[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2019/10/16 10:30]
lopatkova [SUMMARY:]
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2020/12/10 20:23]
lopatkova [SUMMARY:]
Line 16: Line 16:
  
   * Any injury or accident mus be announced in the secretary immediately after treatment or after securing expert medical care at the secretary   * Any injury or accident mus be announced in the secretary immediately after treatment or after securing expert medical care at the secretary
-   // Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu) ​+   // Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu)//  
 +    
 + 
 +Další čtení (ze školení vedoucích, podzim 2020): 
 +  * Vyhodnocení rizika na MFF {{ ::​3._vyhodnocena_rizika.doc |doc}} 
 +  * MFF UK BOZP {{ ::​mff_uk_bozp.pdf |pdf}} 
 +  * MFF UK PO {{ ::​mff_uk_po.pdf |pdf}} 
  
 ====== Zákony a nařízení:​ ====== ====== Zákony a nařízení:​ ======
Line 37: Line 44:
   ​   ​
   * Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.: [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2001-378|Nařízení,​ kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,​ přístrojů a nářadí]] ​   * Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.: [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2001-378|Nařízení,​ kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,​ přístrojů a nářadí]] ​
 +
 +
 +===== Forms you will be asked to sign: =====
 +  * Fire protection {{ :​po-priloha2-mff.pdf | here}}
 +  * Health protection {{ ::​bp-smer07_pril01_mff_uk.pdf | here}}
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]