). Nevím, jestli je povinné poslat ty nabídky, ale cílové knihovny často prý zájem nemají.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]