[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:stranak:notes [2009/05/21 21:39]
stranak
user:stranak:notes [2020/08/18 12:35]
stranak [užitečné LaTeXové balíčky a triky]
Line 1: Line 1:
 +**Linux – verze distribuce:** <code>lsb_release -d</code>
 +
 ==== Screen ==== ==== Screen ====
 Ze splitu (^AS) se lze dostat pomocí ^AQ. Ze splitu (^AS) se lze dostat pomocí ^AQ.
 +
 +==== Transpozice tabulky (mac) ====
 +<code>rs -t</code>
  
 ==== Vim ==== ==== Vim ====
Line 6: Line 11:
 |:h listchars | které neviditelné znaky konkrétně                           | |:h listchars | které neviditelné znaky konkrétně                           |
 |g[jk]        | přejít o vizuální řádek nahoru/dolů (při nastaveném 'wrap') | |g[jk]        | přejít o vizuální řádek nahoru/dolů (při nastaveném 'wrap') |
 +|gv           | obnovit předchozí výběr (v)                                 |
 |ga           | zobrazí Unicode Dec, Hex a Octal hodnotu znaku              | |ga           | zobrazí Unicode Dec, Hex a Octal hodnotu znaku              |
 |]p           | jako "p", ale přizpůsobí odsazení podle aktuálního řádku    | |]p           | jako "p", ale přizpůsobí odsazení podle aktuálního řádku    |
 |Ctrl-6       | přepíná tam a zpět mezi dvěma buffery                       | |Ctrl-6       | přepíná tam a zpět mezi dvěma buffery                       |
 +|:set paste   | "paste" režim neindentuje vkládaný text                     |
 +|<ctrl>-R <reg> |vložit obsah registru v insert režimu nebo v :příkazu      |
 +|<ctrl>-O     | "suspend insert mode" = jeden příkaz z normálního režimu.   |
 +|abbreviate <abbr> <string> | expand <abbr> to <string> by typing <abbr>+space |
 +|<code>:imap TTT <esc>2Bdwi<<esc>pi><esc>F<"tyWElxE"tp2bi/<esc>$i</code> | napsání TTT vezme slovo-1,obalí jej slovem-2 jako html tagem a píše plynule dál |
 +
 +>Enable search-related options: highlight matches in a search (''hls''), show the current matching pattern as you search 
 +(''is''), ignore case (''ic'') unless you are searching for both upper and lowercase letters (''scs''). The second line 
 +adds the mapping ''Ctrl+n'' to quickly disable the currently highlighted search term (using the command '':noh''):
 +''set hls is ic scs''
 +''nmap <silent> <C-n> :noh<CR>''
 +http://b4winckler.wordpress.com/
  
 ==== X na jiném displayi ==== ==== X na jiném displayi ====
Line 23: Line 41:
   * //poznámky pod čarou v tabulce//: Je nutno poznámku rozdělit tak, že v buňce je ''\footnotemark{}'' a až pod tabulkou ''\footnotetext{text poznámky}''.   * //poznámky pod čarou v tabulce//: Je nutno poznámku rozdělit tak, že v buňce je ''\footnotemark{}'' a až pod tabulkou ''\footnotetext{text poznámky}''.
   * //Fixing wrong labels//: The command \label must appear after (or inside) \caption. Otherwise, it will pick up the current section or list number instead of what you intended.   * //Fixing wrong labels//: The command \label must appear after (or inside) \caption. Otherwise, it will pick up the current section or list number instead of what you intended.
 +  * ''minted'': sazba zdrojáků vč. (volitelného) zalamování řádek a barvení syntaxe podle jazyka. Používá Pygments.
  
 === Sort in BibTeX === === Sort in BibTeX ===
Line 78: Line 97:
 ==== Synergy tunelem ==== ==== Synergy tunelem ====
 <code>alias synergman='ssh -f -N -L 24801:localhost:24800 stranak@manfred && synergyc -f localhost:24801'</code> <code>alias synergman='ssh -f -N -L 24801:localhost:24800 stranak@manfred && synergyc -f localhost:24801'</code>
 +
 +

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]